Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Проведено обучение на връчители

                На 01.06.2018 г., в заседателната зала на общински съвет Ловеч, Районен съд Ловеч проведе обучение на тема „Връчване на книжа по ГПК“ за лица, изпълняващи функциите на връчители в района на Районен съд - Ловеч. В обучението се включиха лица, изпълняващи функциите на връчители при ОС - Ловеч, в населените места в общините Ловеч, Летница и Угърчин, при частни съдебни изпълнители, с район на действие района на ОС - Ловеч и нотариуси. Материалите от обучението са достъпни на сайта на РС Ловеч в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. Обучението е записано и предстои да бъде качено в сайта на РС Ловеч и излъчвано чрез УouTube канал.

ПРИЗОВАВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. Обучение на връчители

Снимка


Регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“

На 15.06.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“. Лектор на обучението ще бъде Аглика Адамова – съдия при Върховния административен съд. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд - Ловеч, съдии от Административен съд - Ловеч и Окръжен съд - Ловеч, адвокати от Адвокатска колегия Ловеч и служители на администрацията в общините Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит.


Обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители в района на Районен съд - Ловеч

На 01.06.2018 г., от 10,00 часа, в заседателната зала на Община - Ловеч, Районен съд - Ловеч организира обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители в района на Районен съд - Ловеч във връзка с промени в Гражданско процесуалния кодекс /обн. в бр. 86 на ДВ от 27.10.2017 г./ в материята на призоваването. На обучението са поканени за участие лица, изпълняващи функциите на връчители при Окръжен съд - Ловеч, в населените места на територията на общините Ловеч, Угърчин и Летница, които не се обслужват от връчителите при Окръжен съд - Ловеч, към нотариусите, обслужващи района на Районен съд - Ловеч и към частните съдебни изпълнители, обслужващи територията на Окръжен съд - Ловеч. На участниците ще се предоставят материали достъпът до които ще бъде осигурен и на страницата на Районен съд -  Ловеч в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. Обучението ще бъде записано и качено в сайта на РС - Ловеч и излъчвано чрез УouTube канал.   


Проведен Ден на отворените врати на Районен съд - Ловеч

На 23.04.2018 г., в съдебната палата в гр. Ловеч, се проведе Ден на отворените врати на Районен съд - Ловеч. Денят бе посветен на хората с увреждания. На него присъстваха представители на следните организации на хора с увреждания: Клуб на инвалидите „Вароша“ – Ловеч; Клуб на инвалида с. Александрово; Клуб на инвалида с. Радювене; Клуб на инвалида с. Йоглав“; Клуб на инвалида ж. к. „Здравец“ гр. Ловеч; Съюз на инвалидите в България; Сдружение на инвалидите взаимопомощ; Сдружение на инвалидите „Уста Кольо Фичето“; Военно инвалидите. Представителите на изброените организации на хора с увреждания бяха запознати от Мария Шолекова – председател на Районен съд - Ловеч и Цветомира Велчева – съдия при Районен съд –  Ловеч с услугите, предоставяни от съда, възможностите за свободен достъп до тях и бъдещи инициативи на съда във връзка с хората с увреждания. В една от заседателните зали на Районен съд - Ловеч се проведе беседа по проблемите на хората с увреждания. Взе се решение инициативата да продължи за в бъдеще с провеждането на срещи в сградата на съда или извън нея по предварително договорени теми, вълнуващи обществото, свързани с дейността на съдилищата.