Р       Е       Ш      Е      Н     И      Е

 

                                                         гр.ЛОВЕЧ, 25.07.2018 год.

 

                                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, шести граждански състав, в публично заседание на четвърти юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав :

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА

 

при участието на секретаря Иванка Вълчева, като разгледа докладваното от съдията гр.дело №2218 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази :    

 

             Иск с правно основание чл.30, ал.1 от ЗН.

            Настоящият съдебен състав е сезиран с искова молба от А.  В.Ц. ***, чрез пълномощника си адв.К. *** против Мариян В.К. и А.М.К.,***, в която твърди, че с ответника М.В.К. като наследници по закон на Васил Александров К., ЕГН- **********, бивш жител ***, са съсобственици на по 1/6 идеална част от следния недвижим имот : 120/300 (сто и двадесет на триста) или съответстващи на 2/5 (две пети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Ловеч, ул."Сливница" №10 (десет), представляващ по Кадастрална скица №15-625517/20.12.2016 год. на СГКК-гр.Ловеч, одобрена със Заповед №РД-18-10/17.04.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.1545 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка хиляда петстотин четиридесет и пет), с площ от 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение : урбанизирана, начин на трайно ползване : друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : няма, ведно с 2/3 (две трети) от АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Ловеч, ул."Сливница"№10 (десет), ет.1 (едно), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА №43952.507.1545.1.1, по Кадастрална схема №15-625520/20.12.2016 год. на СГКК-гр.Ловеч, одобрена със Заповед №РД-18-10/17.04.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда 1 (едно), разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.507.1545, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 (едно), с площ по документ : няма данни, при съседи : на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 43952.507.1545.1.2, съставляващ реално ПЪРВИЯ (партерния) етаж, състоящ се от кухня, две спални, хол, спалня, баня, клозет, заедно с принадлежащата му южна половина от мазата под етажа, състояща се от две полусутеренни помещения и едно мазанско помещение, а също така и двете подземни помещения, намиращи се на юг и запад край къщата, ведно с 2/3 (две трети) от построената в същия поземлен имот ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 43952.507.1545.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка хиляда петстотин четиридесет и пет точка две), с предназначение : хангар, депо, гараж, със застроена площ от 16 (шестнадесет) кв.м., при съседи на поземления имот : 43952.507.9629; 43952.507.9628; 43952.507.1544 и 43952.507.1546.

Изтъква, че останалите 4/6 идеални части от гореописания недвижим имот са собственост на майка й Х.Н.К., ЕГН-**********, която починала на 23.11.2016 год. в гр.Ловеч.

Впоследствие научила, че в АВ/СВ-гр.Ловеч е вписано обявено завещание с акт №105, том 5, рег.№3580/30.06.2017 год., с което наследодателката им Х.Н.К.е завещала на втория ответник А.М.К. цялото си имущество, включващо както съответните идеални части на въпросния имот, така и движими вещи, подробно описани и оценени в опис по Ч.гр.д.№85/2017 год. по описа на РС-гр.Ловеч.

Счита, че с това универсално завещание наследодателката е накърнила полагащата й се запазена част от наследството, съставляваща 1/3 от същото, поради което моли да бъдат призовани на съд с ответника А.М.К. и на основание чл.30, ал.1 от ЗН съда да постанови решение, с което да й бъде възстановена въпросната идеална част.

Моли съда да осъди ответника А.М.К. да й заплати направените в производството по чл.30, ал.1 от ЗН съдебни и деловодни разноски.

В законният едномесечен срок по чл.131 от ГПК е представен писмен отговор от ответниците, в който намират предявения против тях иск за неоснователен и недоказан. Тъй като приживе на наследодателя ответникът М.К. е извършвал много строително монтажни работи в ПИ с идентификатор 43952.507.1545, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.507.1545.1 и в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.507.1545.2 с труда и средствата, които е вложил, считат, че той е спомогнал да се увеличи наследството. Направените от този ответник разходи за увеличаване на наследството възлизат на обща стойност 17 180 лева, като за видовете извършени строително ремонтни работи прилага опис. Изложеното дотук мотивира ответниците да отправят следното искане до съда : молят на основание чл.31 във връзка с чл.12, ал.2 от ЗН от общата маса на всички имоти, които са принадлежали на наследодателя им в момента на смъртта му да бъде извадено увеличението на наследството по чл.12, ал.2 от ЗН, в резултат на извършените от М.В.К. строително монтажни работи приживе на наследодателя в ПИ с идентификатор 43952.507.1545, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.507.1545.1 и в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.507.1545.2, в размер на 17 180 лева, за да се определи размера на разполагаемата част, размера на запазената част и да се прецени дали е нарушена запазената част на ищцата.

              В първото по делото открито съдебно заседание, проведено на 31.01.2018 год. съдът е заличил като ответник в процеса М.В.К., което протоколно определение е потвърдено с Определение №221/21.03.2018 год. по Ч.гр.дело №88/2018 год. по описа на РС-гр.Ловеч.

            Пред настоящата инстанция ищцата А.В.Ц., редовно призована, не се явява лично. Представлява се от пълномощника си адв.К., който от името на доверителката си моли съда да уважи предявеният иск с правно основание чл.30, ал.1 от ЗН, като приеме същия за основателен и доказан. Счита, че по делото са представени неопровержими писмени доказателства, доказващи, че са изпълнени задължителните изисквания на ЗН наследството да бъде прието по опис с прилагането на Ч.гр.дело №85/2017 год. по описа на РС-гр.Ловеч. Приемането на наследството е извършено в преклюзивния срок, който е тримесечен. Няма съмнения, че доверителката му се явява наследник по закон на покойната наследодателка Х.Н.К., както и няма никакви съмнения, не се оспорва, че облагодетелстваното лице се явява заветник и съответно като такъв с универсално завещание е накърнена запазената част на неговата доверителка, която по закон е 1/3 идеална част от наследството на наследодателката. С оглед на събраните по делото доказателства и изяснената фактическа обстановка намира,че следва да се приеме, че възстановяването на запазената част от наследството следва да се извърши в дробна величина, а не чрез образуване на наследствена маса като в този смисъл се позовава на Р №367/12.12.2012 год. по гр.дело №155/2012 год. на ВКС, I ГО, което решение е постановено по реда на чл.290 и представлява задължителна съдебна практика. Моли съда да присъди на дверителката му и сторените по делото разноски, за което представя списък на разноските по чл.80 от ГПК до приключване на устните състезания, който не е оспорен от ответника.

            Ответникът А.М.К., редовно призован, не се явява лично, но  пълномощникът му адв.К. от името на доверителя си мол съда да отхвърли така направените искания, като присъди и направените по делото разноски.   

            Съдът като прецени представените по делото писмени доказателства, както и доводите на процесуалните представители на страните, по вътрешно убеждение и съобразно нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, приема за установени следните факти :

            Васил Александров К. е бивш жител ***, починал на 25.02.1992 год., като след смъртта си е оставил за свои единствени законни наследници Х.Н.К.– преживяла съпруга, починала на 23.11.2016 год. и двама низходящи : А.В.Ц. – негова дъщеря и М.В.К. – негов син, което се установява от удостоверение за наследници изх.№3492/06.12.2016 год. на Община-гр.Ловеч.

            Приживе В А К. и Х.Н.К.на станали собственици чрез покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот.акт №92, том II, дело №726/17.10.1969 год. на ЛНС на следния недвижим имот : 120 или съответстващи на 2/5 идеални части от Дворно място, намиращо се в гр.Ловеч, цялото от 300 кв.м., представляващо парцел VI в кв.174 по регулационния план на същия град – имот пл.№1957, а по стария план – парцел V в кв.147, при граници на цялото дворно място : ул.”, ул.”П.К И Н.И, И К.П.и доню З и реално първия /партерния/ етаж, състоящо се от : кухня, две спални, хол, спалня, баня, клозет със самостоятелен /западен/ вход на етажа, от двуетажната жилищна сграда, застроена върху 108 кв.м., заедно с южната половина от мазата под етажа, състояща се от две полусетеренни помещения и едно мазанско помещение, а също и двете подземни помещения, намиращи се на юг и запад край къщата, без правото на надстрояване над втория етаж-трети такъв или по-горен етаж и без правото върху таванските помещения за сумата 4 980 лева, която сума продавачите заявили, че са получили от купувачите в брой, труд и строителни материали.

            За поземлен имот с идентификатор 43952.507.1545 е издадена скица от СГКК-гр.Ловеч №15-625517/20.12.2016 год., в която са посочени съседите, собствениците на същия и сградите, които попадат върху имота 5 на брой.

            По искане на пълномощника на ответника по делото е представена и схема на самостоятелен обект в сграда №1 с идентификатор 43952.507.1545.1.1 с №15-625520/20.12.2016 год. на СГКК-гр.Ловеч, разположена  в ПИ с идентификатор 43952.507.1545. Предназначението на самостоятелния обект е : жилище, апартамент, брой нива на обекта : 1. Като собственици на имота са посочени лицата Х.Н.К.и Васил Александров К..

            Със саморъчно завещание от 20.05.2009 год. Х.Н.К., ЕГН-**********, на 65 години, с пълно разбиране на акта, който извършва, е направила следните разпореждания с имуществото, което притежава в деня на нейната смърт : Завещава на А.М.К., ЕГН-********** цялото си движимо и недвижимо имущество, което притежава в деня на нейната смърт. Това е нейната воля, която е пожелала да изпълнят наследниците й.

            С Протокол от 29.11.2016 год. е обявено цитираното по-горе саморъчно завещание, оставено за съхранение в нотариалната кантора на Нотариус Младен Дойнов, с район на действие РС-гр.Ловеч, вписан в регистъра на НК под №173. Това е станало по молба от А.М.К. – непълнолетен, придружаван от баща си М.В.К., които са представили на Нотариуса препис-извлечение от акт за смърт от 23.11.2016 год., издаден въз основа на акт за смърт №0539/23.11.2016 год. на Община-гр.Ловеч, от който е било видно, че завещателката е починала на 23.11.2016 год. в гр.Ловеч и удостоверение за наследници №3416/28.11.2016 год. на Община-гр.Ловеч, удостоверение за раждане от *** год., издадено въз основа на акт за раждане №0593/09.11.2000 год. на Община-гр.Ловеч и други документи. След като Нотариуса прочел гласно завещанието на молителя, придружен от баща си същото се преподписало на страницата от листа, на което е написано от молителя, от баща му и от Нотариуса, за което е съставен настоящия протокол, съгласно чл.27 от ЗН, който след като бил прочетен и одобрен от молителя,се подписал от него и от Нотариуса. Така съставеният протокол представлявал неразделна част от обявеното саморъчно завещание.

            От служебно изисканото и приложеното като доказателство по делото Ч.гр.дело №85/2017 год. по описа на РС-гр.Ловеч е видно, че в производство с правно основание чл.63 във връзка с чл.61, ал.1 от ЗН във връзка с чл.553 и сл. от ГПК, съдът е уважил молбата на А.В.Ц. заприемане на останалото от наследодателя й наследство, посочвайки, че следва да се впише, на основание чл. 61 ал. 1 във връзка с чл. 49 ал. 1 от ЗН, в особената за това книга при РС-гр.Ловеч, ПРИЕМАНЕ ПО ОПИС от страна на А.В.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, на наследството, останало от наследодателя й Х.Н.К., ЕГН **********, починала на 23.11.2016 г., включващо следното имущество, съгласно Протоколи за опис на недвижим имот и движими вещи от 29.05.2017 г. по изп.дело № 702/2017 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, рег.№ 879, с район на действие Окръжен съд-Ловеч, а именно : 2/3 (две трети) от 120/300 (сто и двадесет на триста) или съответстващи на 2/5 (две пети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Ловеч, ул."Сливница" №10 (десет), представляващ по Кадастрална скица № 15-625517/20.12.2016 г. на СГКК-Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.1545 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка хиляда петстотин четиридесет и пет), с площ от 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с 2/3 (две трети) от АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Ловеч, ул. "Сливница" № 10 (десет), ет.1 (едно), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 43952.507.1545.1.1, по Кадастрална схема № 15-625520/20.12.2016 г. на СГКК-Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда 1 (едно), разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.507.1545, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта-1 (едно), с площ по документ: няма данни, при съседи: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 43952.507.1545.1.2, съставляващ реално ПЪРВИЯ (партерния) етаж, състоящ се от кухня, две спални, хол, спалня, баня, клозет, заедно с принадлежащата му южна половина от мазата под етажа, състояща се от две полусутеренни помещения и едно мазанско помещение, а също така и двете подземни помещения, намиращи се на юг и запад край къщата, ведно с 2/3 (две трети) от  построената  в  същия   поземлен   имот  ЕДНОЕТАЖНА  СГРАДА  с  идентификатор 43952.507.1545.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и седем точка хиляда петстотин четиридесет и пет точка две), с предназначение: хангар, депо, гараж, със застроена площ от 16 (шестнадесет) кв.м., при съседи на поземления имот: 43952.507.9629; 43952.507.9628; 43952.507.1544 и 43952.507.1546, с пазарна оценка на целия имот 71 500.00 лева;

              - движими вещи: кухненска маса – разтегателна, кухненски ъглов диван – разтегателен, спалня, гардероб – трикрилен, нощни шкафчета – 2 броя, готварска печка „Раховец“, акумулираща печка и кухненски столове – 4 броя, всички с пазарна оценка общо в размер на 300.00 лева.

              Съдът е отказал да впише приемане по опис, като част от горното наследство, следните движими вещи, посочени в молба на А.В.Ц. с вх.№ 1895/10.02.2017 г., а именно: лаптоп 17 инчов, хладилник „Минск“, холна библиотека, електрически бойлер – 80 литра, ъглови дивани – 2 броя, ракла, гардероб – двукрилен, газов котлон с две гнезда и голяма газова бутилка.  Определението на съда е влязло в сила на 06.07.2017 год.

              Видно от удостоверение от 22.06.2017 год. по Ч.гр.дело №85/2017 год. по описа на РС-гр.Ловеч приемането на наследството е вписано под №35/22.06.2017 год.

              От съдебно-техническата експертиза на в.л.Й. се установява, че пазарнатастойност на оценявания обект 120/300 идеални части от ПИ 43952.507.1545, апартамент, представлаващ СОС 43952.507,1545.1.1, заедно с принадлежащата му южна половина от мазата и две подземни помещения, гараж 43952.507.1545.2 е 56 500 лева. Пазарната стойност на 2/3 идеални части от оценявания обект е 37 667 лева.

              По искане на пълномощника на ищцана съдът е допуснал назначаването и на тройна съдебно-техническа експертиза като в.л.Г., Й. и К. са дали общо пазарна оценка на обектите 62 640 лева, от които за апартамента 51 400 лева, за гаража – 6 480 лева и земята 4 660 лева.

              По иска с правно основание чл.30, ал.1 от ЗН.

              При наличието на така представените писмени доказателства, чиято истинност не бе оспорена от ответника в преклузивния срок по чл.193, ал.1 от ГПК, съдът приема, че искът за възстановяване на запазена част с правно основание чл.30, ал.1 от ЗН е подаден от заинтересована страна и е допустим за разглеждане. По същество е основателен и доказан.

              С иска по чл.30, ал.1 от ЗН е установена правната възможност за реализиране и защита на едно самостоятелно субективно преобразуващо право на наследниците по чл.28, ал.1 от ЗН. Материалноправно легитимирани лица по тази претенция са наследникът с право на запазена част и лицето, което е облагодетелствано от извършената безвъзмездна разпоредителна сделка от наследодателя. Законът не ограничава възможността на всяко дееспособно лице да се разпореди в полза на трето лице с конкретно свое имущество или изцяло с онова, което притежава, но в случаите на безвъзмездни разпореждания – дарения или завещания – брани правата на наследниците със запазена част по чл.28, ал.1 от ЗН, като именно чрез иска по чл.30, ал.1 от ЗН им гарантира възможността за получат онази част от имуществото на наследодателя или нейната равностойност, която е определена като тяхна запазена част.

              Предмет на разглеждане в настоящото исково производство е предявената от ищцата А.В.Ц. претенция за възстановяване на запазената част от наследството останало от нейната майка Х.Н.К.чрез намаляване на едно универсално саморъчното завещание, направено от последната на 20.05.2009 год. в полза на ответника по делото А.М.К..

              В конкретният казус при условията на пълно и главно доказване ищцата доказа по безпорен начин с представените по делото доказателства, че е от кръга на лицата, посочени в закона, ползваща се от правото на запазена част, както и доказа степентна си на родство, а именно първа степен - дъщеря на завещателката, в който смисъл когато наследодателят остави низходящи, той не може със завещателни разпореждания да накърнява онова, което съставлява неговазапазена част от наследството – чл.28, ал.1 от ЗН. Видно от саморъчно направеното завещание е, че Х.Н.К.е завещала цялото си движимо и недвижимо имущество в полза на своя внук, с което си действие тя е накърнила полагащата се на нейната дъщеря запазена част от наследството.

              Съобразявайки текста на чл.29, ал.3 от ЗН, предвиждащ, че запазената част на низходящите, когато наследодателят е остаавил за наследник дете и съпруг е 1/3 от наследството, то съдът приема, че именно в този размер трябва да се намали универсалното завещание без да се изследва въпросът кои са наследствените имущества и дали те все още са в патримониума на облагодетелстваното лице, тъй като не това е целта на производството по чл.30, ал.1 от ЗН.

              Следователно претенцията на ищцата против ответника с правно основание чл.30, ал.1 от ЗН, е основателна и доказана, поради което и съдът следва да й възстанови запазената част от наследството на нейната майка Х.Н.К., починала на 23.11.2016 год. като намали универсалното завещателно разпореждане от 20.05.2009 год., направено от Х.Н.К.в полза на А.М.К. до размер на 1/3 идеална част.

              По разноските.

            При този изход на процеса ответника следва да бъде осъден да заплати на ищцата сумата 2 035,55 лева, включваща 635,55 лева държавна такса по сметка на РС-гр.Ловеч, 100 лева депозит за вещо лице за единичната съдебно-техническа експертиза, 300 лева депозит за вещи лице по тройната съдебно-техническа експертиза и 1 000 лева адвокатски хонорар, на основание чл.78, ал.1 от ГПК. Въпреки, че в преклузивния срок по чл.80 от ГПК бе представен списък на разноските от пълномощника на ищцата, съдът, не се съобрази с него, тъй като той е непълен, а изчисли всички заплатени от ищцата такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, съгласно законовото изискване на чл.78, ал.1 от ГПК.

            Водим от горното, съдът

 

                                                                       Р   Е   Ш   И   :

 

 

            ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл.30, ал.1 от ЗН, на А.В.Ц., ЕГН-********** ***, запазената част от наследството на майка й Х.Н.К., починала на 23.11.2016 год. като НАМАЛЯВА универсалното завещателно разпореждане от 20.05.2009 год., направено от Х.Н.К.в полза на А.М.К. до размер на 1/3 /една трета/ идеална част.

            ОСЪЖДА А.М.К., ЕГН-********** *** да заплати на А.В.Ц., ЕГН-********** *** сумата 2 035,55 /две хиляди тридесет и пет лева петдесет и пет стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, от които 635,55 лева държавна такса по сметка на РС-гр.Ловеч, 100 лева депозит за вещо лице за единичната съдебно-техническа експертиза, 300 лева депозит за вещи лице по тройната съдебно-техническа експертиза и 1 000 лева адвокатски хонорар, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

            Решението може да се обжалва пред ОС-гр.Ловеч с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :