Районен съд Ловеч

назад
О Б Я В Л Е Н И Е № 287/2012 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело № 287/2012 г.
Период на обявата 05.06.2018 год. до 17 часа на 05.07.2018 год

О Б Я В Л Е Н И Е № 287/2012 г.

                                     

                                                  Насрочвам от: 05.06.2018 г. до: 05.07.2018 г.

         

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 05.06.2018 год. до 17 часа на 05.07.2018 год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на  длъжника Красимир Георгиев Костадинов от гр. Летница за удовлетворяване вземането на взискателя „Банка ДСК” ЕАД гр.София , а именно:

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Летница както следва:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43476.315.895, находящ се в гр.Летница, бул.България 28, номер по предходен план -895, кв.27, парцел ХХVІІІ с площ 1104 кв.м.; 1079 кв.м. по Нотариален акт за покупко –продажба на недвижим имот от 2008г., заедно с построението в имота сгради: сграда с И№ 43476.315.895.3 жилищна сграда еднофамилна, двуетажна със ЗП 108кв.м., РЗП 216кв.м.; сграда с И№ 43476.315.895.2 жилищна сграда еднофамилна, едноетажна /лятна кухня/ със ЗП 38 кв.м., състояща се от първи етаж – две помещения, при граници на ПИ - 43476.315.1910; 43476.315.892; 43476.315.894; 43476.315.896; 43476.315897.

На осн. чл.494, ал.2, във връзка с чл.485, ал.4 от ГПК началната продажна цена на имота е в размер на 17 928 /седемнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем/ лева.

Върху имота има вписана възбрана и законна ипотека.

 

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик. Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 05.07.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 06.07.2018. г. от 9,30 часа в ст.312.

 

 

                                                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                                 /Е. Нукова/

 

18.05.2018 год., 

гр.Л О В Е Ч