Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 08.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря ТАТЯНКА ГАВАЗОВА, като разгледа докладваното от съдията НАХД №191 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С Електронен фиш Серия К №1804273 на ОД на МВР - Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на С.А.С. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 650 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП за това, че на 29.10.2017 год. в 10:36 часа на ПП І-4 км. 65+700, бензиностанция „Петрол”, посока гр.София, землището на с.Малиново, извън населено място, при въведено ограничение на скоростта с ПЗ В-26 /60 км/ч/ и ПЗ Е-24, заснето с автоматизирано техническо средство тип стационарна SITRAFFIC LYNX и отчетен толеранс минус 3% с МПС **********“ с регистрационен номер ****е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №003059047ВВВ. Посочено е, че при разрешена скорост от 60 км/ч е установена скорост от 116 км/ч, като е налице превишаване на разрешената скорост с 56 км/ч.

Недоволен от Електронния фиш останал жалбоподателят С.А.С., който го обжалва в срок като незаконосъобразен и моли същият да бъде отменен. Сочи, че при издаването му са допуснати съществени процесуални нарушения, с които е накърнено правото му на защита и е приложен неправилно и материалния закон. Отбелязва, че по начина на съставяне на ЕФ и изписване на неговата обстоятелствена част е накърнено правото му на защита до степен на невъзможност за неговото адекватно упражняване, тъй като в ЕФ е посочено, че нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство SITRAFFIC LYNX, а никой не е длъжен да знае априори /още по-малко той като жалбоподател, а и съдът/ какво представлява това техническо средство и допустимо ли е то да се използва за осъществяване на контрол за скоростта, лишен е от възможност да научи горните обстоятелства и да се запознае с вида и начина на работа, с техническите параметри на съответното автоматизирано техническо средство, а от там евентуално да оспорва неговите показания, начина на работа с него, режима на който е било настроено да работи и т.н. и можел само да гадае дали техническото средство представлява някаква система за видеоконтрол на скоростта, но ако това е такова, то незнайно защо с ЕФ е санкциониран за отчетена установена скорост от 116 км./час, т.е. с превишение от 56км/час. Намира за недоказана посочената в ЕФ фактическа обстановка, тъй като при връчването, към него не е приложен задължителния в този случай снимков материал и от това следва извода, че издателят на ЕФ не е събрал и обсъдил всички правнозначими доказателства, преди да формира окончателното си заключение за наличието на виновно извършено от него и наказуемо от закона деяние. Изтъква, че при опита му да се снабди със снимков материал, за да упражни ефективно правото си на защита, като установи наличието на идентичност на заснетото МПС, с това, което ползва, както и лицето, което го е управлявало, констатирал, че такъв снимков материал не съществува в сектор „ПП” при ОДМВР - Ловеч. По тази причина подал по надлежен ред Заявление с вх. № 9060000-1110/07.02.2018г. по описа на с-р „ПП” при ОДМВР - Ловеч, но до този момент нямал официален отговор, нито предоставен екземпляр от снимков материал. Сочи като следващо процесуално нарушение липсата на данни за издателя на ЕФ. Цитира предвидената в § 1 от ЗАНН, където е дадена легална дефиниция за електронен фиш и където акцентът пада върху това, че той е електронно властническо волеизявление, записано върху материален носител, а в конкретния случай е налице липса на конкретен издател на електронния фиш /всеки документ, в т.ч. и електронните, какъвто се явява процесния фиш, представлява волеизявление на конкретно лице с определени правни последици/. Заявява, че дори горепосочените нарушения да бъдат изцяло игнорирани, то е налице още едно съществено процесуално нарушение, което също е основание да искам отмяна на атакувания ЕФ.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява. Явява се упълномощеният от него адвокат Д.Т., който преповтаря доводите от жалбата, изразява съмнение доколко е достоверна информацията, представена по настоящем и моли съда да отмени електронния фиш.

Ответникът – ОД на МВР Ловеч, редовно призовани не изпращат представител.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

Към административнонаказателната преписка е представена схема за организацията на движение на път І-4 „Коритна-обх.път Севлиево” в участъка от км 65+000 до км 66+326, от която е видно, че знакът за ограничаване на скоростта В26 в посока град София е поставен на км 65+895, а нарушението е констатирано на 183 метра след знака, в зоната на неговото действие.

В издадения електронен фиш е описано точно извършеното административно нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП, като е посочено, че автомобилът е управляван със скорост 116 км/ч при ограничение на скоростта 60 км/ч, с превишение от 56 км/ч. Посочено е и мястото на извършване на нарушението – ПП І-4, км 65+700, бензиностанция „Петрол”, посока гр.София, землището на с.Малиново, извън населено място, което е именно този пътен участък, автоматично изписан в снимковия материал. Нарушението е безспорно установено от приложената разпечатка от техническото средство и приложения снимков материал, като същата е годно доказателствено средство. В приложената разпечатка изрично е отразено, че измерената скорост е 120 км/ч, а след автоматично приспадане на 3% толеранс наказуемата скорост е 116.40 км/ч, като тази скорост, закръглена към по-малкото цяло число, е отразена и в електронния фиш, т.е. при издаване на ЕФ, наказващият орган е взел предвид допустимата грешка на техническото средство.

Правилна е и квалификацията на нарушението, тъй като именно разпоредбата на чл.21 ал.2 от ЗДвП е специалният текст, въз основа на който се санкционират водачите на МПС за управление с превишена скорост при забрана за превишаване на определена скорост, въведена с пътен знак.

Наложената глоба е съобразена с предвидения в чл.182 ал.2 т.6 размер – шестотин лева за превишаване над 50 км/ч, увеличена с петдесет лева за всеки следващи 5 км/ч превишение, тъй като превишението на скоростта е с 56 км/ч.

Направеното от жалбоподателя възражение, че не е получил снимков материал в подкрепа на описаното в ЕФ нарушение, не сочи на нарушение на процесуални правила, тъй като  в нормата на чл.189 ал.5 от ЗДвП е разписано задължение единствено за изпращане на електронния фиш на лицето по чл.188 ал.1 или 2 от ЗДвП.  На  това лице са предоставени съответни законови  гаранции за осъществяване на защита, както по реда на чл.189 ал.5 и 6 от ЗДвП, така и в хода на съдебното производство в т.ч. да се запознае с всички материали, съдържащи се в преписката, с доказателствата, събрани в подкрепа на  обжалвания електронен фиш и да направи съответни възражения и искания.

Настоящият състав счита, че при издаването на обжалвания електронен фиш не са допуснати сочените в жалбата нарушения. От формална страна електронния фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП реквизити. Следва да се има пред вид, че въведения с измененията на ЗДвП /ДВ, бр.10 от 2011г./ електронен фиш представлява специфичен, административно правораздавателен акт, но за него е предвидена различна форма и съдържание по утвърден от Министъра на вътрешните работи образец и спрямо него не могат да се прилагат изискванията на чл.57 от ЗАНН. Следователно възраженията за липса на предвидените за НП реквизити са неоснователни.

С оглед на така изяснената фактическа обстановка, съдът намира, че възраженията на жалбоподателя са неоснователни и недоказани, а издаденият електронен фиш е законосъобразен, поради което същият следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

                                

Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №1804273 на ОД на МВР - Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на С.А.С. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 650 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :