Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата от 08.03.2019г. до 08.04.2019г. 17,00ч.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТНЕЛ

РАЙОНЕН СЪД ЛОВЕЧ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 08.03.2019г. до 08.04.2019г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД гр.София на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311   ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на Светослав Стоянов Пенков от гр.Ловеч ,   а именно:

 

1/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00028.500.89, находящ се в с.Абланица,Общ.Ловеч, ул.”Г.Бенковски”№7 с площ от 365  кв.м. по кадастралната карта на с.Абланица,общ.Ловеч,обл.Ловеч, одобрена със Заповед №РД-18-45/18.03.2018г. на Изп.директор на АГКК, при съседи на имота: ПИ с идентификатор 00028.500.88; ПИ с идентификатор 00028.500.535 ; ПИ с идентификатор 00028.500.79; ПИ с идентификатор 00028.500.80 и ПИ с идентификатор 00028.500.81., ведно с 1/6 ид.част от построените в имота сгради:

ДВУЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 00028.500.89.1 със ЗП 55.00 / петдесет и пет/ кв.м.

ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА –  с идентификатор 00028.500.89.2 със ЗП 45.00 /четиридесет и пет/ кв.м.

При съседи на имота: ПИ с идентификатор 11452.132.276; ПИ с идентификатор 11452.132.274 ; ПИ с идентификатор 11452.132.633 и ПИ с идентификатор 11452.132.624.

 

На осн.чл.485,ал.4 във вр. с чл.468,ал.1 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е:  3 800.00 /три хиляди и осемстотин/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.,след предварителна уговорка на тел.068 685 531.

 

Върху имота са вписани следните тежести:

  

    възбрана акт№ 223, том  1, дв.вх.рег.№ 2312 от 03.05.2017г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;

 

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  

  На 09.04.2019г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/