Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 139/2019

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело ИД № 139/2019
Период на обявата от 14.09.2019г. до 14.10.2019г. 17,00ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 139/2019

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.09.2019г. до 14.10.2019г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на Емил Борисов Щерев от с.Микре,общ.Угърчин,обл.Ловеч на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311   ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,съсобствен между Ваня Кирилова Нисторова от гр.Враца и Николай Кирилов Нисторов от гр.Ловеч ,   а именно:

 

         1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СОС с идентификатор  43952.504.128.80.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, одобрен със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК,  с площ по документ – НА  100.56 /сто цяло петдесет и шест стотни/ кв.м.; вид собственост: чостна; предназначение: жилище,апартамент; бр.нива: едно, при съседи по НА: двор,секция Б, Стефан Стоянов,стълбище; долу – Петко Христов; горе- Марин Маринов, ведно с прилежащото към апартамента ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №4 /четири/ при съседи: двор, Димитра Вълова, коридор, стълбище; долу – апартамент, както и МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №4 /четири/ при съседи: Димитра Вълева, коридор, Георги Георгиев, двор; горе – апартамент, ведно с прилежащите 6.89748/ шест цяло осемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и осем процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавно място,съставляващо парцел първи в кв.322 /триста двадесет и две/

 

На осн.чл.485,ал.4 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 19 560.00 /деветнадесет хиляди петстотин и шейсет/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда от 13.00 до 17.00 часа, през времетраене на публичната продан, след предварителна уговорка на тел.068 685531/0.

Върху имота са вписани следните тежести:

          възбрана акт№ 124, том  1, дв.вх.рег.№ 2115 от 23.04.2019г. по описа на Служба вписвания Ловеч;

        На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  

  На 15.10.2019г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

             Държавен съдебен изпълнител:

                                                                                          /Светла Атанасова-Цанова