Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 595/2009

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело ИД № 595/2009
Период на обявата от 05.11.2018г. до 05.12.2018г.

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.11.2018г. до 05.12.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането Христина Костадинова Андонова от гр.Варна на осн.чл. 494  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на Иван Минкова Иванов  от гр.Троян, Обл.Ловеч ,   а именно:

 

½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43579.500.168,по кадастраланата карта и кадастралните регистри на с.Лешница, общ.Ловеч,обл.Ловеч,ул.”Стара планина”№75,одобрен със Заповед №РД-18-40/18.03.2008г. на Изп.директор на АГКК, целият с площ  592.00 кв.м./петстотин деветдесет и два/, при граници: ПИ с идентификатори: 43579.500.167; 43579.500.166; 43579.500.169; 43579.500.660, ведно с построените в него:

Двуетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 43579.500.168.1 със застроена площ 43.00 /четиридесет и три/кв.м.; 

Едноетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 43579.500.168.2 със застроена площ 14.00 /четиринадесет/кв.м.; 

Едноетажна полумасивна стопанска сграда с идентификатор 43579.500.168.3 със застроена площ 4.00 /четири/кв.м.; 

 

На осн.чл.485 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването ½ ид.част е: 4 226.00 /четири хиляди двеста двадесет и шест/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

Върху имота е вписана възбрана в полза на взискателя – Акт №68 т.1 № от дв.вх.рег.747/15.02.2016г..

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 05.12.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

  

  На 06.12.2018г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/