Районен съд Ловеч

Назад
Ден на отворени врати
инициатива под мотото „Съдът слуша“
default.png

На 04.10.2018 г., по повод втория Ден на отворени врати през 2018 г. в Районен съд Ловеч, приключи организираната инициатива под мотото „Съдът слуша“. В нея се включиха 22-ма потребители на услугите на Районен съд Ловеч, които изразиха мнението си във връзка с работа на съда. Оценката за дейността на съда е положителна. Направени са предложения за поставяне на пос терминали за заплащане на държавни такси; обособяване на адвокатска стая; подобряване на дейността по насрочване на дела относно часовете на разглеждането им, съобразно допуснатите за събиране по тях доказателства; преосмисляне на утвърдената практика за назначаване на едни и същи експерти от съответните специалности и включването на нови вещи лица при изготвяне заключения по допуснати съдебни експертизи; срочност при разглеждането и решаване на трудови спорове. Предложенията за подобряване в организацията по насрочване, разглеждане и решаване на дела, вкл. трудови, както и въпроса за включване на нови вещи лица ще бъдат обсъдени на общо събрание на съдиите от Районен съд Ловеч. По въпроса за обособяване на адвокатска стая в Съдебната палата в гр. Ловеч ръководството на Районен съд Ловеч не може да предприеме действия, тъй като не стопанисва, а само полза предоставени му помещения в нея. В тази връзка единственото, което може да бъде предприето, е да се уведоми председателя на Окръжен съд Ловеч, който стопанисва сградата. Пос терминал за заплащане на държавни такса е поставен в Бюро съдимост, ст. 102 на Районен съд Ловеч. Чрез него могат да се заплащат единствено дължимите на Районен съд Ловеч държавни такси. Разноски и такси по съдебно изпълнение не могат да се заплащат чрез пос терминал, поради невъзможността да бъдат отчетени и осчетоводени, с оглед регистрацията на съда по ЗДДС.

Считаме инициативата „Съдът слуша“ за успешна и заявяваме готовност да я проведем отново в рамките на следващата календарна година. Очакваме активно включване в нея от страната на гражданите.