Мотиви към Решение №231/16.08.2018г. по НАХД №858/2018 година по описа на Ловешки районен съд

 

 

С постановление от 01.08.2018 година, Венцислав Василев – прокурор при Районна прокуратура - Ловеч е внесъл в Районен съд - Ловеч досъдебно производство 5/2018 година на РУ МВР – Ловеч с предложение на основание чл.375 във вр. с чл.242 ал.1 от НПК Ловешки районен съд да се произнесе с решение по реда на чл.376 и следващите от НПК, с което да бъде освободен от наказателна отговорност по чл.78а от НК Д.Р. Мза престъпление по чл.206 ал.5 във вр. с ал.1 от НК.

По внесеното постановление е образувано НАХД №858/2018 година на Ловешки районен съд. С разпореждане от 03.08.2018 година делото е насрочено при условията на чл.376 и следващите от НПК.

В съдебно заседание деецът Д.Р. М, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. А.М., която моли Мда бъде признат за невинен, като излага, че обвинението не може да бъде доказано без разпечатка от мобилния оператор. Алтернативно моли съда, ако приеме, че Ме извършил деянието, да вземе пред вид като смекчаващи вината обстоятелства неговата възраст, фактът, че не е осъждан, няма никакви други противообществени прояви, добрите характеристични данни, приложени по делото и да му наложи наказание в минимален размер.

Районна прокуратура - Ловеч, редовно призована, не изпраща представител.

С постановлението на Районна прокуратура - Ловеч е приета за установена следната фактическа обстановка:

Свидетелят а м аот гр. Ловеч, ученик в 7-ми клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий гр. Ловеч през учебната 2017/2018 година, притежавал мобилен телефон м. „Алкател модел „Пикси 4. Телефонът му предоставил неговият брат - свид. к м з, който преди това го бил закупил като нов от свой познат през 2017 година. На 21 октомври 2017 година вечерта, абил заедно със свой приятел свидетелят б с к. Около 19.30 часа отивали в хранителен магазин в кв. „Гозница”, гр. Ловеч. Срещнали обвиняемия Д.Р. ***. Помежду им имало познанство, поддържали приятелство в социалната мрежа „Фейсбук. Мпомолил ада му услужи с телефона си, за да позвъни спешно на свой приятел. аму предоставил мобилният си телефон, след което влязъл заедно с К в магазина. Забелязал, че Мговорейки по телефона се отдалечава. След из­лизане от магазина Мне бил отпред и аи К останали известно време да го изчакат, но той така и не се появил. В следващите дни анаправил опити да се свърже с М, но водената кореспонденция в социалната мрежа не довела до получаване обратно на мобилният телефон, тъй като Мотрекъл да го е вземал. Тогава азаявил с нарочна жалба пред РУ - Ловеч обстоятелството, че Ме взел и отказал връщането на мобилният му телефон/.

Два дни след срещата на 21.10.2017 година, свидедетелят К получил от МСИМ картата от телефона и я върнал на А.

Няколко дни по-късно Мсе видял със свидедетеля Г В К. Познавали се помежду си и Мму предложил за продажба мобилният телефон, взет от А. Казал му, че апаратът е бил в колата му и е на неговата приятелка Ц С. Поискал сумата от 20 лева. К приел сделката, заплатил сумата и получил телефона. Предоставил го на приятелката си за ползване, а след около два дни го подарил на друг свой приятел - свидетелят С С Б. От своя страна, Бисеров го предоставил за ползване на свидетеля Т К М, а последният, за да му го върне, го предал на техен общ познат М Д. Д имал познанство с брата на а- свидетелят З, свързал се с него и обяснил за наличието на телефона. З изпратил ада го види и след като последният разпознал апарата си, го получил обратно.

Видно от заключението на стоково-техническата оценителна експертиза, пазарната стойност на мобилен телефон м. „Алкател модел „Пикси 4, със СИМ карта на мобилен оператор „Виваком е в размер на 120.00 лева.

С оглед невисоката стойност на предмета на посегателство и в крайна сметка връщане на вещта отново при собственика, наред с чистото съдебно минало на дееца, са дали основание на обвинението да стигне до извода, че е налице по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид, поради коетоспрямо Ме повдигнато обвинение за престъпление по чл.206 ал.5 във вр. с ал.1 от НК за това, че на неустановена дата, в края на м. октомври 2017 година, в гр. Ловеч, противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел - мобилен телефон м. „Алкател”, модел „Пикси 4 със СИМ карта на мобилен оператор „Виваком, на обща стойност 120.00 лева, собственост на а м аот с. Радювене, област Ловешка, като случаят е маловажен.

Разпитан като обвиняем в присъствието на упълномощен защитник, Ме отрекъл виновно поведение и обстоятелството да е получавал процесната вещ от А. Тази позиция е поддържал и при проведеното съпоставяне чрез очни ставки с пострадалото лице и свидетеля очевидец.

Наблюдаващият прокурор е приел, че Мне е осъждан за извършени престъпления от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VIII, раздел IV от НК. Извършеното от него престъпление с правна квалификация по чл.206 ал.5 във вр. с ал.1 от НК е умишлено, наказуемо с лишаване от свобода до една година, или пробация или глоба от сто до триста лева. От същото няма невъзстановени съставомерни имуществени вреди, поради което са налице условията на разпоредбата по чл.78а ал.1 от НК с налагане на административно наказание глоба.

Съдът, като отчете изложените обстоятелства, намира че обвиняемият Д.Р. Ме осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на престъплението по чл.206 ал.5 във вр. с ал.1 от НК, като на неустановена дата в края на м. октомври 2017 година, в гр. Ловеч, противозаконно присвоил чужда движима вещ която владеел - мобилен телефон м. „Алкател” модел „Пикси 4”, със СИМ карта на мобилен оператор „Виваком”, на обща стойност 120 лева, собственост на а м аот с. Радювене обл. Ловешка, като случаят е маловажен Съдът като взе предвид фактическите положения, посочени в постановлението на Районна прокуратура – Ловеч, обстоятелствата, при които е извършено престъплението, данните за личността на извършителя, чистото съдебно минало, че се касае за умишлено престъпление, за което е предвидено наказание до три години лишаване от свобода и че от престъплението няма причинени имуществени вреди прие, че са налице условията на чл.78а от НК.

По изложените съображения, настоящата инстанция призна Д.Р. Мза виновен в извършване на престъпление по чл.206 ал.5 във вр. с ал.1 от НК и го освободи от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание - глоба в размер на 1 000 лева, в минималния предвиден размер по чл.78а ал.1 от НК, като съобрази тежестта на престъплението, личността, възрастта и имущественото състояние на дееца.

Съдът не споделя възражението на защитата на М, че деянието не може да бъде доказано без разпечатка на разговорите от мобилния оператор, тъй като от събраните гласни доказателства се установява по безспорен начин движението на вещта от собственика през дееца обратно до собственика.

При този изход на процеса, съдът осъди Д.Р. Мда заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч сумата от 82.11 лева разноски по досъдебното производство.

Водим от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: