Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Град Ловеч, 22.09.2018 год.

 

                                           В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори наказателен състав в открито съдебно заседание на двадесет и осми септември,  две хиляди и осемнадесета  година, в състав

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ АНАСТАСОВ

 

при участието на секретаря НАТАША БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1023  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.1 от УБДХ.

 

Представен е Акт за констатиране на дребно хулиганство от 22.09.2018 година, в който се излага, че на 22.09.2018 година около 03.30  часа в град Ловеч, на бул.”България”, пред магазин „Урожай” са се намирали  лицата  Евгений Викторов Спасови   Красимир  Сергеев Красимиров, като в близост до  тях е било  лицето Максим Михайлович Горбунов. Сочи  се, че след известно време към Евгени Спасов и Красимир Сергеев се приближило лице – нарушителят М.Б.П.. Изтъква се, че същият е бил с агресивно поведение, изразявайки се в псувни и обиди, след което безпричинно е нанесъл  удари на Евгений Спасов. Твърди се, че наблизо намиращият се Максим Горбунов се е намесил и се е опитал да успокои П., но същият продължил да псува и обижда. Излага се, че свидетели на случилото се са станали и граждани, които по това време са били в магазин „Урожай”, но са си тръгнали преди пристигането на полицията. Излага се, че след приключване на свадата Горбунов, който е от град Плевен е попитал П. дали ще го заведе  до автогарата, като последният  му предложил да пият по бира. Сочи се, че двамата тръгнали посока пазара, като след известно време нарушителят нанесъл удари на Горбунов и същият паднал на земята. Сочи се, че Горбунов станал и тогава П. продължил да го псува и заплашва, след което Горбунов избягал, а нарушителят се изтеглил в неизвестна посока. В заключение се сочи, че с тези си действия на обществено място, изразяващо се в агресивно поведение, обиди и заплахи лицето М. Банев П. грубо е нарушил обществения ред, като е предизвикал възмущението на гражданите.  

В съдебно заседание нарушителят е доведен от служители на РУ на МВР – Ловеч, като твърди, че  е бил  предизвикан от лицата пред магазин „Урожай”. Сочи, че преди известно време му е бил отнет часовника, че е бил употребил алкохол, както и че в началото на м.октомври 2018 г. му предстои операция на херния, за което не може да представи доказателства в момента. По отношение  на наказанието заявява, че поддържа заявеното о т служебният си защитник.

На основание чл.94, ал.1, т.6, преди.2-ро от НПК, тъй  като нарушителят е задържан,  съдът му назначи  за служебен защитник адв.Илиян Илиев от ЛАК. Защитникът не отрича  П. да е извършил хулигански действия по смисъла на УБДХ, като счита, че същият е бил в състояние на афект, което представлява смекчаващо  вината обстоятелство. Моли съда да му наложи санкция „глоба” която ще изиграе своята превъзпитателна роля.  

Районна прокуратура – Ловеч, редовно призована, не изпраща представител.

От приложените към делото писмени доказателства: обяснения от: Максим Горбунов, Красимир Красимиров, Евгений Спасов и М.П., жалба от Евгений Спасов, заповед за задържане на лице, както и обясненията на нарушителя, дадени в съдебно заседание, съдът приема, че описаната в акта фактическа обстановка съответства на действителността.

Настоящият състав намира, че с извършените непристойни действия, М.Б.П. е нарушил обществения ред. Непристойните му действия се изразяват в отправяне на псувни и обиди срещу лицата Евгений Спасови  Красимир Сергеев, както и безпричинно нанасяне на удар на Евгений Спасов. В последствие П. е проявил агресивно поведение и срещу Максим Горбунов, когото също е псувал и му е нанесъл удар в лицето. С гореописаните действия М.П.  е  нарушил обществения ред и е изразил явното си неуважение към обществото и неговите порядки.

Настоящият състав счита заявеното от П., че е бил „афектиран” от горепосочените лица като защитна реакция на нарушителя. Същият не отрича извършените от него хулигански действия.

     С действията и поведението си М.П. е осъществил състава на чл.1, ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство, поради което следва да му бъде наложено административно наказание. При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази степента на обществена опасност на деянието и дееца. Съдът преценявайки, че П. е осъждан, намери, че това обстоятелство завишава степента на обществена опасност на нарушителя.  

     По отношение  доводите на нарушителят досежно  за здравословното му състояние  съдът намира същите  за неоснователни, тъй  като не бяха представени доказателства в тази насока, още повече, че П. твърди, че в процесната вечер е употребил  не малко количество алкохол.

Съобразявайки изложеното съдът намира, че целите на наказанието в конкретния случай могат да бъдат постигнати единствено с налагане на наказание “Задържане в структурно звено на МВР” за срок от 7 /седем/ денонощия.

Водим от гореизложеното и на основание чл.6, ал.1, б.”а” във вр. с чл.1, ал.1 от УБДХ, съдът

                            

                                         Р    Е    Ш    И   :

 

НАЛАГА на М.Б.П. ***, ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ В СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА МВР ЗА СРОК ОТ 7 /седем/  ДЕНОНОЩИЯ”, затова че на 22.09.2018 година в град Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в 24-часов срок от днес 13.10 часа.

В случай на жалба или протест, насрочва делото пред ЛОС за 25.09.2018г. от 13.30 часа.

Препис от решението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение.

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на РУ МВР – Ловеч за изпълнение.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: