Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 09.08.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  гражданска колегия ,четвърти  състав, в публично заседание на деветнадесети юли, през две хиляди и осемнадесета година, в състав

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕТА МИТОВА

 

 

при секретаря  МАРИЯ КАРАЛАШЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2326 по описа за 2017 г.,и за да се произнесе, съобрази:

 

  

        Производство по чл.348 от ГПК :

 

   С решение № 113/28.03.2018г., постановено по настоящото дело е съдът е постановил решение , с което е  допуснал е делба процесния имот и се е произнесъл между кои лица, какъв е обема на делбената маса  и дяловете на страните, което е влязло в законна сила като необжалвано в законоустановения срок пред ЛОС.

В първото по делото съдебно заседание след допускане на делбата е направена претенция за възлагане по чл.349, ал.2 от ГПК  от първия ответник  И.А. на когото е указана доказателствената тежест по това искане и същия е ангажирал писмени доказателства.

Многократно е дадена възможност за постигане и на спогодба по делото при различни варианти.

В съдебно заседание , ищцата , редовно призован , се явява лично и  чрез адв. Й. поддържа иска и моли да се постанови решение съгласно квотите на страните и моли да се освободи  доверителката му от заплащане на съответните държавни такси за дела й, с оглед здравословното й състояние, за което са представили доказателства, както и представя  днес определение РС Севлиево в този смисъл, което е прието за разглеждане като претенция  на осн. чл.83, ал.2 от ГПК на ищцата като я е задължил  на осн. чл.129, ал.4 от ГПК във връзка с чл.127, ал.2 от ГПК , да я преведе в съответния вид съгласно разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от ГПК, в 1 - седмичен срок от днес като представи и декларация по чл.83 , ал.2 , т.2 от ГПК като отразява и доходи ,семейно положение , трудова заетост.

Вторият ответник , редовно призован , лично участва в производството и заявява ,че той лично нищо не иска.

Съгласно писмо изх. №1100 – 403 – 1 /11.06.2018г. на Гл. Архитект на ОБЩИНА – ЛОВЕЧ ,   досежно поделяемостта на апартамента е необходим инвестиционен проект, но никоя от страните не поиска да се изготви такъв.

Постъпила е молба вх. №8374 /02.08.2018г. от първия ответник  И.А., който се отказва от искането си за възлагане на имота в негов дял и моли да се изнесе на публична продан.

Съдът с оглед исканията на ответниците за спогодба, предмета на делото и правилното решаване на спора е допуснал съдебно – техническа е-за още в първата фаза на делбата с вещо лице инж. П.М.  , който в заключението си за съдебно – оценителска е-за вх. №1796/20.02.2018г. е дал  становище ,че пазарната стойност на жилището – апартамента е 46 020, 00 лева , а стойността на един дял е 7 670,00 лева разпределени в шест отделни равни дяла. Същата следва да се съобрази и във втората фаза на делбата.

При това положение съдът счита ,че имота следва да се изнесат на публична продан при пазарната оценки по з-ето на в.л. от вх. №1796/20.02.2018г. -  46 020, 00 лева.

По държавните такси:

С оглед горепосоченото заключение на вещото лице , съделителите следва да бъдат осъдени да внесат държавна такса 4% върху пазарната стойност на процесните недвижими имот съобразно дяловете си или ищцата и втория ответник с по 1 дял / 7 670,00 лева    306,80 лева, а втория ответник с 4 дяла /30 680 лева – 1227,20 лева.

По искането на осн. чл.83 , ал.2 от ГПК на ищцата:

Закона / ГПК / разпорежда по водене на делото да се събира държавна такса върху цената на иска , която се определя при извършването на делбата и освобождаването от тази окончателна държавна такса не може да се иска дори и при условията на вече налична Молба за освобождаването на държавна такса от лица при воденето на самото делбено производство .

Държавната такса е определена тъй като вече е извършена делбата и тогава дължимата държавна такса следва да бъде заплатена от съделителя  , реализирал правото си да иска прекратяването на съсобствеността , т.е притежавания от него дял в нея се преобразува в индивидуална собственост , за което той дължи държавна такса, съответстваща на размера на дела му , съгласно чл.355 ГПК. В случая всеки от съделителите е осъдено лице за неговия дял, поради което следва да заплати държавната такса върху равностойността на дела си. В този смисъл практиката на ВКС по чл.280 от ГПК  - Определение №191 от 17.05.2011 г. на ВКС по ч.гр.д. №107 /2011г. ,ІІ ,г.о.ГК , д-к Сн. Николова.           Затова съдът следва да остави без уважение искането по чл.83 , ал.2 от ГПК на ищцата за освобождаването й  от заплащане на съответните държавни такси за дела й и не следва да разглежда подробно писмените доказателства , приложени от ищцата в това производство, тъй като те няма да променят крайния извод на съда.

По разноските :

Съгласно практиката на съдилищата , разноските за адвокатска помощ следва да останат в тежест на страната , която се е възползвала от нея.

Разноските за вещо лице са заплатени от ищцата – 100,00 лева + 18,00 лева – разноски в произв. за нот. зав. Декларация или общо 118 ,00 и  съгласно дяловете на страните – 6 дяла се получават разноски /дял – 19,67 лева , т.е съгласно дяловете на страните и на осн. чл.355 от ГПК , следва да се възложат разноски в тежест на първия ответник – 78,68 лева , който следва да ги заплати на ищцата , и на втория ответник – 19,67 лева, който следва да ги заплати на ищцата.

 На основание горното, съдът

 

 

                          Р         Е         Ш         И :

 

 

 

ИЗНАСЯ НА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на осн. чл.348 от ГПК, допуснатия до делба с решение № 113/28.03.2018г., постановено по гр.д. №2326/2017г.  на РС ЛОВЕЧ ,между : К.И.К. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес;***, чрез адв. В.Й. моб. т. 0878859422, И.П.А. ЕГН ********** ***, и В.И.А. ЕГН ********** ***  ,  съсобствен недвижим  имот, а именно :

   - жилище апартамент от 80.50 кв.метра, състоящ се от две спални, кухня, хол, баня, тоалетна и антре при граници: двор, В.М. стълбище двор,отдолу - магазин, отгоре - ведомствен апартамент, ведно с принадлежащите към него избено помещение № 4,при граници: двор,П.Д.Г.В.М.и таванско помещение № 7 при граници: двор, П.Д.Г., коридор по нотариален акт № 146,т.VI н.д.1897/26.04.1975г.,а по сега действащата кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18 - 10/17.04.2007г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.513.827. 1.5, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952. 513.827 при съседни самостоятелни обекти: 43952. 513.827.1.6 - на същия етаж,под обекта 43952.513.827.1.3, 43952.513. 827.1. 2, 43952. 513.827.1.1,над обекта 43952.513.827.1.7.

Пазарната стойност на имота  е 46 020, 00 лева, съгласно  заключение съдебно – оценителска е-за вх. №1796/20.02.2018г.   на в.л. инж. П. М.  , което да се счита за неразделна част от настоящото решение

От така образуваната делбена маса се образуват /6/ шест равни дяла , които се разпределят както следва :

-  за  К.И.К.  -  един дял ;

-  за И.П.А.   -  четири дяла;

- за В.И.А. - един дял;

ОСЪЖДА К.И.К., с горните данни , да заплати по сметката на ЛРС сумата 306,80 лева , представляваща държавна такса 4% съобразно притежавания дял в съсобствеността.

ОСЪЖДА И.П.А.,с горните данни,  да заплати по сметката на ЛРС сумата 1227,20   лева , представляваща държавна такса 4% съобразно притежавания дял в съсобствеността. 

ОСЪЖДА В.И.А.  , с горните данни , да заплати по сметката на ЛРС сумата     306,80  лева, представляваща държавна такса 4% съобразно притежавания дял в съсобствеността.

ОСЪЖДА , на осн. чл.355 от ГПК , И.П.А.,с горните данни, да заплати на К.И.К., с горните данни, разноските й по делото съобразно дяловете й или сумата 78,68 лева.

ОСЪЖДА , на осн. чл.355 от ГПК, В.И.А.  , с горните данни, да заплати на К.И.К., с горните данни, разноските й по делото съобразно дяловете й или сумата 19,67 лева.

СТРАНИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПРИ НАДДАВАНЕТО В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН, на осн. чл.354 и сл. от ГПК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ , искането на К.И.К. , с горните данни ,за освобождаването й  от заплащане на съответните държавни такси за дела й на осн. чл.83 , ал.2 от ГПК като решението в  тази му част , имащо характер на Определение подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ЛОС.

ОТХВЪРЛЯ претенцията на К.И.К. , с горните данни, на осн. чл.355 от ГПК , до пълния претендиран размер на сумата 1 323,00 лева – разноски в производството, съгласно списък по чл.80 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в  двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: