Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч,24.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1209 описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление № 17-0906-001358 от 30.10.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР, на А.Р.А. с ЕГН ********** *** на основание чл.174 ал.3 пр.2 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за извършено нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят А.А., който го обжалва в срок и моли да бъде отменено. На първо място твърди, че е бил спрян за проверка без явна причина, т.е. при липса на извършено от него нарушение на правилата за движение, което си обяснява с предходни пререкания с актосъставителя.На второ място изтъква, че разпоредбата на чл.174 ал.3 от ЗДвП има две предложения, като първото се отнася за случаите на отказ за изпробване с техническо средство, а второто – неизпълнение на предписание за извършване на медицинско изследване, което е наложило цитиране в НП на конкретното предложение от санкционната норма. Счита, че е налице противоречие във фактическото – словесно формулиране на административното обвинение в АУАН и НП, тъй като му е наложено наказание върху част от фактическите обстоятелства, което представлява съществено процесуално нарушение.

В съдебно заседание жалбоподателят, нередовно призован, не се явява и не взема допълнително становище по жалбата. Делото е разгледано при условията на чл.61 ал.2 от ЗАНН.

Ответникът – ПП при ОД на МВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител, като в придружителното писмо, с което изпраща преписката моли жалбата да бъде оставена без последствие и да бъде потвърдено наложеното наказание.  

От събраните по делото писмени доказателства, от показанията на свидетелите Й.К.П., Д.Д.Ц. и Я.Л.С., съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

На 22.10.2017 год. свидетелят Й.К.П., в присъствието на свидетелите Д.Д.Ц. и Я.Л.С. съставил Акт за установяване на административно нарушение серия Г бл. №870850 против А.Р.А. с ЕГН ********** *** за това, че на 22.10.2017 година, около 15.00 часа в гр. Ловеч, бул „България“, пред м-н „Урожай“, посока гр.Плевен управлява лек автомобил „ВАЗ 2121” с рег. № ОВ **** ВВ, собственост на мдрс ЕГН ********** ***. А. отказва да бъде изпробван за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест 7510“ с фабр. № ARBB 0039. Отказва да бъде изпробван за употреба на наркотични и упойващи вещества с техническо средство „DRUG TEST 5000” с фабр. № ARJM-0035. Издаден талон за медицинско изследване №0081705, с което виновно е нарушил чл.174 ал.3 пр.1 и чл.174 ал.3 пр.2 от ЗДвП. Като доказателства са били иззети СУМПС №283377251, КТалон №6090844 и СРМПС част 2 №005252360. Като обяснения/възражения по акта, А. е написал: „Отказвам пробите заради лично отношение на полицаите и заради това че всичко е без да има причина”. Въз основа на акта за нарушение, след справка, че лицето не е дало кръв за изследване, е постановено обжалваното наказателно постановление, с което на А. на основание чл.174 ал.3 пр.2 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца затова, че отказва да му бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози и не изпълнил предписание за химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества  или техни аналози, с което виновно е нарушил чл.174 ал.3 от ЗДвП.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение съответстват на действителното положение. От събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства, се установи по безспорен начин, че при извършената проверка от служителите на полицията А. категорично е отказал да бъде изпробван както за употреба на алкохол, така и за употреба на наркотични и упойващи вещества с техническо средство, за което му е бил съставен АУАН с бл.№ 870850.  Поради отказа за изпробване с техническо средство, му е бил издаден талон за медицинско изследване на кръв. Тази фактическа обстановка не се оспорва и от нарушителя, който собственоръчно е написал, че отказва пробите, като е изложил причините за това.

Съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя, че е бил спрян за проверка, без да е извършил каквото и да било нарушение на правилата за движение, тъй като никъде в ЗДвП не е поставено изискване, водачите на МПС да бъдат спирани за проверка само при извършено нарушение. Освен това и двамата свидетели по акта заявиха, че А. е лице от криминалния контингент, за което са налице данни, че разпространява и употребява наркотици и именно това е била причината да бъде спрян за проверка.

Второто възражение на жалбоподателя също е неоснователно. Разпоредбата на чл.174 ал.3 от ЗДвП гласи, че: „Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.“. От граматическото тълкуване на тази норма и употребата едновременно на кумулативния съюз „и“ и алтернативния съюз „или“ следва, че се касае за едно нарушение, независимо дали водачът на МПС е отказал извършване на проверка само с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или както е в конкретния случай е отказал и двете проверки.

В тази връзка настоящият състав счита, че не е допуснато соченото от жалбоподателя противоречие между фактическото описание на нарушението и наложената санкция.

С оглед на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Началника на сектор към ОДМВР – Ловеч, сектор ПП - Ловеч, видно от т.2.11 на приложената заповед №8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР .

Наказателното постановление е издадено в шестмесечния давностен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП.

Правилно на нарушителя са наложени константно предвидените наказания.

С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че НП е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

   

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0906-001358 от 30.10.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР, с което на А.Р.А. с ЕГН ********** *** на основание чл.174 ал.3 пр.2 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за извършено нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП, а на основание Наредба №Із-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :