Р   Е   Ш   Е  Н  И  Е

град **еч, 27.09.2018 година

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

**ЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в публично заседание на двадесет и девети август , две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: **

 

при секретаря **като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1085 по описа за 2018 година на ЛРС , и за да се произнесе, съобрази:

 

            производство по чл.560 във вр. с чл.515, ал.2 от ГПК:

Подадена е молба вх.№3159/28.03.2018г. на „**" ЕООД в несъстоятелност, ЕИК **, седалище и адрес на управление в град **еч, ул. „Търговска" № 12, представлявано от синдика **** **, ЕГН **********, с адрес на упражняване на дейността и адрес за връчване на съдебни съобщения и призовки в град **, ул. „Златовръх" № 21, ап. 8, тел. **, с правно основание: чл. 560 от ГПК във вр. с чл. 515, ал. 2 от ГПК , по която се изтъква ,че:

 1.        С влязло в сила решение, постановено по т. д. № 5033/2015 г., по описа на Софийски градски съд „**" ЕАД, ЕИК **, седалище и адрес на управление в град **, район **, ул. „Шипченски Проход" № 2, е осъден за заплати на кредитора „**" ЕООД в несъстоятелност сумата от 1 998 858,26 лева (един милион деветстотин деветдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки) както и неустойка в размер на 199 885,83 (сто деветдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки).

2.         Въз основа на описаното в предходната точка съдебно решение е издаден изпълнителен лист е и образувано изп. дело №: 20168510400301 по описа на ЧСИ Мариян Петков, вписан в КЧСИ с peг. № 851.

3.         Изпълнението на вземането на взискателя - „**" ЕООД (н) по изпълнителното дело е насочено и върху правата върху всички 7 340 000 броя налични, поименни акции, с номинална стойност от по 1 (един) лева, на обща номинална стойност от 7 340 000 (седем милиона триста и четиридесет   хиляди)   лева,   вкл.   и   върху   издадените   временни удостоверения, собственост на длъжника „**" ЕАД, представляващи 100% от капитала на еднолично търговско дружество „**" ЕАД, ЕИК **, като върху тях, на основание чл. 515 от ГПК, е наложен запор. За наложения запор дружеството - емитент „**" ЕАД е уведомено на основание чл. 515 от ГПК със запорно съобщение изх. № 27794/19.02.2016 г. Собствеността на длъжника върху тези акции се установява от справка в Търговския регистър по електронната партида на дружеството „**" ЕАД, от която е видно, че негов едноличен собственик е дружеството — длъжник „**" ЕАД.

4.На насрочения на 08.04.2016 г, от 11:00 часа, опис на адреса на управление на длъжника „**" ЕАД гр. ** - п. к. **, бул. „Шипченски проход" № 2, зала **, същите акции/временни удостоверения не били открити и предадени на съдебния изпълнител, което е отразено в съставения по изпълнителното дело протокол с изх. №52243/08.04.2016 г.

5.На основание чл. 515, ал. 2, във вр. с чл. 515, ал. 1 от ГПК, до „**" ЕАД с адрес: гр. ** - п.к. **, бул. „Шипченски проход" № 2, зала **, е изпратена покана за доброволно предаване на акциите. На длъжника е указано, че ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението не предаде гореописаните налични поименни акции или удостоверяващите ги временни удостоверения, в кантората на ЧСИ Мариян Пеков, гр. ** 1000 ул. „Неофит Рилски" 43, на основание чл. 515, ал. 2 от ГПК, съдебният изпълнител ще нареди на дружеството-емитент да издаде дубликат на същите за провеждане на принудително изпълнение. В посочения двуседмичен срок от получаване на съобщението не били предадени доброволно гореописаните налични поименни акции/издадените временни удостоверения, на ЧСИ Мариян Петков.

6.На основание чл. 515, ал. 2 от ГПК, със съобщение изх. № 11724/19.02.2018 г., връчено на „**" ЕАД на 21.02.2018, съдебният изпълнител наредил на дружеството-емитент „**" ЕАД, ЕИК **, седалище и адрес на управление в гр. ** бул. „Шипченски проход" 2, зала **, в двуседмичен срок от получаване на съобщението да издаде дубликати на собствените на длъжника по изпълнителното дело „**" ЕАД, 7 340 000 броя налични, поименни акции, вкл. и върху издадените временни удостоверения, представляващи 100% от капитала на „**" ЕАД, ЕИК **, за провеждане на принудително изпълнение, като те бъдат предадени в кантората на ЧСИ Мариян Петков, в гр. ** 1000, ул. „Неофит Рилски" 43.

7.Поради бездействие на управителния орган на дружеството да издаде дубликати, по изпълнителното дело било издадено Разпореждане с изх. №16048/08.03.2018 г, с което е овластен взискателят „**"ЕООД в несъстоятелност, ЕИК **, чрез синдика ** **,да подаде молба по чл. 560 от ГПК, за обезсилване на 7 340 000 бр. налични, поименни, акции, вкл. и върху издадените временни удостоверения за правата върху тях, собственост на длъжника по изпълнителното дело „**" ЕАД, представляващи 100 % от капитала на дружеството „**" ЕАД, ЕИК **.

 

Сочат доводи , с които мотивират основателността на молбата:

8.         С изменението на чл. 515 от ГПК, извършено със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ., бр. 86, 2017 г., се предоставила реална възможност кредиторите на лица, притежаващи налични ценни книжа (акции, облигации, менителници, временни удостоверения и др.) да насочват принудително изпълнение върху тези права, която възможност до момента не съществувала при липса на съдействие от длъжника. Посоченото изменение урежда правата на тези кредитори, при ус**ие, че наличните ценни книги не са предадени доброволно, не са намерени при описа и не е издаден дубликат, т. е. при възпрепятстване на изпълнението върху тях от страна на собственика - длъжник и на издателя, да искат тяхното обезсилване, като реда на чл. 560 и сл. от ГПК се прилага съответно (чл. 515, ал. 2 in fine).

9.         При описаните по - горе от т. 1, до т. 7 включително, факти, кредиторът „**" ЕООД в несъстоятелност е насочил изпълнението към правата на длъжника „**" ЕАД върху собствените му 7 340 000 броя, налични, поименни акции, представляващи 100 % от капитала на „**" ЕАД, ЕИК **. Правата върху тези акции са част от имуществото на длъжника и съгласно чл. 133 от ЗЗД, кредиторът има право да се удовлетвори от тях. Това обосновава правния интерес от предявяване на настоящата молба, за обезсилване на ценните книги, удостоверяващи правата върху акциите, след което да се удовлетвори по реда на чл. 515, ал. 4 от ГПК.

10.      Налице са предвидените в чл. 515, ал. 2 от ГПК ус**ия, подробно описани по - горе, за обезсилване на ценните книги, които материализират правата върху посочените акции, а именно:

10.1.   Върху акциите е наложен запор, описан в т. 3 по - горе, за който е уведомено дружеството;

10.2.   Извършен е опис, при който ценните книги, които удостоверява правата върху тях не са намерени (т. 4 по - горе) и не са предадени доброволно от длъжника в предоставения му за това двуседмичен срок (т. 5 по - горе);

10.3.   Наредено е на дружеството - емитент да издаде дубликати на ценните книги, въз основа на който да се проведе изпълнение, без такива дубликати да се издадени в предоставения срок (т. 6 по -горе);

10.4.   Овластен е взискателят да подаде молба по чл. 560 от ГПК за обезсилване ценните книжа (т. 7 по - горе);

Молителят иска да се постанови  Решение, с което, на основание чл. 560 и чл. 515, ал. 2 от ГПК, да се обезсилят собствените на „**" ЕАД, ЕИК **, 7 340 000 (седем милиона триста и четиридесет хиляди) броя, налични, поименни акции, с номинална стойност от по 1 (един) лева, на обща номинална стойност от 7 340 000 (седем милиона триста и четиридесет хиляди) лева, представляващи 100 % от капитала на дружеството „**" ЕАД, ЕИК **, седалище и адрес на управление в град ** **, бул. „Шипченски проход" 2, зала **, включително и издадените за тях временни удостоверения.

Съдът е изпълнил процедурата по чл.140 от ГПК  във вр. с чл.563 от ГПК.

Издал е Заповед за неплащане №1849 /21.06.2018г., която е поставена на определеното за това място в съда и е обнародвана в ДВ , бр.55 от 21.07.2017г. 

В съдебно заседание , проведено в срока по чл.563,ал.1 ,т.1 от ГПК или в периода от обнародване на заповедта до последното ,  не са постъпили молби от лица , които да оспорват молбата на „**" ЕООД в несъстоятелност за обезсилване на ценните книги. Молбата се поддържа от синдика ** , които счита ,че са спазени формалните изисквания на закона – чл.563 от ГПК както и предпоставките по чл.515, ал.2 от ГПК. Моли д.т. да бъде възложена в тежест на „**" ЕАД.

По същество

приема ,че молбата е основателна , тъй като са налице предпоставките за уважаването й : молителя твърди ,че по силата на чл.560 има права върху ценните книги, същите не са в негово владение и е лишен от тях , въпреки волята му и не се явява лице оспорващо твърдените от него права по ценната книга.

По разноските:

В случая не е внесена първоначално дължимата държавна такса за образуване на делото с оглед разпоредбата на чл.620, ал.5 от ГПК . Според съда разноските по делото в това производство следва да са в тежест на молителя по аргумент на чл.541 от ГПК и при постановяването на решението същия следва да бъде осъден да заплати следващата се държавна такса в производството или сумата 25.

Водим от гореизложеното , съдът

 

                                                           Р     Е     Ш     И :

           

            ОБЕЗСИЛВА собствените на „**" ЕАД, ЕИК **, 7 340 000 (седем милиона триста и четиридесет хиляди) броя, налични, поименни акции, с номинална стойност от по 1 (един) лева, на обща номинална стойност от 7 340 000 (седем милиона триста и четиридесет хиляди) лева, представляващи 100 % от капитала на дружеството „**" ЕАД, ЕИК **, седалище и адрес на управление в град ** **, бул. „Шипченски проход" 2, зала **, включително и издадените за тях временни удостоверения.

ОСЪЖДА „**" ЕООД в несъстоятелност, ЕИК **, седалище и адрес на управление в град **еч, ул. „Търговска" № 12, представлявано от синдика **** **, ЕГН **********, с адрес на упражняване на дейността и адрес за връчване на съдебни съобщения и призовки в град **, ул. „Златовръх" № 21, ап. 8, тел. ** ,   да заплати по сметка на РС – **еч, сумата 25,00 лева – държавна такса

Решението не подлежи на обжалване.   

Решението да се връчи на молителя - „**" ЕООД в несъстоятелност  и на  „**" ЕАД, ЕИК **, седалище и адрес на управление в град **, район **, ул.„Шипченски Проход"

    № 2.               

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: