Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                

                            гр. Ловеч, 14.08.2018 год.

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на осемнадесети януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

 

при секретаря : ТАТЯНКА ГАВАЗОВА, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1179 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази :

 

 

 

С наказателно постановление № 17-0906-001264 от 23.10.2017 год. на Николай Васков Недялков - Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-952/20.07.2017 г. на Министъра на МВР, на Ж.А.Ж. с ЕГН ********** ***, на основание чл.179 ал.2 пр.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят Ж.Ж., който го обжалва в срок и моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно, неправилно и постановено в нарушение на процесуалните и материално-правни норми. Счита, че внезапната поява на пътното платно на диво животно е форсмажорно обстоятелство, което няма как да бъде предвидено и преодоляно от който и да е водач на МПС. Заявява, че в този участък от пътя нито е имало предупредителен пътен знак „А22”, нито пък „В26”. Счита, че не е нарушил виновно разпоредбата на чл.20, ал.2 от ЗДвП и че в  случая са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН, но наказващият орган не го е приложил, както и че е допуснато пълно несъответствие между фактическата обстановка и посочената в НП правна и санкционна норма, поради което НП е незаконосъобразно и моли същото да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.  

Ответникът – ПП към ОДМВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител. В съпроводителното писмо с изпратената на основание чл.60 ал.2 от ЗАНН жалба, моли същата да се остави без последствие, като съдът потвърди наложеното наказание.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Е.К. и Д.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

На 11.10.2017 год. свидетелят Е.П.К., в присъствието на свидетеля Д.П.П., съставил акт за установяване на административно нарушение № 112811 против Ж.А.Ж. с ЕГН ********** *** за това, че на 11.10.2017 година около 05:40 часа на ПП І-4, км 43+100 с посока на движение гр.Варна, като водач на лек автомобил „Рено Лагуна” с рег.№ ЕВ 4369 ВА, собственост на Юлия Даринова Живкова с ЕГН ********** ***, поради движение с несъобразена скорост с интензивността на движението в тъмната част на денонощието, удря пресичащото от дясно на ляво животно, като реализира ПТП с материални щети. Като доказателство е иззет КТ № 5399701.

          Нарушението било квалифицирано по чл.20 ал.2 ЗДвП.

          Актът бил предявен за запознаване на нарушителя, който го подписал без да изложи възражения.

          В срока по чл.44 ал.1 ЗАНН не е депозирано писмено възражение срещу съставения акт.

 Въз основа на АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление.

Настоящата инстанция намира, че НП е незаконосъобразно по следните съображения:

    От съставения АУАН и събраните по делото гласни доказателства се установява единствено, че в следствие на внезапно излязло на пътното платно животно е настъпило ПТП.

От една страна в АУАН и НП е посочено, че е нарушен чл.20 ал.2 от ЗДвП, който има няколко предложения, но нито едно от тях не е посочено. Само в текстовата част е описано „движение с несъобразена скорост с интензивността на движението в тъмната част на денонощието“, без да е посочен каква е била интензивността на движението, имало ли е други МПС-та, тъй като животното не е участник в движението. Съдът намира, че появата на диво животно на пътя по-скоро представлява опасност за движението и може да се квалифицира като нарушение на чл.20 ал.2 изр.2 от ЗДвП, каквато квалификация в случая липсва. Тази непълнота на квалификацията на нарушението съществено ограничава правото на защита на жалбоподателя и представляват самостоятелно основание за отмяна на НП.

От друга страна, според разпоредбата на чл.6 ал.1 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Съгласно чл.11 от ЗАНН по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, доколкото закона не предвижда друго. Именно едно от обстоятелствата, изключващи отговорността е посочено в чл.15 от НК, според който не е  виновно извършено деянието, когато деецът не е бил длъжен или не е могъл да предвиди настъпването на общественоопасните последици. В случая жалбоподателят, в качеството си на водач на МПС, не е бил длъжен и не е могъл да предвиди, че на един главен път, по който се движи, ще излезе диво животно и ще настъпи удар. По делото липсват каквито и да е доказателства, въз основа на които да е възможно да се направи предположение, че Ж. се е движел с несъобразена скорост, която не му е позволила да спре, след като е възприел дивото животно. Не на последно място, самата разпоредба на чл.20 ал.2 поставя условието препятствието да е предвидимо. Внезапно появилото се на пътното платно диво животно в никакъв случай не може да се приеме за предвидимо, още повече, че по пътя, както се установи от показанията на свидетеля К. и П., липсва каквато и да е вертикална маркировка, която да предупреждава водачите за една подобна опасност.

Въз основа на изложените съображения, съдът намира, че НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                          Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0906-001264 от 23.10.2017 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з/20.07.2017 г. год. на Министъра на МВР, с което на Ж.А.Ж. с ЕГН ********** ***, на основание чл.179 ал.2 пр.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :