Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч,  20.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на пети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря ТАТЯНКА ГАВАЗОВА

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 484 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

 

С наказателно постановление №376 от 24.04.2018 год. на инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, на основание чл.266 ал.1 предл.4 от Закона за горите на С.К.М. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.213 ал.1 предл.3 т.1 от Закона за горите, както и глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.213 ал.1 предл.3 т.2 от Закона за горите. Освен това са отнети в полза на държавата на основание чл.21 от ЗАНН във вр. с чл. 273 ал.1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението: 1 пр.куб.м. дърва за огрев от круша с дължина 0.30 м, с пазарна стойност 60 лв. и на основание чл.20 ал.1 от ЗАНН и чл. 273 ал.1 от ЗГ вещите, послужили за извършване на нарушението: товарен автомобил „УАЗ 452 Д” с рег. № ов****АТ с пазарна стойност 1 800 лева и един брой  брадва, с пазарна стойност 6 лева.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят С.К.М., който чрез адвокат М.В. го обжалва в срок като незаконосъобразно, като заявява, че не е извършил посоченото нарушение. Изтъква, че при издаване на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на закона, водещи до незаконосъобразност на оспореното НП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с адвокат М.В. ***, която  моли НП да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно. Твърди, че административно наказателното производство е започнало със съставяне на АУАН, който акт е изготвен от горски надзирател при ДГС – Лесидрен, но от описанието на фактическата обстановка и доказателствата, сочени в акта и в НП, не става ясно от къде са добити дървата за огрев, посочени по своя вид и количество, поради което тези обстоятелства не са установени по безспорен и категоричен начин от наказващия орган. Счита, че от събраните в съдебно заседание гласни доказателства става ясно, че дървата за огрев от круша са извозени с превозното средство от жалбоподателя и свидетеля от земеделски имот, наследствен и обработваем на жалбоподателя, а не от горска територия, върху която контрол следва да осъществяват именно горските стопанства или в случая - района на ДГС – Лесидрен и ако е налице някакво нарушение, то компетентен орган да се произнесе и състави АУАН, с оглед разпоредбите на чл.207 от ЗГ, когато се касае за дървесина, добита извън горски територии, то маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от Кмета на Общината, което има и правомощията по закон да контролира и да съставя актове при наличие на административни нарушения. Пояснява, че жалбата им касае НП във всичките му пунктове, като с оглед посочената стойност на дървата за огрев - 60 лева, незаконосъобразно административно наказващият орган е отнел и вещите, послужили за извършване на нарушението – товарният автомобил, подробно индивидуализиран в НП и с посочена пазарна стойност от 1 800 лева. Твърди, че в тази част, НП противоречи на нормата на чл.20 ал.4 от ЗАНН, която въвежда забрана за отнемане на вещи, когато тяхната стойност явно не съответства на характера и тежестта на административното нарушение. Не на последно място и алтернативно иска, ако счете съда, че обжалваният акт е съставен от компетентно лице, то счита, че е налице и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, която регламентира и посочва в кои случаи е налице маловажност, като подробни съображения са развити в ТР №1/2007г. на ОСНК на ВКС. Определено считат, че е налице маловажност, поради което правят искане за прилагането й алтернативно.

Ответникът – Регионална дирекция по горите, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по съществото на спора.

От събраните по делото писмени доказателства, от показанията на свидетелите Р.К.К., Д.М.Д., Н.К.П. и на доведения свидетел Г М М, както и от становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 06.02.2018г. Р.К.К. – горски надзирател при ДГС-Лесидрен, в присъствието на свидетелите Д.М.Д. и Н.К.П. съставил Акт с бланков номер Серия СЗДП 2016г. №099528 и рег. №376/09.02.2018г. по регистъра на РДГ Ловеч против С.К.М. с ЕГН ********** *** за това, че на 06.02.2018г. в 16.30 часа в гр.Угърчин, по ул. Хан Аспарух транспортира 1 пр.куб.м дърва за огрев – 0.30 м от круша, немаркирани с КГМ и непридружени с превозен билет. Транспортът е извършен с товарен автомобил „УАЗ 452 Д” с рег. номер ов****АТ, с което е нарушил чл.213 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за горите. Нарушителят не е написал обяснения по акта. С акта са иззети товарният автомобил, един брой брадва и 1 пр.куб.м дърва.

В изпълнение на Методическите указания за разследване на престъпленията и установяване на нарушенията по горите, така съставения АУАН е бил изпратен на  РП – Ловеч за преценка на наличие на данни за престъпление по чл.235 от НК. С постановление от 20.02.2018 година РП – Ловеч е отказала да образува досъдебно производство, като е приела, че са налице предпоставките на чл.9 ал.2 от НК и е изпратила преписката на РДГ – Ловеч за преценка налице ли е административно нарушение.

Въз основа на съставения АУАН е било издадено атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е подадена в срок и от легитимно лице, поради което е допустима.

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, съдът констатира допуснати съществени процесуални нарушения.

Неправилно нарушението е квалифицирано и съответно наказано по Закона за горите. В хода на съдебното следствие безспорно се установи, че дървата за горене от круша са били отсечени от собствена земеделска земя. Съгласно чл.2 ал.3 т.3 от Закона за горите разпоредбите му не се прилагат за дървета от горскодървесни видове в земеделски територии, следователно Закона за горите не е приложим в конкретния казус, поради което НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло само на това основание.

Освен това още в постановлението на РП – Ловеч е посочено, че с оглед заявеното от М., че дървата са взети от имот, собственост на баща му, би следвало да се извърши допълнителна проверка от служителите на ДГС Лесидрен дали се касае за горски или земеделски имот, а такава видно от материалите по административнонаказателната преписка не е била извършена, с което е допуснато и нарушение на чл.52 ал.4 от ЗАНН.

За пълнота на мотивите и с оглед изложените в жалбата възражения следва да се отбележи, че съгласно чл.20 ал.4 от ЗАНН, отнемане не се допуска и когато стойността на вещите, послужили за извършване на нарушението, явно не съответства на характера и степента на административното нарушение.

В конкретния случай, въпреки предвидената в чл.273 ал.1 от ЗГ възможност вещите, послужили за извършване на нарушението да се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им, според посоченото в самото НП, пазарната стойност на отнетия в полза на държавата товарен автомобил възлиза на сумата 1 800 лева, а стойността на незаконно превозваните 1 пр.куб.м крушови дърва възлиза на сумата от 60 лева, поради което наложената санкция е явно несъразмерна на причинената щета.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №376 от 24.04.2018 год. на инж.Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.266 ал.1 предл.4 от Закона за горите на С.К.М. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.213 ал.1 предл.3 т.1 от Закона за горите, както и глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.213 ал.1 предл.3 т.2 от Закона за горите; на основание чл.21 от ЗАНН във вр. с чл. 273 ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 1 пр.куб.м. дърва за огрев от круша с дължина 0.30 м, с пазарна стойност 60 лв. и на основание чл.20 ал.1 от ЗАНН и чл. 273 ал.1 от ЗГ – вещите, послужили за извършване на нарушението: товарен автомобил „УАЗ 452 Д” с рег. № ов****АТ с пазарна стойност 1 800 лева и един брой  брадва, с пазарна стойност 6 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

                            

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :