Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е                          

                              

                            град Ловеч, 28.06.2018 година

 

                                                          В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в открито заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

при секретаря : ВАНЯ КИРИЛОВА, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1044  по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази :

 

          С наказателно постановление № 17-0906-001216/09.10.2017 год. на Н. Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, е наложена на основание  чл.183,ал.5,т.1 от ЗДвП глоба в размер на 100,00 лева, на основание чл.179,ал.1,т.5,пр.6 от ЗДвП глоба в размер на 150,00 лева, на основание чл.179, ал.1,т.5,пр.6 от ЗДвП глоба в размер на 150,00 лева и на основание чл.180, ал.1,т.1 от ЗДвП глоба в размер на 150,00 лева на А.Н.А. ***, ЕГН: **********, за това, че на 15.09.2017 г., около 20:55 часа в гр.Ловеч, на ул.»Княз Имеретински», посока ж.к.»Здравец», управлява л.а.»БМВ» с рег.№ ** **** **, собственост на К.С.С., като извършва следните нарушения: навлиза в лента за насрещно движение, при насрещно движещ се автомобил – създава реална предпоставка за ПТП. Не пропуска движещите се по път с предимство на бул.»България». Преминава на червен сигнал по бул.»Мизия» кръстовище с бул.»Освобождение». Навлиза от път LOV 1050 на ВП ІІ-35, не пропуска движещите се по път с предимство и пак създава опасност от ПТП, което представлява нарушение на чл.6,т.1, чл.42, ал.2,т.2, чл.42,ал.2,т.2 и чл.47 от ЗДвП. Със същото НП са отнети на основание Наредба №Із-2539 на МВР общо 8 контролни точки на водача.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят А.Н.А., който го обжалва в срок и излага, че същото е неправилно, необосновано и  незаконосъобразно, тъй като АУАН не отразява вярно констатациите на извършеното нарушение. Освен това излага, че тъй като и друг път е имал проблеми с представители на пътната полиция се е изплашил и е направил опит да избяга от тях, както и че от нарушенията му по ЗДвП не са настъпили щети, няма пострадали други МПС и хора. Поради изложеното моли съда да отмени изцяло обжалваното НП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява, за него се явява адв.Б., който поддържа жалбата и излага, че са налице основанията за отмяна на НП, тъй като за същото деяние има влязло в сила НП.

          Ответникът – сектро ПП при ОД на МВР-Ловеч, редовно призован не изпраща представител.

От събраните по делото писмени доказателства,от показанията на свидетелите Й.П. и С.Д., от изложеното в жалбата, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         На 15.09.2017 год. бил съставен Акт № 870841 за установяване на административно нарушение от св. Й.П., в присъствието на св.С.Д. и Ц.П., срещу А.Н.А., за това, че на 12.09.2017 г., около 20:55 часа в гр.Ловеч, на ул.»Княз Имеретински», посока ж.к.»Здравец», управлява л.а.»БМВ» с рег.№ ** **** **, собственост на К.С.С., като извършва следните нарушения: навлиза в лента за насрещно движение, при насрещно движещ се автомобил – създава реална предпоставка за ПТП. Не пропуска движещите се по път с предимство на бул.»България». Преминава на червен сигнал по бул.»Мизия» кръстовище с бул.»Освобождение». Излизайки от път LOV 1050 на ВП ІІ-35, не пропуска движещите се по път с предимство и пак създава опасност от ПТП, което представлява нарушение на чл.6,т.1, чл.42, ал.2,т.2 и чл.47 от ЗДвП. По съставения акт жалбоподателят е направил възражения, че всичко е било породено от уплахата. Въз основа на акта за нарушение е постановено обжалваното наказателно постановление.

          Съдът намира, че  констатациите в съставения АУАН и НП съответстват на действителното положение и не са допуснати нарушения на чл.40,ал.1,чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, направено е описание на нарушенията и обстоятелствата, при които са извършени, както и законовите норми, които са нарушени,правилна е и правната квалификация на деянията. Съдът констатира, че в обжалваното НП като дата на извършване на нарушенията е посочена 15.09.2017 г. (датата на съставяне на АУАН), което обаче явно е грешка при изписването на текста в постановлението, но не може да се приеме, че тази грешка е довела до неяснота относно  обстоятелствата, при извършване на нарушенията и до нарушаване правото на защита на наказаното лице, тъй като АУАН е бил съставен в присъствието на жалбоподателя А. и в него ясно е посочено, че нарушенията са извършени на 12.09.2017 г., като е получил и препис от него. Сам в обясненията си сочи същата дата 12.09.2017 г. и същият е наясно, че не е бил спрян към момента на извършване на нарушенията, поради демонстрираното от него поведение, което е наложило установяването му в по-късен момент и съставяне на АУАН. В обжалваното НП също е посочено, че се издава въз основа на АУАН № 870841/15.09.2017 г., който е приложеният към преписката, а с оглед всички обстоятелства съпътстващи ситуацията и възприети от жалбоподателя не би могло да се приеме, че жалбоподателят не е наясно в извършването на какви нарушения е обвинен и кога са извършени същите.

          АУАН и НП са издадени от компетентни лица, съгласно представената заповед № 8121з-952/20.07.2017 г. на Министъра на вътрешните работи.

          Извършените нарушения се потвърждават от показанията на св.П. и Д., които са подробни и безпротиворечиви. От показанията на свидетелите се установява че въпросния ден 12.09.2017 г. са били на работа и осъществявали контрол на пътното движение в гр.Ловеч. Около 20:55 часа се движели се по ул.”Димитър Пъшков”. Спрели на кръстовището, която тази улица образувала с улиците „Д-р Съйко Съев” и „Цачо Шишков” до аптека „Марешки” и забелязали пред тях в кръстовището л. а. „БМВ” с дясна дирекция, който започнал да извършва кръгови движения в кръстовището. Подали светлинен и звуков сигнал, за да спрат автомобила „БМВ”, но автомобила ускорил и тръгнал по ул.”Цачо Шишков”. Свидетелите П. и Д., с пуснат светлинен и звуков сигнал се движели след него с цел да го спрат за проверка. Преследваният автомобил обаче не спрял и на кръстовището с ул.”Княз Имеретински” при червен за него, забраняващ сигнал на светофарната уредба завил надясно и продължил движението си по ул.”Княз Имеретински”. Движейки се след него свидетелите П. и Д. видели как лекия автомобил „БМВ” изпреварил няколко автомобила, навлизайки в насрещното платно за движение и продължил движението си посока магазин „Лидъл”, след това посока „Салито”, като не пропуснал движещите се по път с предимство по бул.”България” автомобили.  Продължил да се движи по бул.”Мизия”, като на кръстовището с бул.”Освобождение” отново преминал на червен сигнал на светофара в посока ж.п.гара „Север”. От там продължил движението си в посока с.Горан, като излязъл на ВП ІІ-35 пътя за Плевен и завил посока бензиностанция „Шел”, като отново не пропуснал движещите се по път с предимство, като преди да излезе на второкласния път не спрял на знак „Стоп”. През цялото време свидетелите П. и Д. се движели след него с включени светлинен и звуков сигнал на служебния автомобил, но автомобила „БМВ” продължавал да ускорява скоростта и на разклона за с.Славяни се изгубил от погледа на П. и Д..

          По регистрационния номер на лекия автомобил „БМВ” била установена собствеността му, като служители на РУ на МВР Ловеч посетили адреса и там установили бащата на жалбоподателя А., който им заявил, че автомобила се управлява от сина му А.Н.А.. От направената справка в системата на БДС, свидетелят Й.П. разпознал на снимката лицето управлявало лекия автомобил „БМВ”, което бил възприел само на метри от патрулния автомобил в самото кръстовище и по този начин била установена самоличността на жалбоподателя А.. Установена била и самоличността на возещия се до него пътник – свидетелят Ц.В.П.. И двамата били издирени и призовани в сградата на сектор ПП при ОД на МВР Ловеч на 15.09.2017 година. Там от жалбоподателя А. и свидетеля Ц.П. били снети писмени обяснения /л.12-13/. Такива били снети и от Неделин А.А. - баща на жалбоподателя А.А. /л.11/. Свид.П. и Д. изготвили и докладни записки, приложени към преписката.

          От изложеното е видно, че въпросния ден са констатирани множество нарушения на ЗДвП от жалбоподателя, като цялостното му поведение като водач на МПС може да се обособи в две основни ситуации – тази пред аптека „Марешки” до преминаването му на червен светофар на кръстовището на ул.”Цачо Шишков” и „Княз Имеретински”, която не е предмет на настоящото производство, тъй като има съставен друг АУАН и НП/приложени по делото/ и тази, отразяваща поведението на водача след навлизането му по ул.”Княз Имеретински”, посока „Салито” и впоследствие посока с.Горан, за която е издадено обжалваното НП.

          Съдът приема, че от показанията на свид.П. и Д. по безспорен начин се установява описаната в АУАН и НП фактическа обстановка и извършените от жалбоподателя нарушения на ЗДвП, още повече, че както беше отбелязано по-горе свидетелите са очевидци на извършените нарушения и са проследили изцяло движението на л.а., управляван от А., като от техните показания несъмнено се доказва и умисъла на жалбоподателя при извършване на нарушенията, който е възприел патрулния автомобил, движещ се след него с включени светлини и звуков сигнал, но въпреки това не е спрял, а е продължил движението си, извършвайки и други нарушения. Съдът стига до този извод от приложените към преписката писмени обяснения на жалбоподателя и не приема изложеното от него по акта, че поведението му като водач е било породено от уплаха. Няма съмнение относно това, че именно жалбоподателят е управлявал въпросния автомобил „БМВ”, а това обстоятелство не се и отрича от А..

          По изложените съображения настоящата инстанция приема, че нарушенията вменени във вина на жалбоподателя са безспорно доказани и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност чрез налагане на наказание за всяко едно от тях.

          При определяне на наказанията за четирите нарушения  наказващият орган е приложил съответните за тези нарушения санкционни норми, като санкциите по чл.179, ал.1, т.5, пр.6 и чл.183, ал.5,т.1 от ЗДвП са единствено предвидените в закона, а тази по чл.180, ал.1,т.1 от ЗДвП е определена в максимален размер, като наказващият орган е изложил съображенията си за това – високата степен на опасност за останалите участници в движението. От друга страна, видно от справката за нарушител /л.31-32/, жалбоподателя А. е бил многократно наказван с влезли в сила НП и фишове, което го определя като системен нарушител по ЗДвП, което обуславя и висока обществена опасност, както на деянията, така и на дееца, върху който наложените наказания не са имали нужния ефект.

          Не се споделя от настоящата инстанция възражението на адв.Б., че за същото деяние вече има влязло в сила НП. По делото е представено заверено копие от АУАН № 870840/15.09.2017 г. и НП № 17-0906-001215/09.10.2017 г. Видно от съдържанието им се касае за ситуация, предхождаща тази, за която е издадено обжалваното НП, за което са изложени съображения по-горе. Действително се касае за нарушения на ЗДвП, извършени на една и съща дата – 12.09.2017 г. в гр.Ловеч, но нарушения, осъществяващи различни състави и извършени на различни места/улици/ в града, поради което правилно както полицейските служители, така и наказващият орган са обособили според времето и мястото извършените нарушения и са съставили два АУАН, съответно две НП, като за всяко от извършените нарушения е наложена съответната санкция.  

          Поради изложеното съдът приема,че обжалваното НП е правилно, обосновано и законосъобразно  и  като такова следва да бъде потвърдено изцяло.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

         

                                      Р   Е   Ш   И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0906-001216/09.10.2017 год. на Н. Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание  чл.183,ал.5,т.1 от ЗДвП глоба в размер на 100,00 лева, на основание чл.179,ал.1,т.5,пр.6 от ЗДвП глоба в размер на 150,00 лева, на основание чл.179, ал.1,т.5,пр.6 от ЗДвП глоба в размер на 150,00 лева и на основание чл.180, ал.1,т.1 от ЗДвП глоба в размер на 150,00 лева и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 8 контролни точки на А.Н.А. ***, ЕГН: **********, за нарушения на чл.6,т.1, чл.42, ал.2,т.2, чл.42,ал.2,т.2 и чл.47 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                        

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :