Районен съд Ловеч

назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 305/2012

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело 305/2012
Период на обявата 11.05.2018г. - 11.06.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 305/2012

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.05.2018г. до 11.06.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на „БАНКА ДСК”АД гр.София на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на Георги Костов Георгиев и Мария Илиева Георгиева от гр.Летница,Обл.Ловеч ,   а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1829, находящ се в гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Сергей Румянцев”№30 с площ от 863 кв.м. по кадастралната карта на гр.Летница,Обл.Ловеч, ведно с посторените в имота сгради:

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1829.1 със ЗП 113.00 / сто и тринадесет/ кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1829.2 със ЗП 54.0 /петдесет и четири/ кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.1829.3 със ЗП 44.00 /четиридесет и четири/кв.м.,

При съседи на имота: ПИ с идентификатор 43476.315.1119 – ниско застрояване; ПИ с идентификатор 43476.315.1120 – ниско застрояване; ПИ с идентификатор 43476.315.2005- за второстепенна улица и ПИ с идентификатор 43476.315.2003 -  за второстепенна улица.

 

На осн.чл.485,ал.5 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 6 832.00 / шест хиляди осемстотин тридесет и два/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

Върху имота е вписана договорна ипотека акт№ 183, том  2, вх.рег.№ 6632 от 25.09.2008г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане в размер на 23 000.00 лв. в полза на „БАНКА ДСК”АД гр.София.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 11.06.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  На 12.06.2018г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавният съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/