Районен съд Ловеч

назад
О Б Я В Л Е Н И Е № 466/2012 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело № 466/2012 г.
Период на обявата 14.05.2018г. до 14.06.2018г.

                                                                                     

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 14.05.2018 год. до 17 часа на 14.06.2018 год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на „ПАНКОВ” ЕООД с. Слатина, действащо чрез едноличния собственик, управител и представител Стефко Павлов Пенков за удовлетворяване вземането на взискателя „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД гр.Варна

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящ се в село Слатина, Община Ловеч, а именно:

 

1.Сграда с идент. № 67218.160.1084.1 / бивша кухня – столова/ с площ по НА за дог. Ипотека от 19.06.2006г. – 265,60кв.м., а по кадастрална скица от 14.09.2012г. на СГКК – Ловеч – 303 кв.м., попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от коридор, офис, обслужващи помещения, топла кухня, зала за консумация. при актуална пазарна стойност от вещо лице в размер на 38 900лв. На осн. чл.485 във връзка с 468 начална продажна цена в размер на 24 264 / двадесет и четири  хиляди двеста шестдесет и четири / лева.

2. Сграда с идент. № 67218.160.1084.2 / бивше авторемонтно/  с площ по Нот. Акт за дог.ипотека от 19.06.2006г.  – 144 кв.м., а по кадастрална скица от 14.09.2012г. на СГКК – Ловеч – 150 кв.м. попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от работно помещение. На осн. чл. 494, ал.2 във вр. с чл. 485, ал.4 от ГПК началната продажна цена е в размер на 10 800,00 /десет хиляди и осемстотин/ лева.

Върху двете сгради има вписана възбрана под № 245/03.09.2012г., том І, дв.вх.№ 5681, парт.книга № 2849 СВ - Ловеч и ипотека по Нот акт за договорна ипотека вх. рег.№ 4750/19.06.2006г., Акт № 170, том І, дело № 2591 СВ - Ловеч и Нот. Акт за договорна ипотека вх. рег. № 4666/08.07.2008г., Акт №82, том ІІ, дело 2786 СВ - Ловеч.

3. Сграда с идент. № 67218.160.1084.3 / селскостопанска сграда/ с площ по скица СГКК – Ловеч – 48 кв.м., попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от складово помещение. На осн. чл. 494, ал.2 във вр. с чл. 485, ал.4 от ГПК началната продажна цена е в размер на 1260,00 /хиляда двеста и шестдесет/ лева.

4. Сграда с идент. № 67218.160.1084.4 / селскостопанска сграда/ с площ по скица СГКК – Ловеч – 16 кв.м., попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. На осн. чл. 494, ал.2 във вр. с чл. 485, ал.4 от ГПК началната продажна цена е в размер на 324,00 /триста двадесет и четири/ лева.

Върху двете сгради т.3 и т.4 е вписана възбрана под № 64/18.03.2013г., том І, дв. Вх. № 1535, парт. книга 835 СВ - Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

                   Документи за участие в ПП се подават на Регистратурата в Съдебна палата Ловеч, ул. „Търговска” №41. Публичната продан приключва в 17,00ч на 14.06.2018год. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най – късно в този срок.

                    На осн. чл. 489, ал.6 от ГПК наддавателните предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта§ предложения за цена под началната§ предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 15.06.2018год.  от 09,30ч в стая 312

 

                                                                                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                                         /Е. Нукова/