Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                            гр. Ловеч, 13.08.2018 год.

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на осемнадесети януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1180 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление № 17-0906-000032 от 30.01.2017 година на Николай В. Недялков – Началник сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 295з-13/04.01.2016 год. на Директора на ОДМВР-Ловеч, на Р.Х.П. с ЕГН ********** ***, на основание чл.638 ал.3 от КЗ е наложена глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение на чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят Р.Х.П., който го обжалва в срок чрез адвокат А.С. *** и моли да бъде отменено. Счита наказателното постановление за неправилно и незаконосъобразно и като такова моли същото да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Не се явява и адв. А.С. ***, редовно призована.

Ответникът – сектор ПП към ОДМВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител.  

От събраните по делото писмени доказателства, от показанията на свидетелите Й.В.Й. и  Й.В.Й., съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

На 22.01.2017 год. свидетелят Й.В.Й. в присъствието на свидетеля Й.В.Й., съставил акт за установяване на административно нарушение серия Г с бланков № 755452 против Р.Х.П. с ЕГН ********** *** затова, че на 22.01.2017 година около 17:55 часа в град Ловеч, бул.”България”, с посока на движение към ул. Княз Имеретински, управлява лек автомобил „Фолксваген Поло” с рег.№ ОВ 1785 АТ, собственост на „Троянвест”, Булстат 110516144, без да има сключен и действащ към момента на проверката валиден договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като ползвател,  с което е нарушил чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането.

Актът бил предявен за запознаване на нарушителя, който го подписал без да изложи възражения.

Въз основа на акта за нарушение е постановено обжалваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение  съответстват на действителното положение и от събраните доказателства се установява, че действително към момента на проверката за автомобила, управляван от жалбоподателя не е имало валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. От приложената справка за сключена застраховка „Гражданска отговорност” в Гаранционен фонд се установява, че за МПС с рег.№ ОВ 1785 АТ е имало сключена застраховка  в  ЗК „ЛЕВИНС“ с начална дата на покритие 01.03.2016 година и крайна дата 28.02.2017 година, но същата е била прекратена още на 18.09.2016 година и до момента на проверката – 22.01.2017 година, т.е. повече от четири месеца, не е била сключена нова.

В жалбата не се изтъкват каквито и да било конкретни възражения относно правилността и законосъобразността на атакуваното НП.

Въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган съгласно чл.647 ал.2 от КЗ, видно от приложената към АНП Заповед № 295з-13 от 04.01.2016г. на Директор ОДМВР - Ловеч.

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, съдът не констатира допуснати нарушения на процесуалните правила по налагане на административното наказание.

Съдът не намери основания за приложението на чл.28 от ЗАНН в конкретния случай. Легалната дефиниция на понятието „маловажен случай” се съдържа в чл.93 т. 9 от Наказателния кодекс, чиито разпоредби, съгласно чл.11 от ЗАНН, са субсидиарно приложими в производствата по налагане на административни наказания, по въпросите за отговорността. Според посочения  по-горе текст „маловажен случай” е този, при който извършеното деяние, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Процесното нарушение е типично за вида си и не разкрива по-ниска степен на опасност за установения ред на държавно управление в сравнение с други нарушения от същия вид, поради което и не  може да се определи като маловажен случай. Освен това както бе посочено по-горе, касае се за прекратена застраховка повече от четири месеца преди датата на проверката.

Предвид на изложеното съдът приема, че издаденото наказателно постановление е обосновано и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17-0906-000032 от 30.01.2017 година на Николай В. Недялков – Началник сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 295з-13 от 04.01.2016 год. На Директора на ОДМВР-Ловеч, с което на Р.Х.П. с ЕГН ********** ***, на основание чл.638, ал.3 от КЗ е наложена глоба в размер на 400 лева, за извършено нарушение на чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :