Районен съд Ловеч

Назад
О Б Я В Л Е Н И Е № 277/2011 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело № 277/2011 г.
Период на обявата от: 28.12.2018 г. до: 28.01.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № 277/2011 г.

                                     

                                                 Насрочвам от:  28.12.2018 г.

                                                                        до:  28.01.2019 г.

 

 

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 28.12.2018 год. до 17 часа на 28.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на Диана Иванова Илиева и Илиян Петров Илиев за удовлетворяване вземането на взискателя ЦУ НАП – София, ДФ „Земеделие”

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, както следва:

 

½ ид. част от ПИ № 43952.513.1745, находящ се в гр. Ловеч, ул.”Д.Пъшков” №10, целият с площ 375 кв.м., отговарящ на УПИ ХІІ-1745, кв.156 по ПУП на гр. Ловеч, заедно и реално със самостоятелен обект в сграда с идент. № 43952.513.1745.1.1 със ЗП 99,18 кв.м., състоящ се от вход, антре, две стаи, кухня с бокс, сервизни помещения и северозападна маза, представляващ реално І-ви приземен етаж от двуетажна жилищна сграда с идент. № 43952.513.1745.1 и сграда с идент. № 43952.513.1745.2 ЗП 16,8 кв.м. – гараж на осн. чл.485,ал.5 от ГПК с начална продажна цена в размер на 31 326,80/ тридесет и една хиляди триста двадесет и шест лева и 80ст./ лева

 

Върху имота има вписана договорна ипотека по Нот. акт за договорна ипотека вх.рег.№ 6853/08.09.2006г., Акт № 76, том ІІ, дело 4132 СВ-Ловеч в полза на ДФ „Земеделие” и вписана възбрана № 72, том І, парт. книга 1742, вх.№ 2868 СВ - Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 28.01.2019 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 29.01.2019г. от 11.00 часа в ст.312.

 

 

                                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                               /Е. Нукова/

 

11.12.2018г.

Гр.Ловеч