Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400466

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело ИД № 20124310400466
Период на обявата от 17.12.2018 год. до края на работното време на 17.01.2019 год.

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

държавен съдебен изпълнител

гр.Ловеч 5500, ул.Търговска № 41А, ет.2, стая 218, 068/685531 dsi_lovech@abv.bg

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

ИД № 20124310400466

 

                Долуподписаният,  Деян Петров - Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Ловеч на основание чл. 487 във вр. с чл. 485 ГПК обявявам на интересуващите се, че от 17.12.2018 год. до края на работното време на 17.01.2019 год. ще се проведе първа ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижими имоти, собственост на Панков ЕООД, с. Слатина, ЕИК: 110018407, както следва:

1.Сграда с идентификатор 67218.160.1084.1 / бивша кухня – столова/ с площ по НА за дог. Ипотека от 19.06.2006г. – 265,60кв.м., а по кадастрална скица от 14.09.2012г. на СГКК – Ловеч – 303 кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от коридор, офис, обслужващи помещения, топла кухня, зала за консумация. – 28 964 лева с ДДС.

 2. Сграда с идентификатор 67218.160.1084.2 / бивше авторемонтно/  с площ по Нот. Акт за дог.ипотека от 19.06.2006г.  – 144 кв.м., а по кадастрална скица от 14.09.2012г. на СГКК – Ловеч – 150 кв.м. попадаща в ПИ с идентификатор 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от работно помещение – 14 333 лева с ДДС.

3. Сграда с идентификатор 67218.160.1084.3 / селскостопанска сграда/ с площ по скица СГКК – Ловеч – 48 кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от складово помещение – 1047 лева с ДДС.

4. Сграда с идентификатор 67218.160.1084.4 / селскостопанска сграда/ с площ по скица СГКК – Ловеч – 16 кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК – 423 лева с ДДС.

 

Тежести върху имота – вписана новирана ипотека вх.рег.№ 2772/11.06.2018, акт № 298, том І, № от дв.вх.рег 2770 и вписана възбрана по делото за имоти 1 и 2 с № 245/03.09.2012, том1, дв.вх.№5681 на Службата по вписвания – Ловеч. Възбрана за имот 3 и 4 с № 64/18.03.2013г., том1, дв.вх.№ 1535.

НАЧАЛНА ЦЕНА определена на основание чл.485, ал.4 ГПК, от която ще започне наддаването: – съгласно посоченото за всеки имот.

Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцелария СИС в работно време, за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта, съобразно посочените условия.

На основание чл. 489, ал. 1 от ГПК, задатъкът в размер на 10% от началната цена се внася предварително по банкова сметка на Районен съд - Ловеч в „Централна Кооперативна банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF (като се посочва, че е задатък и номерът на делото).

                На осн. чл. 489, ал. 2 ГПК всеки наддавач посочва имота, за който наддава, предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с платежния документ за внесения задатък в запечатан непрозрачен плик (върху плика се посочва номер на дело, съдебният изпълнител и подателят). Към наддавателното предложение е препоръчително физическите лица да  прилагат копие на документ за самоличност, а юридическите лица протокол за взето решение от общо събрание.

                Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в публичната продан, предложения за цена под началната, предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30%, както и нередовно подадени са недействителни.

                На осн. чл. 489, ал. 4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на Районен съд - Ловеч, ул.”Търговска” №41, най-късно до края на работното време в последния ден на проданта, като могат да се оттеглят най-късно в този срок.

                За купувач се обявява предложилият най-висока цена, като при предложена еднаква цена, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размер на един задатък, се пристъпва към явен търг с устно наддаване.

                Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

                Обявяване на постъпили наддавателни предложения ще се извърши на 18.01.2019г. в 09.30ч., ст.312 на Районен съд - Ловеч в присъствието на явилите се наддавачи.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед  при обективна възможност –понеделник и сряда през времетраене на проданта от 10.00 до 12.00 часа, като по писмена молба на интересуващи се, може да се определи и друго време.

 

 

 

                                                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                                         /Д. ПЕТРОВ/