Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело ИД № 20124310400081
Период на обявата от 17.12.2018 год. до края на работното време на 17.01.2019 год.

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

държавен съдебен изпълнител

гр.Ловеч 5500, ул.Търговска № 41А, ет.2, стая 218, 068/685531 dsi_lovech@abv.bg

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

ИД № 20124310400081

 

            Долуподписаният,  Деян Петров - Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Ловеч на основание чл. 487 във вр. с чл. 485 ГПК обявявам на интересуващите се, че от 17.12.2018 год. до края на работното време на 17.01.2019 год. ще се проведе нова  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на Светла Христова Арабаджиева от гр. Ловеч, както следва:

            ½ ид. част от поземлен имот с идентификатор 58308.180.212 /петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, сто и осемдесет, точка, двеста  и дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пресяка, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-41/18.03.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Пресяка, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ул.”Ал. Стамболийски” №68, с площ 1 655 кв. м /хиляда шестотин петдесет и пет кв. м/, с трайно предназначение на територията –Урбанизирана и начин на трайно застрояване-ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: имот пл. №212, кв. 62, парцел 2, при съседи: 58308.180.589, 58308.180.214, 58308.180.210, 58308.180.562, ведно с построените в имота: двуетажна жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 58308.180.212.1, със застроена площ 56 кв. м (петдесет и шест кв. м) и едноетажна жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 58308.180.212.3, със застроена площ 42 кв. м (четиридесет и два кв.м).

Тежести върху имота – вписана възбрана по делото под № 60, дв. вх. рег. № 1190/14.03.2012 г. по описа на Служба по вписванията  - Ловеч.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването: 5 379.00 лв. /пет хиляди триста седемдесет и девет/ лева.

 

Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцелария СИС в работно време, за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта, съобразно посочените условия.

На основание чл. 489, ал. 1 от ГПК, задатъкът в размер на 10% от началната цена се внася предварително по банкова сметка на Районен съд - Ловеч в „Централна Кооперативна банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF (като се посочва, че е задатък и номерът на делото).

            На осн. чл. 489, ал. 2 ГПК всеки наддавач посочва имота, за който наддава, предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с платежния документ за внесения задатък в запечатан непрозрачен плик (върху плика се посочва номер на дело, съдебният изпълнител и подателят). Към наддавателното предложение е препоръчително физическите лица да  прилагат заверено копие на документ за самоличност, а юридическите лица протокол за взето решение от общо събрание.

Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

            На осн. чл. 489, ал. 4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на Районен съд - Ловеч, ул.”Търговска” №41, най-късно до края на работното време в последния ден на проданта, като могат да се оттеглят най-късно в този срок.

            Наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в публичната продан, предложения за цена под началната, предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30%, както и нередовно подадени са недействителни.

            За купувач се обявява предложилият най-висока цена, като при предложена еднаква цена, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размер на един задатък, се пристъпва към явен търг с устно наддаване.

            Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

            Обявяване на постъпили наддавателни предложения ще се извърши на 18.01.2019г. в 09.00ч., ст.312 на Районен съд - Ловеч в присъствието на явилите се наддавачи.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки понеделник и сряда през времетраене на проданта от 11.00 до 14.00 часа, като по писмена молба на интересуващи се, може да се определи и друго време

 

 

 

                                         ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                          /Д. ПЕТРОВ/