Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 21.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

 

при секретаря Татянка Гавазова,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1073 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази:

 

 

С наказателно постановление №2017 - 0044465/29.09.2017 г. на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен  със Заповед №290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите на “ппд” ООД гр. Ловеч, представлявано от П.П.П. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят ппд” ООД гр. Ловеч, представлявано от П.П.П.”, който го обжалва в срок и излага, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно, издадено в нарушение на закона и на съществени процесуални правила. Твърди, че описаната в него фактическа обстановка не отговаря на действителната такава и моли съда да отмени НП.

         В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не изпраща представител. За него се явява адвокат С.Г., който моли съда да отмени обжалваното НП като противоречащо на материалния закон и поради съществени нарушения на процесуалните правила. Сочи, че административно наказващият орган не е изложил мотиви в НП, а с оглед изяснената фактическа обстановка, такива е следвало да бъдат изложени, свързани с това, че се явява маловажен и е следвало да бъде приложен чл.28 от ЗАНН. Признава, че е очевидно - на 13 юли, в проверявания обект не е имало регистър, какъвто се изисква по закон за рекламациите, но веднага след констатацията на това обстоятелство, управителят на търговското дружество, след като е бил уведомен за това, кога ще бъде съставен АУАН, е представил такъв регистър. Счита, че обществената опасност на нарушението е изключително ниска, макар че то е формално такова и административно наказващият орган е следвало да съобрази това обстоятелство, като прекрати преписката, преценявайки, че случаят е маловажен. Според него, липсата на мотиви в тази връзка е съществено нарушение на процесуалните правила.

    Ответникът - Регионална дирекция - Русе към КЗП, редовно призована, не изпраща представител, но представя писмено становище, с което моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна и да се потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно. Излага описаната в акта и НП фактическа обстановка. Цитира разпоредбата на чл.127 ал.4 от ЗЗП, според която регистър за рекламации трябва да бъде наличен във всеки един момент на всяко едно от местата, където потребителят може да предяви рекламация, включително и в търговския обект и съответно да бъде предоставен на длъжностните лица. Счита, че случаят не може да бъде приет за маловажен, тъй като нарушението на чл.127 ал.2 от ЗЗП е такова на формално извършване и в закона не е предвиден като елемент от състава на деянието вредоносен резултат. Твърди, че липсват и доказателства, които да установяват обстоятелства, обуславящи по-ниска степен на обществена опасност. Обръща внимание, че наложената имуществена санкция е определена в минималния размер, предвиден в закона, като е съобразено единственото смекчаващо обстоятелство, че нарушението е извършено за първи път.

От събраните по делото писмени доказателства, от показанията на свидетелите К.И. и Е.Е., както и от становищата на страните, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 20.07.2017 год. бил съставен Акт 2017 № К 0044465 за установяване на административно нарушение от К.И., в присъствието на свидетелката Е. Еврева - Николова срещу „ппд” ООД, представлявано от П.П.П. за това, че при извършена проверка на 13.07.2017 г.  в заведение за хранене и развлечения в гр.Ловеч, ул. Княз Имеретински №105, стопанисвано от „ппд” ООД е установено, че обектът разполага с 40 места за сядане, предлагат се за консумация: топли и безалкохолни напитки, бира, алкохолни напитки, вина, супи, салати, сандвичи, предястия, ястия, десерти. При проверката в обекта е изискан регистър на предявените рекламации, но такъв не е представен и по данни на управителя на фирмата няма такъв. При проверката по документи на 20.07.2017г. търговецът е представил регистър на предявените рекламации, започнат на същата дата. Към 13.07.2017 г. търговецът не поддържа регистър на предявените рекламации, което представлява нарушение на чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите.  По акта жалбоподателят е вписал, че веднага го е закупил. Въз основа на акта за нарушение е постановено обжалваното наказателно постановление.

За извършената проверка бил съставен КП 2017 № К – 0255133, с който било разпоредено на 20.07.2017 година управителят на дружеството да се яви в офиса на КЗП в Ловеч и да представи удостоверение за категоризация на обекта и регистър на предявените рекламации.

На 20.07.2017 година управителят на дружеството представил изисканите документи, като представеният регистър на предявените рекламации бил започнат на същия ден.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение  съответстват на действителното положение и от събраните доказателства се установява, че действително към момента на извършване на проверката в обекта – 13.07.2017 година, търговецът не е поддържал регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации, а е започнал да поддържа такъв от 20.07.2017 година.

Актосъставителят и свидетелят по акта поддържат констатациите по акта, като дават подробни обяснения за извършената проверка и констатираното нарушение.

Съдът намира, че направеното от жалбоподателя възражение в жалбата, че описаната фактическа обстановка не съответства на действителната е неоснователно, тъй като видно от доказателствата по делото при извършената проверката в обекта на 13.07.2017г. е съставен КП 2017 № К – 0255133, в който подробно са описани всички направени при проверката констатации, включително и че не е представен регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. При проверката е присъствал представляващия дружеството, който е заявил, че няма такъв регистър и съставения КП му е връчен. Впоследствие при проверката по документи жалбоподателят е представил регистър на предявените рекламации, но закупен и заведен след проверката.

Настоящата инстанция приема за неоснователни аргументите за малозначителност на нарушението и за наличие на предпоставките на чл.28 от ЗАНН. За да е налице „маловажен случай“ на административно нарушение, то следва извършеното нарушение, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства да представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Пред настоящата инстанция не се изтъкнаха доводи и не се ангажираха доказателства, които да сочат на по-ниска степен на обществена опасност на извършеното нарушение в сравнение с обикновените случай. Касае се за формално нарушение, с осъществяването на което се застрашават обществените отношения по протичането на самото рекламационно производство по начина, описан в ЗЗП, както и възможността на засегнатия потребител да докаже предявената рекламация и да реализира правата си при неудовлетворяване в срока, предвиден в закона. Действително регистърът е заведен няколко дни след проверката, но видно от приложеното удостоверение за категоризация, обектът се стопанисва от наказаното дружество повече от две години и по делото не бяха представени доказателства такъв регистър да е бил поддържан през тези години до момента на проверката.

Въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към КЗП, видно от приложената към АНП Заповед №290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП.

При извършената проверка относно реквизитите на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съдът не констатира нарушения в процедурата по издаване на НП. Спазени са формалните изисквания на закона, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ал.1 от ЗАНН. Актът и наказателното постановление съдържат изискуемите по закон реквизити.

При така събраните доказателства съдът приема, че жалбоподателят е допуснал нарушение на чл.127 ал.2 от ЗЗП и правилно наказващият орган го е санкционирал за това.

Правилно и законосъобразно, в съответствие с разпоредбите на чл.222 от ЗЗП, наказващият орган е наложил предвидената от закона минимална имуществена санкция, като е съобразил тежестта на нарушението и обстоятелството, че е извършено за първи път.

Предвид на изложеното съдът приема, че издаденото наказателно постановление е обосновано и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

   

Р   Е   Ш   И :

                                

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2017 - 0044465/29.09.2017 год. на Цветан Христов Христов – Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен  със Заповед №290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите на “ппд” ООД гр.Ловеч, представлявано от П.П.П. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

                                 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ :