МОТИВИ по НАХД №905/2018 година по описа на РС Ловеч

Производство по налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.

            Производството по делото е образувано по повод внесено Постановление на РП - Ловеч от 15.08.2018 г., с което прокурор Вася Радевска е направила мотивирано предложение на основание чл.375 и сл. от НПК до Ловешкия Районен съд да се произнесе с решение по реда на чл.378 от НПК, с което да бъде освободен от наказателна отговорност по чл.78а от НК,  А.Д.М., ЕГН – ********** за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за което е образувано БП №495/2018 г. по описа на РУ на МВР Ловеч.

            По внесеното постановление е образувано НАХД №905/2018 г. по описа на Ловешкия Районен съд. С разпореждане от 15.08.2018 г. е насрочено делото при условията на чл. 376 от НПК.

          РП - Ловеч, редовно призовани, не се явява прокурор.

            Обвиняемият А.Д.М., редовно призован, се явява. Признава се за виновен и моли да минимално наказание. За него се явява адв. С. от ЛАК, който моли съда да признае подзащитният му за виновен в извършване на престъплението за което е предаден на съд и му наложи наказание към минимума определен в закона, в която връзка излага подробни мотиви.

            В хода на разследването е установено следното:

            Бързо производство №495/2018 г. по описа на РУ на МВР-Ловеч е било образувано срещу А.Д.М., ЕГН ********** *** за престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

            В хода на разследването по дознанието е било установено, че обвиняемият А.М. ***. Същият бил безработен и неосъждан за престъпления от общ характер /реабилитиран по чл.88 а от НК/.

            Обвиняемият М. притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство № 280921217 з с придобити категории „В М АМ”. Същият бил неправоспособен, тъй като със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0906-000539 по чл.171 т.4 от ЗДвП СУМПС временно му е било отнето, поради изчерпване на броя на всички контролни точки, отнети с влезли в сила наказателни постановления. Имал налагани множество административни наказания по ЗДвП.

            На 09.08.2018 год., съгласно утвърден график, за времето от 08.00 часа до 20.00 часа дежурен по КАТ, на територията на Община-Ловеч бил свидетелят Й.Й.,служител в Сектор ПП-КАТ при ОД на МВР-Ловеч. Заедно с него на работа бил и колегата му,свидетелят С. С..

            Около 12.50 часа двамата се движили с патрулния автомобил по ул."Трети март" в гр.Ловеч,когато видели движещ се по същата улица,с посока гарата, товарен автомобил марка „Мерцедес Спринтер", с peг. № OB 3334 ВВ. Решили да спрат и извършат проверка на водача на т.а. За целта подали с патрулния автомобил звуков и светлинен сигнал на товарният автомобил,като същият спрял на посочената улица пред дом № 23.

            При поискване на документите на водача на автомобила, същият заявил,че нямал СУМПС и не го носел в себе си. Представил единствено лична карта и свидетелство за регистрация на МПС - част втора, валидна полица за застраховка „Гражданска отговорност", преминат технически преглед.

            От документите за самоличност двамата свидетели установили, че водач на товарния автомобил бил обвиняемият А.Д.М. ***.

            Свидетелят Йонков направил справка по работната станция за отдалечен достъп и от същата установил, че свидетелството за управление на МПС на обвиняемия М. било отнето, и че същият бил неправоспособен. При проверката било установено, че нарушението е извършено от обвиняемия в едногодишният срок от наказанието му за същото деяние, с влязло в сила Наказателно постановление от 13.06.2018 год.

            За констатираното нарушение на обвиняемият М. бил съставен АУАН, серия Д № 613704, като свидетелят Йонков иззел регистрационния талон на автомобила и регистрационните табели.

            Обвиняемият М. бил задържан за срок от 24 часа със Заповед по ЗМВР.

            При направена справка в Сектор „ПЛ-КАТ" при ОД на МВР - Ловеч се установило, че обвиняемия М. е наказван за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 18-0938-001102/18.04.2018 год. на Началник сектор ПП при ОДМВР - Плевен, влязло в сила на 13.06.2018 год.

            При така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си обвиняемия  е осъществил от обективна и субективна страна признаците от състава на престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК, като на 09.08.2018 год. около 12.50 часа, в град Ловеч, по ул. "Трети март", пред № 23, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес 412 Д Спринтер", с peг. № OB 3334 ВВ, собственост на „Ловеч хляб 2017" ЕООД - гр. Ловеч, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство,без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 18-0938-001102/18.04.2018 год. на Началник сектор ПП при ОДМВР - Плевен, влязло в сила на 13.06.2018 год.

            Горната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните в хода на ДП свидетели Й.В.Й. и С.П.С., и писмените доказателства: заверено копие на Наказателно постановление № 18-0938-001102/18.04.2018 год. на Началник сектор ПП при ОДМВР - Плевен, влязло в сила на 13.06.2018 год., справка за правоспособност от ОД на МВР - Ловеч, справка за съдимост. Съдът дава вяра на показанията на свидетелите Й.В.Й. и С.П.С., тъй като те кореспондират със събраните писмени доказателства и образуват една логическа цялост.

            От обективна страна изпълнителното деяние е извършено с действие. Обв.  М. след като е бил наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му  по административен ред с НП № 18-0938-001102/18.04.2018 год. на Началник сектор ПП при ОДМВР - Плевен, влязло в сила на 13.06.2018 год, без съответно свидетелство за управление.

            От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл като форма па вината по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Както към момента на деянието, така и към настоящия момент деецът е пълнолетно и психически здраво лице. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици. Въпреки, че е бил наказан но административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му той напълно съзнателно управлявал отново моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление на МПС.

            Престъплението по чл.343в, ал.2 от НК е формално, на просто извършване  и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. За да е налице това престъпление е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението / в този см. решение № 707/2004 г. на ВКС по н.д. № 385/2004 г., III н. о./. В случая това е  точно така. Налице е наказателно постановление за нарушение на чл.150 от ЗДвП, което наказателно постановление  е влязло в законна сила. По делото липсват данни да са предприети някакви действия от страна на обвиняемия за оспорване на това наказателно постановление. 

            Деянието не може да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, тъй като последното се квалифицира като такова, само когато по степен на обществена опасност и укоримост е по - леко от обикновените случаи на престъпления от съответния вид. По - ниската обществена опасност се определя от цялостната характеристика на деянието и дееца. От значение са и други обстоятелства като дали е налице продължавано престъпление или повторност, способа и начина по които е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководил при извършване на престъплението и др. В настоящия случай, съдът, прие, че случаят не може да се квалифицира като маловажен.  

            За така извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда наказание „от една до три години лишаване от свобода и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева”. От данните, събрани на досъдебното производство, се установява, че обвиняемият М. е бил осъждан, но е настъпила реабилитация по чл.88а от НК.

            С оглед обстоятелството, че обв. М. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, от престъплението няма нанесени имуществени вреди, съдът намери, че е налице основание за прилагане на чл.78а от НК, като М. беше освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание „Глоба”. При определяне на размера на административното наказание съдът отчете обстоятелствата, при които е извършено престъплението, данните за личността на извършителя, данните за семейното и имотното му състояние, чисто съдебно минало, ниска обществена опасност на деянието и на дееца, справката за нарушител. При това положение, съдът на основание чл. 78а от НК за престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК, освободи обв. М. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „Глоба”, в размер на 1000,00 лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт, като съобрази предмета на престъплението, личността на дееца, семейното и имотното му състояние, и че ще се постигнат целите на наказанието.

            На основание чл.24, ал.1, т.8 от НПК съдът прекрати наказателното производство по БП №495/2018 г. по описа на РУ на МВР Ловеч.

            Водим от гореизложеното съдът постанови решението си в този смисъл.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: