Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело ИД № 433/2017
Период на обявата от 28.09.2019г. до 28.10.2019г. 17,00ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 28.09.2019г. до 28.10.2019г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“  гр.Ловеч на осн.чл. 494 от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311  ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен  на Миглена Вълкова Тодорова от гр.Ловеч ,   а именно:

 

1/3 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗТОЧНАТА ПОЛОВИНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11452.132.386 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Владиня,Общ.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-45/16.08.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се на ул.”Райна Княгиня”№6 в с.Владиня, целият с площ по скица 1 454.00 кв.м.,при съседи имоти с идентификатори: 11452.132.641; 11452.132.385; 11452.132.387 и 11452.132.391, ведно с 1/3 идеална част от попадащите в имота:

СГРАДА с идентификатор  11452.132.386.2 на един етаж, със ЗП 43.00кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда .

    СГРАДА с идентификатор  11452.132.386.4 на един етаж, със ЗП 26.00кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда.

СГРАДА с идентификатор  11452.132.386.5 на един етаж, със ЗП 42.00кв.м., с предназначение жилищна сграда, еднофамилна.

 

На осн.чл.494,ал.2 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 2 376.00 /две хиляди триста седемдесет и шест/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: без ограничение през времетраене на публичната продан.

 

 

Върху имота са вписани следните тежести:

     възбрана акт№ 40, том  1, вх.рег.№ 616 от 12.02.2018г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземането на взискателя по делото ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“  гр.Ловеч.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 29.10.2019г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова