Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                               

                           гр. Ловеч, 10.08.2018 год.

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря ТАТЯНКА ГАВАЗОВА, като разгледа докладваното от съдията НАХД №326 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С Електронен фиш Серия К №1945030 на ОД на МВР – Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на И.А.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 850 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП за това, че на 02.02.2018 год. в 12.28 часа на Път І-4 км. 27+700, посока гр.София, землището на с.Сопот, при максимално разрешена за извън населено място скорост 90км/ч, заснето с автоматизирано техническо средство тип мобилна система ТFR1-М и отчетен толеранс от минус 3 % с МПС „БМВ 528 И” с регистрационен номер ВТ **** КМ е извършено нарушение за скорост. Посочено е, че при разрешена скорост от 90 км/ч е установена скорост от 166 км/ч, като е налице превишаване на разрешената скорост с 76 км/ч.

Недоволен от Електронния фиш останал жалбоподателят И.А.И., който го обжалва в срок, като не е съгласен с така наложената глоба от 850 лева, тъй като патрула в ляво от него е бил скрит, имало е и други автомобили, които са минавали. Моли ако счете съдът, че е има нарушение, да му бъдат предоставени снимка, клип и разумна глоба.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не взема допълнително становище към жалбата си.

Ответникът – ОД на МВР Ловеч, редовно призовани не изпращат представител.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че при издаването на обжалвания електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средства не са допуснати сочените в жалбата нарушения.****

Видно от събраните писмени доказателства и най-вече приложената разпечатка от клип №529 от Радар №608 се установява, че в кадрите се вижда само един автомобил и той е с рег.№ВТ **** КМ. Следователно направеното възражение за наличието и на други автомобили е неоснователно.

Настоящият състав не споделя становището на жалбоподателя, че патрулният автомобил е бил скрит в ляво на движението му и това представлява нарушение по издаване на ЕФ, тъй като закона  не поставя изискване къде трябва да е разположена системата за засичане на скоростта на движение.

С оглед императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издадения електронен фиш относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима.

 Видно от събраните писмени доказателства, мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип ТFR1-М е одобрен тип средство за измерване, вписано в регистъра под №4835 и на 24.02.2017 година й е била извършена последваща техническа проверка, което се доказва от приложения Протокол за проверка №1-23-17 на Лаборатория за проверка на радарни скоростомери и анализатори за алкохол в дъха, гр.София - БИМ.

В приложената разпечатка от клип №529 се съдържа информация за това къде се е намирала системата за видеоконтрол (географски координати),  в какъв режим на излъчване е работела, отчетената скорост, допустимата скорост, превишението, часът и датата на отчитане на нарушението.

При издаване на ЕФ са отчетени и допустимите отклонения при измерване на скоростта, като измерената скорост е била намалена с 3 %.

Наложената глоба е съобразена с предвидения в чл.182 ал.2 т.4 размер, който е конкретно определен на 400 лева при превишаване на скоростта от 41 до 50 км/ч.

Направеното от  жалбоподателя възражение, че е получил единствено електронния фиш, не и  снимков материал в подкрепа на описаното в него нарушение, не сочи на нарушение на процесуални правила, тъй като  в нормата на чл.189 ал.5 от ЗДвП е разписано задължение единствено за изпращане на електронния фиш на лицето по чл.188 ал.1 или 2 от ЗДвП.  На  това лице са предоставени съответни законови  гаранции за осъществяване на защита, както по реда на чл.189 ал.5 и 6 от ЗДвП, така и в хода на съдебното производство в т.ч. да се запознае с всички материали, съдържащи се в преписката, с доказателствата, събрани в подкрепа на  обжалвания електронен фиш и да направи съответни възражения и искания. В случая жалбоподателя не се е възползвал от това си право.

По делото е приета и вложена като доказателство разпечатка от Система за управление на фишовете и плащанията по тях, от която е видно, че процесния ЕФ е издаден на 20.02.2018 година, т.е. в срока по чл.34 от ЗАНН. Същия е връчен на жалбоподателя на 02.03.2018 година, от което следва, че е спазен и законоустановения срок за обжалване на същия, тъй като жалбата е постъпила в ОД МВР – Ловеч на 12.03.2018 година.

Видно от ЕФ същият е издаден от ОД на МВР - Ловеч и именно тази дирекция е компетентна да го издаде с оглед мястото на извършване на нарушението.

По изложените съображения съдът намира, че обжалвания електронен фиш е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

                                

Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №1945030 на ОД на МВР – Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на И.А.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 850 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :