Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 26.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 329 описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление № 18-0906-000292 от 13.03.2018 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР, на С.К.С. с ЕГН ********** *** на основание чл.175а, ал.1 пр.3 от ЗДвП са наложени следните наказания - глоба в размер на 3 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца за извършено нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят С.С., който го обжалва в срок, като счита, че същото противоречи на закона и е необосновано. Твърди, че не е извършил описаното в наказателното постановление нарушение, като заявява, че е валяло дъжд и пътното платно е било мокро. Не отрича, че при потегляне на светофара и извършване на завой на дясно е възможно да е подал повече газ, тъй като там пътя е с възходящ наклон, в следствие на което гумите на автомобила наистина превъртели, но това не е станало преднамерено. Заявява, че автомобилът не е променял посоката си на движение, още повече обратно по надлъжната му ос. На второ място счита, че НП е издадено освен в противоречие с действителната фактическа обстановка, но и в нарушение на материалния закон, тъй като дори да се приеме за вярно твърдението на актосъставителят за заклащане на автомобила наляво-надясно, то това е в резултат на неправилно избраната от него скорост на движение, което релевира друго нарушение на правилата за движение по пътищата, но не съставлява нарушение по посочения текст. С оглед изложеното моли съда да отмени НП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Румен Константинов от АК - Ловеч, който моли НП да бъде отменено, тъй като от показанията на двамата свидетели се установило, че при управлението на автомобила има няколко нарушения, но нито едно от тях не е съставомерно по текста, по който доверителят му е бил наказан. В представената писмена защита се спира подробно на установената фактическа обстановка, въз основа на която счита, че неправилно на жалбоподателя е бил съставен акт за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП и съответно наложени административни наказания по чл.175а, ал.1 предл.3 от ЗДвП. Изтъква, че от показанията на свидетелите се установило, че жалбоподателят е извършил нарушения на правилата за движение – извършване на неразрешена маневра завой на дясно и изпреварване на място, където това е забранено, но не е използвал пътното платно за друга цел, освен за разрешената от закона. За тези нарушения обаче не му е съставен акт и съответно не може да носи административнонаказателна отговорност. В подкрепа на становището си сочи практика на Районен и Административен съд – Стара Загора.

Ответникът – ПП при ОД на МВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител, като в придружителното писмо, с което изпраща преписката моли жалбата да бъде оставена без последствие и да бъде потвърдено наложеното наказание. 

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите С.Н.Д. и И.Г.И., както и от становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 21.02.2018 година свидетелят С.Н.Д., в присъствието на свидетеля И.Г.И., съставил Акт №112576 за установяване на административно нарушение против С.К.С. с ЕГН ********** ***, за това, че на 21.02.2018г., в 22:30 часа в град Ловеч, ул. Съйко Съев, до магазин Била с посока на движение към МБАЛ - Ловеч управлява собствения си лек автомобил Фолксваген Корадо с рег.№ ОВ 7666 ВС, като не използва пътя съгласно неговото предназначение /за превоз на хора и товари/, а го използва, като рязко повишава оборотите на двигателя, с което превърта задвижващите колела, отклонявайки посоката на автомобила в посока ляво-дясно и обратно по надлъжната му ос, с което е нарушил чл.104б, т.2 от ЗДвП. С акта е иззет като доказателство контролен талон №5390782. Нарушителят е заявил, че няма възражение по акта. Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното НП.

От показанията на актосъставителя и свидетеля по акта, се установи фактическа обстановка, която в значителна степен се различава от описаната в АУАН. И двамата свидетели завиха, че са се намирали на ул.Съйко Съев, до входа на /ХЕИ, РИОКОЗ/, а по действащото законодателство РЗИ. Имали пряка видимост към кръстовището, образувано от ул. Княз Имеретински и ул. Съйко Съев. Забелязали приближаващ автомобил по ул. Княз Имеретински, който се бил преустроил в лявата лента, от която било разрешено да продължи направо или да завие на ляво. В дясната лента, предназначена за завиващите на дясно, имало друг автомобил. При потеглянето, автомобилът, който бил в лявата лента също предприел завой на дясно, като в самото кръстовище изпреварил другия завиващ на дясно автомобил, като последвало превъртане на задвижващите колела и занасяне на автомобила в ляво и дясно, без обръщане на посоката на движение. Служителите на полицията настигнали автомобила и го спрели за проверка, като установили, че същият бил управляван от жалбоподателя.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира, че са налице данни за извършени нарушения на правилата за движение по пътищата като неправилно пристрояване и изпреварване на кръстовище, които въобще не са посочени в АУАН, но липсват безспорни доказателства за извършено нарушение по чл.104б, т.2 от ЗДвП, а именно че занасянето на автомобила на жалбоподателя се е дължало на умишлено форсиране на двигателя и целенасочено отклоняване на автомобила. Дори свидетеля по акта заяви, че са го съставили за ней-тежкото нарушение - за дрифта, защото от него може да възникнат ПТП и материални щети. Освен това заяви: „Предприехме писането на акт по този член, защото имахме информация от колеги, че ежедневно този господин вечер спуска по този начин.“, което е абсолютно недопустимо.

По изложените съображения съдът намира, че НП е необосновано и недоказано, поради което следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                 Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-0906-000292 от 13.03.2018 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР, с което на С.К.С. с ЕГН ********** *** на основание чл.175а, ал.1 пр.3 от ЗДвП са наложени следните наказания - глоба в размер на 3 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца за извършено нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП като НЕОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: