Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 25.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на двадесет и осми март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря : ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1281 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление  №16-0906-001238 от 09.10.2017  на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД МВР Ловеч, упълномощен със Заповед № 8121з – 952/20.07.2017 година на Министъра на МВР, на О.В.В. с ЕГН ********** *** са наложени следните наказания: на основание чл.179 ал.2 пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят О.В.В., който го обжалва в срок като неправилно и незаконосъобразно. Счита, че същото е издадено при съществени процесуални нарушения, както и в пълно несъответствие с фактическата обстановка. Изтъква, че в АУАН е посочено, че нарушението е извършено на 30.09.2017г. около 23 часа и автомобилът е собственост на В.С. В. с ЕГН **********. При издаване на НП като дата и час на извършване на нарушението е посочено 01.10.2017г. около 23 часа, а ЕГН-то на собственика на автомобила е изписано 5912174049. Моли НП да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и заявява, че поддържа жалбата. Моли НП да бъде отменено, тъй като е налице разминаване в датата на извършване на нарушението и ЕГН-то на собственика на автомобила в АУАН и НП.

Ответникът – сектор „ПП“ при ОД на МВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител, като в придружителното писмо, с което изпраща преписката моли жалбата да бъде оставена без последствие и да бъде потвърдено наложеното наказание.

От събраните по делото писмени доказателства, показанията на свидетелите Й.В.Й. и Д.П.П., както и от становището на жалбоподателя, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 01.10.2017 год. свидетелят Й.В.Й., в присъствието на свидетеля  Д.П.П. съставил АУАН с бл. № 870419 против О.В.В. с ЕГН ********** *** за това, че на 30.09.2017 год., около 23:00 часа на път 3505 км 6+700, с посока на движение от село Стефаново към село Казачево управлява лек автомобил „Тойота” с рег.№ ЕН 3862 АР, собственост на В.С. В. ***, като извършва следните нарушения: 1. Движи се с несъобразена скорост с пътните условия - - мокро асфалтово покритие и на дясна крива при спускане самокатастрофира в ляво в неподвижно препятствие /бетонна стена на мост/ като реализира ПТП с материални щети и 1 бр. леко ранен – водача на МПС; 2. Не носи к.талон към свидетелство за управление на МПС, с което виновно е нарушил чл.20 ал.2 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП. Нарушителят не е написал възражения по акта. Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното НП.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение  съответстват на действителното положение и от събраните доказателства се установява, че действително В. не е съобразил скоростта си на движение с конкретните пътни условия, а именно мокрото асфалтово покритие, поради интензивния дъжд, което му е попречило да остане на пътя в десния завой, излязъл е от пътното платно в ляво и е последвал удар в намиращата се там бетонна стена на мост. Освен това при извършената проверка от служителите та ПП не е представил КТ към СУМПС.

С оглед императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Началник на сектор ПП при ОД МВР Ловеч, надлежно упълномощен, видно от т.2.7 на приложената Заповед № 8121з – 952/20.07.2017 година на Министъра на МВР.

Наказателното постановление е издадено в шестмесечния давностен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, съдът констатира нарушения на процесуалните правила по налагане на административното наказание.

При съставяне на АУАН като дата на извършване на нарушение е посочено 30.09.2017 година, а в НП – 01.10.2017 година, т.е. посочени са две различни дати. Освен това в показанията си свидетелят Й. беше категоричен, че нарушението е извършено на 30.09.2017 година късно вечерта, а АУАН е съставен след полунощ, вече на 01.10.2017 година.

Коректното посочване на дата на извършване на нарушението е не само един от задължителните реквизити на АУАН и НП съгласно чл.42 т.3 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, но е и една от най-съществените гаранции за правото на защита на нарушителя, който следва да знае кога се твърди, че е извършил нарушението, за което е обвинен, за да може да организира защитата си и да ангажира доказателства и прави възражения относно констатираното административно нарушение. Освен това е предпоставка както относно съобразяване елементите от конкретния фактически състав и действащата към момента нормативна уредба, така и предвид законоустановените давностни срокове по чл.34 ал.1 и 2 от ЗАНН.

Доколкото чл.53 ал.2 от ЗАНН позволява НП да бъде издадено и при допуснати нередовности в АУАН, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, то това не се отнася за наказателното постановление. При него следва точно да са спазени императивните изисквания на ЗАНН по издаването му, тъй като именно то е правораздавателния акт, който очертава пределите на доказване в настоящето производство и пределите на правото на защита на жалбоподателя.

Административно наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на административно наказание.

Настоящата инстанция не приема за основателно другото възражение в жалбата относно несъответствието на първата цифра в ЕГН-то на собственика на автомобила, тъй като от една страна същото не е елемент от състава на нарушението, а от друга страна средството, с което е извършено нарушението се идентифицира с неговия регистрационен номер, в който няма допусната грешка.

С оглед изложеното, съдът приема, че при издаване на наказателното постановление, административно наказващия орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, поради което същото следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-0906-001238 от 09.10.2017  на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД МВР Ловеч, упълномощен със Заповед № 8121з – 952/20.07.2017 година на Министъра на МВР,с което на О.В.В. с ЕГН ********** *** са наложени следните наказания: на основание чл.179 ал.2 пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :