Районен съд Ловеч

назад
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 66/2016

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело № 66/2016
Период на обявата 06.06.2018г. до 06.07.2018г.

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 06.06.2018г. до 06.07.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на „СХ” ООД гр.Бургас на осн.чл. 494 от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ВТОРА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен 4/6 ид.част на Румяна Петрова Латинова от гр.Ловеч ,   а именно:

 

4/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.504.128.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК,разположен в сграда №37 в ПИ с идентификатор 43952.504.128, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 43952.504.128.37.4; под обекта – 43952.504.128.37.1; над обекта 43952.504.128.37.6.Адресът на имота е гр.Ловеч, ж.к.”Червен бряг” бл.111,вх.”А”,ет.2,ап.3.По акт за собственост представлява апартамент със ЗП 60.73 /шейсет цяло седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от спалня,хол,кухня, баня с тоалетна,коридор и две тераси,заедно  с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №10 с РЗП 2.98 /две цяло деветдесет и осем стотни/кв.м., ведно с припадащите се 0.73383% ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавен парцел.  

 

На осн.чл.494 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването за 4/6 ид.част е: 9 504.00 /девет хиляди петстотин и четири/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч. след предварително уговаряне в канцеларията на СИС при РС Ловеч ст.218 или на тел.068/685 531.

    Върху имота е учредено пожизнено вещно право на ползване в полза на Славей Георгиев Латинов и е вписана възбрана в полза на кредитора по делото Акт№78 т.1 дв.вх.рег.№1105/10.03.2015г. по описа на Служба вписвания Имотен регистър Ловеч.

    Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

 

 

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемите имоти се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 06.07.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 09.07.2018г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавният съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

        Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/