Районен съд Ловеч

назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 345/2013

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело № 345/2013
Период на обявата от 30.07.2018г. до 30.08.2018г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТНЕЛ

РАЙОНЕН СЪД ЛОВЕЧ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 345/2013

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 30.07.2018г. до 30.08.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ТД НАП гр.София на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижими имоти,собствени на „СТРОЙМАТ” ООД  гр.Летница,Обл.Ловеч ,   а именно:

 

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1950 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008г. на Изп.директор на АГКК,с адрес на поземления имот гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Шипка”, с площ от 2 465 /две хиляди четиристотин шейсет и пет/ кв.м.,при съседи: ПИ с идентификатор 43476.315.1949; ПИ с идентификатор 43476.315.1951; ПИ с идентификатор 43476.315.1969; ПИ с идентификатор 43476.315.1943 и ПИ с идентификатор 43476.315.1944 ,а по акт за собственост и съобразно предходния план на града от 1997г.: УПИ VI /шест римско/ в кв.89 /осемдесет и девет/ с площ 2,427 дка /два декара четиристотин двадесет и седем кв.м./,при граници и съседи:север – УПИ V /пет римско/, изток – улица, запад - УПИ IV /четири римско/ и УПИ VIII /осем римско/, ведно с построените в имота сгради:

ЕДНОЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1950.1 със ЗП 31.00 / тридесет и един/ кв.м.;

ЕДНОЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1950.2 със ЗП 23.00 /двадесет и три/ кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА за енергопроизводство с идентификатор 43476.315.1950.3 със ЗП 33.00 /тридесет и три/кв.м.,

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.1950.4 със ЗП 23.00 /двадесет и три/кв.м.,

 

На осн.чл.485,ал.1 във вр. с чл.468 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 13 640.00       / тринадесет хиляди шестстотин и четиридесет/лв. 

 

 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1949 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008г. на Изп.директор на АГКК,с адрес на поземления имот гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Шипка”, с площ от 3 714 /три хиляди седемстотин и четиринадесет/ кв.м.,при съседи: ПИ с идентификатор 43476.315.1948; ПИ с идентификатор 43476.315.1966; ПИ с идентификатор 43476.315.1956; ПИ с идентификатор 43476.315.1953; ПИ с идентификатор 43476.315.1951; ПИ с идентификатор 43476.315.1950; ПИ с идентификатор 43476.315.1944 и ПИ с идентификатор 43476.315.1945 ,а по акт за собственост и съобразно предходния план на града от 1997г.: VIII /осем римско/ в кв.89 /осемдесет и девет/ с площ 3,715 дка /три декара седемстотин и петнадесет кв.м./,при граници и съседи:север – УПИ II /второ римско/ УПИ III /трето римско/ и УПИ IV /четвърто римско/,  , изток – УПИ VI /шесто римско/ и УПИ VII /седмо римско/,на юг- УПИ ХIII /тринадесет римско и улица/, запад - УПИ ХII /дванадесет римско/ и УПИ ХI /единадесет римско/,всички в кв.89, ведно с построените в имота сгради:

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА –  с идентификатор 43476.315.1949.1 със ЗП 847.00 / осемстотин четиридесет и седем/ кв.м.;

ЕДНОЕТАЖНА  СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА – с идентификатор 43476.315.1949.2 със ЗП 94.00 /деветдесет и четири/ кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.1949.3 със ЗП 10.00 /десет/кв.м.,

 

На осн.чл.485,ал.5 във вр. с чл.468 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 39 438.00       / тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и осем/лв. 

 

 

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1916 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008г. на Изп.директор на АГКК,с адрес на поземления имот гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Шипка”, с площ от 5 160 /пет хиляди сто и шейсет/ кв.м.,при съседи: ПИ с идентификатор 43476.151.72; ПИ с идентификатор 43476.315.1917; ПИ с идентификатор 43476.315.1920; ПИ с идентификатор 43476.315.1921 и ПИ с идентификатор 43476.315.1915 ,а по акт за собственост и съобразно предходния план на града от 1997г.: УПИ II /две римско/ в кв.141 /сто четиридесет и едно/ с площ 5,142 дка /пет декара сто четиридесет и два кв.м./,при граници и съседи:УПИ I /едно римско/ в кв.141 и път, ведно с построената в имота сграда:

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА –  с идентификатор 43476.315.1916.1 със ЗП 1 551.00 /хиляда петстотин петдесет и един/ кв.м.;

 

На осн.чл.485,ал.5 във вр. с чл.468 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 61 641.00       /шейсет и една хиляди шестстотин четиридесет и един/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всеки ден през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

ТЕЖЕСТИ ЗА ИМОТИТЕ:

Върху имотите по т.1 и т.2 от настоящето обявление е вписана договорна ипотека акт№ 52, том  2, вх.рег.№ 4203 от 21.06.2007г. по описа на Служба вписвания Ловеч в полза на „БАНКА ДСК”АД гр.София,подновена с акт №244 т.1 № от дв.вх.рег.2559/17.05.2017г. по същия опис.

Договорна ипотека Акт№152 т.1 № от дв.вх.рег.2751/18.04.2008 по описа на СВ Ловеч в полза „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Възбрана Акт№197 т.1 № от дв.вх.рег.3311/19.06.2015 по описа на СВ Ловеч в полза НАП София.

Възбрана Акт№168 т.1 № от дв.вх.рег.4018/20.06.2013 по описа на СВ Ловеч в полза НАП София.

Възбрана Акт№235 т.1 № от дв.вх.рег.3845/09.07.2014 по описа на СВ Ловеч в полза „ХЕНДЕЛ” ООД София.

Възбрана Акт№223 т.1 № от дв.вх.рег.3581/26.06.2014 по описа на СВ Ловеч в полза Банка „ДСК” АД.

Възбрана Акт№28 т.1 № от дв.вх.рег.405/01.02.2012 по описа на СВ Ловеч в полза „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД.

 

 

   Интересуващите се да купят имотите могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

 

 

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемите имоти се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 30.08.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 31.08 .2018г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/