Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20084310400154

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело ИД № 20084310400154
Период на обявата от 08.10.2018 год. до 08.11.2018 год.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

ИД № 20084310400154

 

            Долуподписаният,  Деян Петров - Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Ловеч на основание чл. 487 във вр. с чл. 485 ГПК обявявам на интересуващите се, че от 08.10.2018 год. до края на работното време на 08.11.2018 год. ще се проведе първа ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на Лъчезар Недялков Пастухов от гр. Ловеч, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 75054.900.1337 по КККР на гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, находящ се в урбанизираната територия на гр.Угърчин, ул.”Васил Петлешков” №10, с площ 362 кв.м /номер по предходен план 1337, квартал 99, парцел V/, ведно с попадащата в имота сграда с идентификатор 75054.900.1337.1 с площ 60 кв.м, бр.етажи 1, при съседи: имот с идентификатор 75054.900.1340; имот с идентификатор 75054.900.1339; имот с идентификатор 75054.900.1338; имот с идентификатор 75054.900.1336; имот с идентификатор 75054.900.2421.

 

Тежести върху имота – вписана възбрана по делото № oт  дв. вх. рег. 4849; № от вх. рег. 33/14.07.2008 г. по описа на Служба по вписванията  - Ловеч.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването: 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/.

 

Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцелария СИС в работно време, за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта, съобразно посочените условия.

На основание чл. 489, ал. 1 от ГПК, задатъкът в размер на 10% от началната цена се внася предварително по банкова сметка на Районен съд - Ловеч в „Централна Кооперативна банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF (като се посочва, че е задатък и номерът на делото).

            На осн. чл. 489, ал. 2 ГПК всеки наддавач посочва имота, за който наддава, предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с платежния документ за внесения задатък в запечатан непрозрачен плик (върху плика се посочва номер на дело, съдебният изпълнител и подателят). Към наддавателното предложение е препопъчително физическите лица да  прилагат копие на документ за самоличност, а юридическите лица протокол за взето решение от общо събрание (данните са необходими единствено за изготвяне на акта за собственост).

            Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

            Наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в публичната продан, предложения за цена под началната, предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30%, както и нередовно подадени са недействителни.

            На осн. чл. 489, ал. 4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на Районен съд - Ловеч, ул.”Търговска” №41, най-късно до края на работното време в последния ден на проданта, като могат да се оттеглят най-късно в този срок.

            За купувач се обявява предложилият най-висока цена, като при предложена еднаква цена, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размер на един задатък, се пристъпва към явен търг с устно наддаване.

            Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

            Обявяване на постъпили наддавателни предложения ще се извърши на 09.11.2018 г. в 09:00  ч., ст.312 на Районен съд - Ловеч в присъствието на явилите се наддавачи.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед  при обективна възможност –понеделник и сряда през времетраене на проданта от 10.00 до 12.00 часа, като по писмена молба на интересуващи се, може да се определи и друго време.

 

 

 

                                         ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                          /Д. ПЕТРОВ/