Районен съд Ловеч

назад
О Б Я В Л Е Н И Е № 397/2009 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело № 397/2009 г.
Период на обявата 11.05.2018г. до 11.06.2018г.

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 11.05.2018 год. до 17 часа на 11.06.2018 год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот - собственост на  Сашо Колев Митев и Силвия Янкова Митева от с. Дойренци  за удовлетворяване вземането на ОББ АД - София, следният недвижим имот:

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, както следва:

ПИ идент. № 21823.262.838 с площ по скица на Община Ловеч 2007г. от 1178 кв.м., по нот. Акт е 1120кв.м, по скица на ПИ от 03.05.2012г. на СГКК – Ловеч – 1 194 кв.м., находящ се в с. Дойренци, ул. „Андрей Вишински” №23 заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идент. № 21823.262.838.1  със ЗП 49,80 кв.м. по нот. акт и 55 кв.м. по скица, състояща се от три стаи, дневна, избено помещение в сутерена, ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА  СГРАДА - ЛЯТНА КУХНЯ идент. № 21823.262.838.2 със ЗП 43,15 кв.м. по нот. акт и 60 кв.м. по скица, състояща се от две стаи, кухненски бокс, баня с тоалетна, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА-СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, преустроена на ГАРАЖ от ДВЕ КЛЕТКИ  със ЗП-34,56кв.м. и РАБОТИЛНИЦА  със ЗП 59,60 кв.м. по нот. акт /по скица е с № 21823.262.838.3, брой етажи един, предназначение – селскостопанска със ЗП 100 кв.м. при граници: 21823.262.1210; 21823.262.841; 21823.262.840; 21823.262.839; 21823.262.837с актуална пазарна оценка от вещо лице в размер на 15 500 /петнадесет хиляди и петстотин/ лева.

На осн. чл.485, ал.4 от ГПК началната цена на имота е в размер на 12 400 /дванадесет хиляди и четиристотин/ лева.

Върху имота има учредена договорна ипотека, съгласно Нотариален акт вх. рег. № 8505/05.12.2007г., акт №100, том І, дело № 5782 СВ-Ловеч и вписана възбрана вх. рег. № 451/01.02.2010г., вписване №10, том І, дело №343 на СВ - Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 11.06.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 12.06.2018. г. от 9,30 часа в ст.312.