О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

                                         гр. Ловеч, 20.08.2018 г.

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, седми състав, в закрито заседание на двадесети август през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА

 

при секретар........................, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2278 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази:

 

                   Производство с правно основание чл. 233 от ГПК.

 

                   Постъпила е искова молба от РПК „СТРАТЕШ“ – гр. Ловеч, представлявана от Байко Маринов Баев, чрез пълномощник адвокат М.В., против Г.П.П. ***, за заплащане на сумата 1960.00 лева /след допуснато увеличение в размера на иска/, представляваща обезщетение за ползване на имот, собственост на ищеца, а именно сграда № 16002.68.186.3 със застроена площ от 28 кв.м., на един етаж, представляваща селскостопанска сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 16002.68.186 в с. Горан, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с адрес: ул. „Ловчанска“ № 3, за периода от 28.04.2015 г. до 28.08.2017 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане. 

                   С протоколно определение от 26.06.2018 г., съдът е отложил делото за следващо открито съдебно заседание за 28.09.2018 г. от 10.00 часа.

                   Постъпила е молба, подадена на 10.08.2018 година от ищеца РПК „СТРАТЕШ“ – гр. Ловеч, представлявана от Байко Маринов Баев, с която заявява, че поради постигната извънсъдебна спогодба, прави отказ от предявения иск и моли производството по настоящото дело да бъде прекратено. В молбата е заявено, че нямат претенции за разноски.

   Подадена е молба и от ответника Г.П.П., с която също заявява, че са постигнали извънсъдебна спогодба с ищеца и няма претенции за разноски.

   Съдът, като съобрази молбата на ищеца, подадена чрез законния му представител, намира, че на основание чл. 233 от ГПК, следва да се приеме направения отказ изцяло от спорното право, като производството по делото се прекрати. Тъй като ответникът изрично е заявил, че не претендира разноски по делото, такива не следва да му се присъждат.

                   При това положение съдът следва да отмени протоколното си определение от 26.06.2018 г. в частта по насрочване на делото в открито съдебно заседание на 28.09.2018 г. от 10.00 часа.

                   Водим от горното, съдът

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

                   ПРИЕМА, на основание чл. 233 от ГПК, направения отказ изцяло от спорното право по исковата молба, предявена от РПК „СТРАТЕШ“, ЕИК 000273974, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Академик Иширков“ № 10, ет. 3, представлявана от Байко Маринов Баев, против Г.П.П., ЕГН **********,***, за заплащане на сумата 1960.00 лева /след допуснато увеличение в размера на иска/, представляваща обезщетение за ползване на имот, собственост на ищеца, а именно сграда № 16002.68.186.3 със застроена площ от 28 кв.м., на един етаж, представляваща селскостопанска сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 16002.68.186 в с. Горан, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с адрес: ул. „Ловчанска“ № 3, за периода от 28.04.2015 г. до 28.08.2017 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане.

                   ОТМЕНЯ протоколното си определение от 26.06.2018 г. в частта по насрочване на делото в открито съдебно заседание на 28.09.2018 г. от 10.00 часа.

                   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 2278/2017 г. по описа на Ловешкия районен съд.

                   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                  

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: