Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 575/2009

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело № 575/2009
Период на обявата от 22.02.2019г. до 22.03.2019г. 17,00ч.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 575/2009

                               

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 22.02.2019г. до 22.03.2019г. 17,00ч. за удовлетворяване вземанията на „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижими имот,собствени на Христо Петров Иванов от гр.Ловеч:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20420.461.292 /двадесет хиляди четиристотин и двадесет точка четиристотин шейсет и едно точка двеста деветдесет и две/ по кадастралната карта и регистри на с.Деветаки,общ.Ловеч,обл.Ловеч, с площ 1 110.00 /хиляда сто и десет/ кв.м.,разположен в урбанизирана територия с жилищно предназначение,за ниско застрояване,НЕЗАСТРОЕН, находящ се в с.Деветаки,общ.Ловеч,обл.Ловеч,при съседи: ПИ с идентификатор 20420.461.295; ПИ с идентификатор 20420.461.294; ПИ с идентификатор 20420.461.299; ПИ с идентификатор 20420.461.825, а по нотариален акт с площ 1 000.00 /хиляда/ кв.м., съставляващ имот пл.№394/триста деветдесет и четири/ в кв.14 /четиринадесети/ по действащия подробен устройствен план на с.Деветаки, общ.Ловеч,обл.Ловеч, одобрен със Заповед №36/1926г. на Община Ловеч,за урегулиране в парцел VIII /осми/, при граници:улица; имот VI-404 в кв.14; имот VII-395 в кв.14; имот IХ-396 в кв.14.

 

На осн.чл.485,ал.5 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 1 980.00 лв.     / хиляда деветстотин и осемдесет/лв. 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всека присъствен ден през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

 

ТЕЖЕСТИ ЗА ИМОТА:няма

 

 

 

 

   Интересуващите се да купят имота могат да се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа на последния ден, 08.10.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  На 25.03.2019г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/