Районен съд Ловеч

Назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 642/2011

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 642/2011
Период на обявата 30.06.2018г. до 30.07.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 642/2011

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 30.06.2018г. до 30.07.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ОББ АД гр.София на осн.чл. 494  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ВТОРА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на „СИТИ ПОЙНТ ЛОВЕЧ” ЕООД ,   а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 43952.504.163 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто шейсет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК,целият с площ 9 647.00 /девет хиляди шестстотин четиридесет и седем/ кв.м., при съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор 43952.504.173; ПИ с идентификатор 43952.504.526;ПИ с идентификатор 43952.504.112 и  ПИ с идентификатор 43952.504.530, с административен адрес: гр.Ловеч, ул.”Княз Имеритински”; номер по предходен план: 504161,квартал 314,парцел 5,предназначен за „Хипермаркет”; начин на трайно ползване: комплексно застрояване; трайно предназначение на територията: урбанизирана.По подробния устройствен план на гр.Ловеч,последно изменен със Заповед №926/31.05.2016г. на Кмета на Община Ловеч, ПИ с идентификатор 43952.504.163 е част от УПИ ХХIХ /двадесет и девет римско/ в кв.314 /триста и четиринадесети/.

 

На осн.чл.494,ал.2 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 464 211.00 /четиристотин шейсет и четири хиляди двеста и единадесет/лв. С ВКЛЮЧЕН ДДС. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: през времетраене на публичната продан,без ограничение.

 

 

Върху имота са вписани следните тежести:

 договорна ипотека акт№ 110, том  1, № от дв.вх.рег.2087 от 26.03.2008г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане в размер на 3 000 000.00 евро в полза на „ОББ”АД гр.София.

възбрана акт №45,том 1, № от дв.вх.рег.501 от 05.02.2016г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане на „ОББ“АД гр.София в размер на 3 000 000.00 евро.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 30.07.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  На 31.07.2018г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавният съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/