Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Годишното отчетно събрание

На 15.02.2019 г. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч, ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Районен съд Ловеч за 2018 г. На събранието са поканени съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в Районен съд Ловеч и гостите Янко Янев – Председател на Апелативен съд Велико Търново, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч, Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч и Милен Семков Маринов – директор на ОД на МВР Ловеч.


„Дела с международен елемент по Семейния кодекс“

На 15.11.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“. Лектор на обучението бе Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново. В обучението се включиха съдии от Районен съд Ловеч, Районен съд Троян, Окръжен съд Ловеч и адвокати, вписани в Адвокатска колегия Ловеч. Обсъдени бяха регламентите във връзка с родителската отговорност, издръжката и имуществените отношения между съпрузите. Аудиторията бе запозната от лектора с решения на Съда на Европейския съюз - Люксембург, съставляващи задължителна практика за съдилищата в Република България при решаване на спорове с международен елемент.

 

Снимки 1 2


Кристофър Райън

На 13.11.2018 г. Съдебната палата в гр. Ловеч бе посетена от г-н Кристофър Райън – Съдебен администратор на щат Колорадо, САЩ. Посещението на г-н Райън бе организирано от Съюза на съдиите в България, по чиято инициатива той се намира в страната ни. Г-н Райън се срещна със служители и съдии от Районен съд Ловеч, Окръжен съд Ловеч и Административен съд Ловеч, като сподели дългогодишния си опит в сферата на управлението и администрирането на съдебната система в САЩ, трудностите и предизвикателствата, с които се сблъскват зад океана. Участниците в срещата имаха възможност да поставят въпроси и да споделят опита и трудностите, пред които са изправени магистратите и служителите в България.

http://zetramedia.com/?p=80365   

Снимка 1 2


Ден на отворени врати

На 04.10.2018 г., по повод втория Ден на отворени врати през 2018 г. в Районен съд Ловеч, приключи организираната инициатива под мотото „Съдът слуша“. В нея се включиха 22-ма потребители на услугите на Районен съд Ловеч, които изразиха мнението си във връзка с работа на съда. Оценката за дейността на съда е положителна. Направени са предложения за поставяне на пос терминали за заплащане на държавни такси; обособяване на адвокатска стая; подобряване на дейността по насрочване на дела относно часовете на разглеждането им, съобразно допуснатите за събиране по тях доказателства; преосмисляне на утвърдената практика за назначаване на едни и същи експерти от съответните специалности и включването на нови вещи лица при изготвяне заключения по допуснати съдебни експертизи; срочност при разглеждането и решаване на трудови спорове. Предложенията за подобряване в организацията по насрочване, разглеждане и решаване на дела, вкл. трудови, както и въпроса за включване на нови вещи лица ще бъдат обсъдени на общо събрание на съдиите от Районен съд Ловеч. По въпроса за обособяване на адвокатска стая в Съдебната палата в гр. Ловеч ръководството на Районен съд Ловеч не може да предприеме действия, тъй като не стопанисва, а само полза предоставени му помещения в нея. В тази връзка единственото, което може да бъде предприето, е да се уведоми председателя на Окръжен съд Ловеч, който стопанисва сградата. Пос терминал за заплащане на държавни такса е поставен в Бюро съдимост, ст. 102 на Районен съд Ловеч. Чрез него могат да се заплащат единствено дължимите на Районен съд Ловеч държавни такси. Разноски и такси по съдебно изпълнение не могат да се заплащат чрез пос терминал, поради невъзможността да бъдат отчетени и осчетоводени, с оглед регистрацията на съда по ЗДДС.

Считаме инициативата „Съдът слуша“ за успешна и заявяваме готовност да я проведем отново в рамките на следващата календарна година. Очакваме активно включване в нея от страната на гражданите.