Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 25.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на двадесет и осми март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 14 описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление № 17-0906-001520 от 07.12.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР, на В.П.В. с ЕГН ********** *** на основание чл.174 ал.3 пр.2 от ЗДвП са наложени следните наказания - глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за извършено нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са й отнети 12 контролни точки.

Недоволна от наказателното постановление останала жалбоподателката В.П.В., която го обжалва в срок като неправомерно и противозаконосъобразно. Счита, че действията на полицаите спрямо нея са били тенденциозни и неправомерни, поради което моли НП да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, се явява лично и заявява, че не е била направила никаква грешка и не е била дала повод да бъде спряна. Описва действията на полицаите. Твърди, че не й е било ясно защо е спряна и моли съда да отмени наказанието й.

Ответникът – ПП при ОД на МВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител, като в придружителното писмо, с което изпраща преписката моли жалбата да бъде оставена без последствие и да бъде потвърдено наложеното наказание.  

От събраните по делото писмени доказателства, от показанията на свидетелите С.Н.Д., Д.Д.Ц. и Х.П.Х., както и от становището на жалбоподателката, съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

На 30.10.2017 година свидетелят  С.Н.Д., в присъствието на свидетелите  Д.Д.Ц. и Х.П.Х. съставил АУАН с бл. №996646 против В.П.В. с ЕГН ********** *** за това, че на 30.10.2017 година, около 11.50 часа в гр. Ловеч, ул. Патриарх Евтимий до дом №35 с посока на движение към ел Д-р Съйко Съев управлява лек автомобил „Рено” с рег.№ AZ 980 EG, собственост на ЕТ „Николай Щерев“ с Булстат №110525759 – гр.Ловеч, като отказва да бъде изпробвана за наличието на наркотични или упойващи вещества с техническо средство Друг Тест 5000 с фабр.№ ARJM-0035. Издаден талон за медицинско изследване №0081955, в който е било указано да се яви в ЦСМП при МБАЛ – Ловеч до 13.00 часа, с което виновно е нарушила чл.174 ал.3 пр.2 от ЗДвП. Като доказателства са били иззети СУМПС №282147141, АУАН № сер.Г 870420 от 09.10.2017г. и СРМПС № 2015DN95231 - Франция. Нарушителката е написала, че има възражения, които в законоустановения 3-дневен срок е представила пред АНО, към които е приложила копие от медицинско изследване, извършено в МДЛ Имуномед 77-Ловеч. Въз основа на акта за нарушение, след справка, че лицето не е дало кръв за изследване, е постановено обжалваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение съответстват на действителното положение. От събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства, се установи по безспорен начин, че при извършената проверка от служителите на полицията, В.В., след проведен телефонен разговор с адвокат, категорично е отказала да бъде изпробвана за употреба на наркотични и упойващи вещества с техническо средство, като заявила да й бъде съставен акт и, че знае какви са последствията.  Поради отказа за изпробване с техническо средство, на В. е бил издаден талон за медицинско изследване на кръв. Тази фактическа обстановка не се оспорва и от нарушителката, поради което съдът намира, че нарушението е правилно квалифицирано. Възражението на жалбоподателката, че е била спряна за проверка, без да е извършила каквото и да било нарушение на правилата за движение по пътищата е неоснователно, тъй като никъде в ЗДвП не е предвидено водачите на МПС да бъдат спирани само при извършено нарушение. Освен това свидетелите Х. и Ц. бяха категорични, че са спрели за проверка автомобила, тъй като в него са пътували лица, за които са имали информация, че употребяват и разпространяват наркотици.

С оглед на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Съдът приема, че въззивната жалба е депозирана от легитимен субект и в законния срок. Въпреки, че жалбата е заведена в ОД на МВР – Ловеч на следващия ден след изтичане на срока за обжалване, тъй като НП е връчено на 12.12.2017 година, по делото не беше направено възражение за просрочване на жалбата от въззиваемата страна. Освен това липсват доказателства за начина на постъпване на жалбата, а същата е датирана с дата 17.12.2017 година, поради което следва да се приеме за допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Началника на сектор към ОДМВР – Ловеч, сектор ПП - Ловеч, видно от т.2.11 на приложената заповед №8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР.

Наказателното постановление е издадено в шестмесечния давностен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения. Спазени са изисквания на ЗАНН и ЗДвП при съставяне на АУАН и издаване на НП.

Настоящият състав приема, че представеното с възражението по акта копие от изследване на кръвта на В., извършено на 01.11.2017 година, не може да бъде годно доказателство, тъй като не е извършено по реда на Наредба №1 от 19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, в сила от 29.09.2017 година.

При тези съображения, настоящата инстанция намира, че НП е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

   

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0906-001520 от 07.12.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на МВР, с което на В.П.В. с ЕГН ********** *** на основание чл.174 ал.3 пр.2 от ЗДвП са наложени следните наказания - глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за извършено нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са й отнети 12 контролни точки като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :