Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 1/2012

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело ДЕЛО № 1/2012
Период на обявата от 27.02.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 1/2012

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.02.2019г. до 27.03.2019г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на Иванка Борисова Рачева от гр.Летница,обл.Ловеч на осн.чл. 487 от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на Цанко Иванов Цанков от гр.Летница,Обл.Ловеч ,   а именно:

 

1/8 ИД.ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1143, находящ се в гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Георги Раковски”№19 с площ от 872 кв.м. по кадастралната карта на гр.Летница,Обл.Ловеч, при съседи на имота: ПИ с идентификатор 43476.315.1836 – ниско застрояване; ПИ с идентификатор 43476.315.1142 – ниско застрояване; ПИ с идентификатор 43476.315.1141- ниско застрояване; ПИ с идентификатор 43476.315.1133 – за ниско застрояване; ПИ с идентификатор 43476.315.1132- за ниско застрояване; ПИ с идентификатор 43476.315.1995-за второстепенна улица и ПИ с идентификатор 43476.315.1144- за ниско застрояване, ведно с построените в имота сгради:

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1143.1 със ЗП 30.00 / тридесет/ кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1143.2 със ЗП 49.00 /четиридесет и девет/ кв.м.

 

На осн.чл.485 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването за 1/8 ид.част е: 868.00   /осемстотин шейсет и осем/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

 

   Върху имота е вписана възбрана: акт №210 т.1 № от дв.вх.рег.5039/07.08.2012г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземането на Иванка Борисова Рачева в размер на 3 279.00лв.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17 часа в последния ден 27.03.2019г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена,под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30на сто – са недействителни.

  На 28.03.2019г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/