Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 149/2019

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело ИД № 149/2019
Период на обявата от 21.09.2019г. до 21.10.2019г. 17,00ч.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 149/2019

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.09.2019г. до 21.10.2019г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на Евгения Юриева Стефанова и Тачо Асенов Стефанов от гр.Павликени,обл.Ловеч  на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311   ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,съсобствен между Анатоли Ивов Антонов от гр.Ловеч и Мая Ивова Антонова от гр.Ловеч ,   а именно:

 

         1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ  СОС с идент.43952.506.16.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изп.директор на АГКК,с административен адрес: гр.Ловеч, ул.“Осъмска“№37 вх.А ет.1 ап.3, целият с площ 84.65 кв.,вид собственост: частна, предназначение: жилище, апартамент, бр.нива – едно,разположен в сграда с идентиф.43952.506.16.1,с предназначение: жилищна,многофамилна,бр.етажи – 6, при съседи на СОС: 43952.506.16.1.2, а по договор за покупко-продажба рег.№35 т.11 на Стопанска дирекция „Изграждане на селищни системи“ –Ловеч,представляващ: жилище №3, находящо се в жилищна сграда,блок №ЕПЖБ кв.5, вход А, на 1 етаж ,построено върху държавна земя, парцел 1, кв.5 в гр.Ловеч, състоящо се от: две спални,дневна,кухня,баня, тоалетна , дом. помещение, коридор,тераси;  със ЗП 84.65 кв.м., заедно с припадащото се избено помещение №3 и 0.71945 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото,определени със Заповед №0-17/ 09.03.1986г. на ИК на Общ.НС Ловеч при съседи на апартамента: на изток – двор;на запад – двор; на север – секция Б; на юг – стълбище и ОЖФ;над апартамента – жилище на  Теофан Асенов; под обекта – мази и съседи на избеното помещение:на изток – коридор; на запад – двор; на  север – коридор; на юг -  ОЖФ; над него – апартаменти.

 

 

На осн.чл.485,ал.4 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 15 152.00 /петнадесет хиляди сто петдесет и два/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда от 13.00 до 17.00 часа, през времетраене на публичната продан, след предварителна уговорка на тел.068 685531/0.

Върху имота са вписани следните тежести:

          възбрана акт№ 84, том  1, дв.вх.рег.№ 1390 от 20.03.2019г. по описа на Служба вписвания Ловеч;

        На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  

  На 21.10.2019г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

             Държавен съдебен изпълнител:

                                                                                          /Светла Атанасова-Цанова/