Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 550/2013

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело ИД № 550/2013
Период на обявата от 06.11.2018г. до 06.12.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 550/2013

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 06.11.2018г. до 06.12.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ОБЩИНСКА БАНКА АД гр.София на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311   ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,съсобсвен между Иван Йотов Иванов и Стефка Данаилова Иванова от гр.Ловеч ,   а именно:

 

½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 43952.513.1745 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК,целият с площ 324 кв.м., при граници на поземления имот: ПИ с идентификатор 43952.513.1746; ПИ с идентификатор 43952.513.2908 и ПИ с идентификатор 43952.513.9506- за второстепенна улица и административен адрес: гр.Ловеч, ул.”Димитър Пъшков”№10, ведно с разположения в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 43952.513.1745.1.2, находящ се в ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 43952.513.1745.1., представляващ реално целият втори етаж от сградата с площ 92.00 кв.м.,състоящ се от:две стаи, кухня, вестибюл, тоалетна, антре и тераса , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- СОС с идентификатор 43952.513.2908.1.2; под обекта – СОС с идентификатор 43952.513.1745.1.1; над обекта- целия таван с таванска стая над този етаж  и югозападната маза в приземния етаж под стълбището и верандата,който етаж има самостоятелен вход откъм югозапад с каменни стъпала , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и ½ ид.част от подобренията и насажденията в имота.

 

На осн.чл.485,ал.3 и ал.4 във вр. с чл.468,ал.1 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е:      30 130.00 /тридесет  хиляди сто и тридесет/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.,след предварителна уговорка на тел.068 685 531.

Върху имота е вписана договорна ипотека акт№ 71, том  2, вх.рег.№ 4515 от 30.06.2008г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземането на взискателя „ОБЩИНСКА БАНКА”АД гр.София в размер на 12 500.00 /дванадесет хиляди и петстотин/ евро.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  

  На 07.12.2018г. в 10,30ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/