Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006
Период на обявата от 22.03.2019г. до 22.04.2019г. 17,00ч.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТНЕЛ

РАЙОНЕН СЪД ЛОВЕЧ

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 22.03.2019г. до 22.04.2019г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на НАП гр.София на осн.чл. 487 от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на Марин Братанов Маринов  от с.Голец, Общ.Угърчин, Обл.Ловеч ,   а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15552.500.513 по кадстралната карта на с.Голец,Общ.Угърчин,Обл.Ловеч с площ  1 427 кв.м./хиляда четиристотин двадесет и седем/ по справка ИКАР от 26.06.2014г. и 1 400 кв.м./хиляда и четиристотин/ по нотариален акт за договорна ипотека от 28.12.1998г.- образуван от УПИ IV-513, кв.48 и УПИ XVII-513, кв.48, ведно с построените в него:

Двуетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 15552.500.513.1 със застроена площ 50.00 /петдесет/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.2 със застроена площ 24.00 /двадесет и четири/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.3 със застроена площ 42.00 /четиридесет и два/кв.м.; 

Двуетажна жилищна сграда с идентификатор 15552.500.513.4 със застроена площ 108.00 /сто и осем/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.5 със застроена площ 98.00 /деветдесет и осем/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.6 със застроена площ 319.00 /триста и деветнадесет/кв.м.; 

 

На осн.чл.485 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 24 936.00 /двадесет и четири хиляди деветстотин тридесет и шест /лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

Върху имота е вписана договорна ипотека акт№ 61, том  4,дело №172 ,рег.№ 1095 от 28.12.1998г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане в размер на 31 000 000.00 /неденоминирани/лв. в полза на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” гр.София.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 23.04.2018г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/