Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители

Във връзка с промени в Гражданско процесуалния кодекс /обн. в бр. 86 на ДВ от 27.10.2017 г./ в материята на призоваването, през месец май 2018 г. Районен съд  Ловеч организира обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители към съдилищата на територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. За обучението съдът ще осигури зала, оборудвана с мултимедия. На участниците ще се предоставят материали, като до същите достъп ще бъде осигурен на страниците на съда в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. За датата и мястото на провеждане на обучението ще бъде предоставена допълнителна информация. Достъп до обучението ще бъде осигурен на максимално широк кръг лица, изпълняващи функциите на връчители.

Цялата новина
Ден на отворените врати

На 23.04.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. Денят на отвените врати е посветен на хората с увреждания. Поканени за участие са представители и членове на организации на хора с увреждания на територията на гр. Ловеч. Целта на събитието е хората с увреждания да бъдат запознати с услугите, предоставяни от Районен съд Ловеч, възможностите им за лесен и бърз достъп до тях, запознаване и популяризиране на предприети от съда инициативи в рамките на 2018 г. за осигуряване на достъпна среда и обсъждане на нови.

Цялата новина
Годишното отчетно събрание

На 23.03.2018 т. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Районен съд Ловеч за 2017 г. На събранието присъстваха съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители на Районен съд Ловеч. Годишното отчетно събрание уважиха гостите Янко Янев – Председател на Апелативен съд Велико Търново, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч и Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура. Председателят на Районен съд Ловеч – Мария Шолекова, запозна присъстващите с отчета за 2017 г., след което становище по изнесените в него данни взе всеки от гостите.

Цялата новина