Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Проведен Ден на отворените врати на Районен съд - Ловеч

На 23.04.2018 г., в съдебната палата в гр. Ловеч, се проведе Ден на отворените врати на Районен съд - Ловеч. Денят бе посветен на хората с увреждания. На него присъстваха представители на следните организации на хора с увреждания: Клуб на инвалидите „Вароша“ – Ловеч; Клуб на инвалида с. Александрово; Клуб на инвалида с. Радювене; Клуб на инвалида с. Йоглав“; Клуб на инвалида ж. к. „Здравец“ гр. Ловеч; Съюз на инвалидите в България; Сдружение на инвалидите взаимопомощ; Сдружение на инвалидите „Уста Кольо Фичето“; Военно инвалидите. Представителите на изброените организации на хора с увреждания бяха запознати от Мария Шолекова – председател на Районен съд - Ловеч и Цветомира Велчева – съдия при Районен съд –  Ловеч с услугите, предоставяни от съда, възможностите за свободен достъп до тях и бъдещи инициативи на съда във връзка с хората с увреждания. В една от заседателните зали на Районен съд - Ловеч се проведе беседа по проблемите на хората с увреждания. Взе се решение инициативата да продължи за в бъдеще с провеждането на срещи в сградата на съда или извън нея по предварително договорени теми, вълнуващи обществото, свързани с дейността на съдилищата.


Обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители

Във връзка с промени в Гражданско процесуалния кодекс /обн. в бр. 86 на ДВ от 27.10.2017 г./ в материята на призоваването, през месец май 2018 г. Районен съд  Ловеч организира обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители към съдилищата на територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. За обучението съдът ще осигури зала, оборудвана с мултимедия. На участниците ще се предоставят материали, като до същите достъп ще бъде осигурен на страниците на съда в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. За датата и мястото на провеждане на обучението ще бъде предоставена допълнителна информация. Достъп до обучението ще бъде осигурен на максимално широк кръг лица, изпълняващи функциите на връчители.


Ден на отворените врати - 23.04.2018 г.

На 23.04.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. Денят на отвените врати е посветен на хората с увреждания. Поканени за участие са представители и членове на организации на хора с увреждания на територията на гр. Ловеч. Целта на събитието е хората с увреждания да бъдат запознати с услугите, предоставяни от Районен съд Ловеч, възможностите им за лесен и бърз достъп до тях, запознаване и популяризиране на предприети от съда инициативи в рамките на 2018 г. за осигуряване на достъпна среда и обсъждане на нови.


Годишното отчетно събрание

На 23.02.2018 т. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Районен съд Ловеч за 2017 г. На събранието присъстваха съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители на Районен съд Ловеч. Годишното отчетно събрание уважиха гостите Янко Янев – Председател на Апелативен съд Велико Търново, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч и Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура. Председателят на Районен съд Ловеч – Мария Шолекова, запозна присъстващите с отчета за 2017 г., след което становище по изнесените в него данни взе всеки от гостите.