Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 25.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на двадесет и осми март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 142 описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление № 11-0000560 от 16.01.2018 година на Митко Лалев Митев – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда на ЕТ “Дани – Д.А.”***, представлявано от Д.К.А. с ЕГН **********, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.63 ал.2 от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал  жалбоподателят ЕТ „Дани – Д.А.”***, чийто представител Д.К.А. го обжалва в срок, като неправилно и незаконосъобразно и излага, че непредоставянето на екземпляр от трудов договор и копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ е логична последица от липсата на такива и не е елемент от обективна страна на действително извършеното и констатирано в разглежданата хипотеза нарушение. Изтъква,че осъществяването на нарушение по чл.63 ал.2 от КТ -  допускане до работа на работник или служител, без да му се предостави екземпляр от трудовия договор и уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ предпоставя наличието на трудов договор в писмена форма, какъвто в случая не е бил подписван и не е съществувал към момента на проверката. Счита, че незаконосъобразно му е наложена санкция за нарушение, различно от извършеното. Изтъква, че АНО е допуснал издаването на НП със сгрешена квалификация на административното нарушението, но дори да е била дадена правилна квалификация, нарушението се явява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.  Поради изложеното моли съда да отмени обжалваното НП.

В съдебно заседание за жалбоподателят, редовно призован, се представлява от управителя Д.А. и адвокат Людмил Чочев от АК - Плевен, който развива доводи, че доверителят му не е знаел, че предходните трудови договори са били прекратени, поради което веднага след узнаването в момента на проверката е регистрирал нови трудови договори. Счита, че се касае за маловажно нарушение и наложената санкция, въпреки, че е минимална, е непосилна финансова тежест за едноличния търговец, поради което моли съда да отмени НП.

Ответникът – Дирекция „ИТ” гр. Ловеч, редовно призован, се представляват от юрисконсулт Деков, който моли жалбата да бъде оставена без уважение и се потвърди като правилно НП. Счита, че нарушението е доказано по безспорен начин от доказателствата по преписката. Лицето А.е било заварено на обекта, работило е там, констатациите са описани в протокола за оглед, декларацията е била продиктувана от работещото лице. На лице е и трудов договор и справка от ТД на НАП, от която по безспорен начин е доказано извършеното нарушение, което се признава и от процесуалния представител на жалбоподателя. Счита, че изявленията на свидетеля А.във връзка с подписите на трудовия договор се дължат на обърканост или заинтересованост, тъй като той в един или друг момент се е намирал в трудовоправни взаимоотношения с жалбоподателя и е получавал от него лично възнаграждение. Изтъква, че член 415в, ал.2 от КТ ясно гласи, че нарушението на чл.63 ал.2 от КТ не може да се тълкува като маловажно. Обръща внимание, че разпоредбата на чл.415в се явява специална по отношение на чл.28 от ЗАНН и поради тази причина счита, че напълно законосъобразно е определена санкцията за извършеното нарушение.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Е.Н.И., П.Н.Н. и Ю.О.Ангелов, както и от становищата на процесуалните представители на страните, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 02.11.2017 година свидетелят Е.Н.И., в присъствието свидетелката  П.Н.Н. съставил Акт № 11-0000560 за установяване на административно нарушение срещу ЕТ ”Дани – Д.А.”***, представлявано от Д.К.А., в качеството му на работодател, за това, че на 11.10.2017г. в 11.10 часа е извършена проверка  по работни места на строителен обект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходна зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков”, кв.”Вароша” - гр.Ловеч“ с извършител на строително монтажните работи „Трейс – Бургас” ЕАД, гр.Бургас. При проверката на  подобект „Кръгъл фонтан” пред Театър е заварено да работи лицето Ю.О.А.с ЕГН ********** да извършва арматурни и кофражни работи на дъното на изкоп, който е част от подобекта. В попълнена от лицето Мирослав Недков Милев с ЕГН ********** декларация, като данните в нея са предоставени от Ю.О.А.с ЕГН ********** и са потвърдени с подпис от негова страна, е посочено, че лицето Ю.О.А.работи като „арматурист кофражист”.

 На 17.10.2017 г. в Дирекция ”Инспекция по труда” – Ловеч е представен от Е. В.М. с ЕГН **********  – пълномощник на „Трейс – Бургас” ЕАД гр.Бургас договор за възлагане от 09.10.2017г., сключен между „Трейс-Бургас” ЕАД-гр.Бургас и ЕТ „Дани – Д.А.”***. От така представения договор е установено, че извършителят на строително-монтажните работи е ЕТ „Дани – Д.А.”*** в частност на посочения по-горе подобект.

На 02.11.2017г. в Дирекция ”Инспекция по труда” Ловеч е извършена проверка на представената документация, свързана с осъществяване на трудовите правоотношения на ЕТ ”Дани – Д.А.”***. За лицето Ю.О.А.с ЕГН ********** е представен трудов договор №005/11.10.2017г. Договорът е подписан от работника и законния представител на работодателя. Представена е справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от Кодекса на труда с вх. №15388173039448 от 11.10.2017 с посочен час на прието уведомление 15:27 часа.

Пред вид така направените констатации е установено, че ЕТ „Дани - Д.А.”***, в качеството си на работодател е извършил нарушение на трудовото законодателство, като на 11.10.2017г. лицето Ю.О.А.с ЕГН ********** е допуснато до работа като „работник строителство“ от ЕТ „Дани - Д.А.”*** в експлоатирания от него обект „Кръгъл фонтан“ пред Театър в гр.Ловеч, без да му предостави копие от завереното уведомление в ТД на НАП по чл.62 ал.3 от КТ, с което е нарушил чл.63 ал.2 от Кодекса на труда. Нарушителят не е направил възражения по акта. Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение  съответстват на действителното положение и от събраните доказателства се установява, че действително жалбоподателят е допуснал Ю.О.А.с ЕГН ********** до работа като „работник строителство“ преди да му предостави копие от уведомление по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП.

Настоящият състав намира за неоснователно възражението за неправилна квалификация на нарушението. При проверката на документацията на 02.11.2017г. е представен трудов договор №005 от 11.10.2017г. – датата на проверката в обекта, като същият е подписан от работника и законния представител на работодателя. Тъй като трудовият договор е от датата на проверката и в него няма посочен мас на сключване, не може да се приеме, че той не е бил сключен към момента на проверката.

Съдът кредитира в цялост показанията на свидетелите И. и Н., които пресъздават своите непосредствени възприятия, придобити в хода на направената от тях проверка в обекта, експлоатиран от ЕТ. И двамата са категорични, че на 11.10.2017г. в 11:10 часа при посещение на обект – строителен подобект „Кръгъл фонтан“ пред Театър – гр.Ловеч, експлоатиран от жалбоподателя по силата на договор за възлагане от 09.10.2107г., лицето Ю. А.е работело заедно с други две лица, като е извършвало арматурни и кофражни работи на дъното на изкоп, който е част от подобекта, както и че нарушението е установено след извършена проверка на представената документация по спазване на трудовото законодателство на ЕТ „Дани – Д.А.”, при която е представен трудов договор №005/11.10.2017г., подписан от Ю. А.и законния представител на работодателя, както и справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от Кодекса на труда с вх. №15388173039448 от 11.10.2017 с посочен час на прието уведомление 15:27 часа1, т.е след часа на извършената от И. и Н. проверка на самия обект.        

В хода на съдебното производство в качеството на свидетел е разпитано и лицето Ю. Ангелов, на чийто показания съдът не дава вяра, тъй като същите противоречат от една страна на показанията на свидетелите И. и Н., а от друга страна на събраните по делото писмени доказателства, включително и на представения трудов договор с неговия подпис. Освен това този свидетел е в трудовоправни отношения със жалбоподателя, поради което съдът приема, че показанията му целят да подпомогнат изградената защитна теза на жалбоподателя.

Съдът намира, че направените възражения от жалбоподателя, че той и работниците му са имали договори с друга фирма в гр.Плевен, които са прекратени без тяхно знание се явяват неоснователни, тъй като не бяха подкрепени с каквито и да било доказателства.

Въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Ловеч, видно от представената Заповед № ЧР-877/07.07.2017 година, с която Митко Лалев Митев е назначен на тази длъжност, а правомощията му да издава НП произтичат от разпоредбата на чл.416 ал.5 от Кодекса на труда именно в това му качество.

Наказателното постановление е издадено в шестмесечния давностен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

При извършената проверка относно реквизитите на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съдът не констатира допуснати процесуални нарушения. Спазени са разпоредбите на ЗАНН и КТ. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно чл.42 и чл.57 ЗАНН, направено е пълно, точно и ясно описание на констатираното нарушение, правилна е правната му квалификация, както и посочената санкционната норма. Съдът счита, че не е допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство, изразяващо се в това, че представляващият едноличния търговец не е присъствал при самото изписване на АУАН, тъй като видно от приложеното към АНП „Уведомление“, А. сам се е поставил в това положение, поради служебен ангажимент. Освен това АУАН му е предявен и връчен по надлежния ред.

В случая не е приложима и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като чл.415в, ал.1 от КТ урежда случаите на маловажни нарушения на трудовото законодателство и се явява специална норма по отношение на нормата на чл.28 от ЗАНН.  От своя страна разпоредбата на чл.415в, ал.2 от КТ пък изрично изключва нарушенията, свързани с наемането на работа на лица без трудов договор и неизпълнение на задълженията по оформяне на трудовите правоотношения да бъдат квалифицирани като маловажни случаи. В този смисъл в наказателното постановление наказващият орган е изложил мотиви. Следователно, съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения с нарушената материално правна разпоредба. Обект на защита са обществените отношения по охрана на едно от най-важните конституционни права на гражданите - трудовите права.

За цитираното нарушение административнонаказващият орган на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от КТ е наложил наказание – имуществена санкция в размер на 1 500 лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1 500 до 15 000 лева. При определяне размера на наложеното наказание, административнонаказващият орган е съобразил разпоредбата на чл.27 ал.2 ЗАНН, съгласно която при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя и е определил размера на наказанието в предвидения от закона минимум, като е съобразил липсата на налагани наказания на жалбоподателя за неспазване разпоредбите на КТ, т.е. че нарушението е за първи път.

С оглед на изложеното съдът счита, че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно, а наложената имуществена санкция в предвидения минимум е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

   

                                 Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-0000560 от 16.01.2018 година на Митко Лалев Митев – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч, с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда на ЕТ “Дани – Д.А.”***, представлявано от Д.К.А. с ЕГН **********, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.63 ал.2 от Кодекса на труда като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: