Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 25.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 13 описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

 

С наказателно постановление № 17-0906-001276 от 23.10.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 295з-13/04.01.2016 год. на Директор ОД на МВР - Ловеч, на В.П.В. с ЕГН ********** *** на основание чл.638 ал.3 във вр. с чл.461 т.1 от КЗ е наложено наказание глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение по чл.483 ал.1 т.2 от КЗ.

Недоволна от наказателното постановление останала жалбоподателката В.П.В., която го обжалва в срок като неправомерно и противозаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява и не изразява допълнително становище по жалбата.

Ответникът – ПП при ОД на МВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител, като в придружителното писмо, с което изпраща преписката моли жалбата да бъде оставена без последствие и да бъде потвърдено наложеното наказание.  

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Й.В.Й. и Ц.В.Б., съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

На 09.10.2017 година свидетелят Й.В.Й., в присъствието на свидетеля Ц.В.Б. съставил акт за установяване на административно нарушение с бланков №870420 против В.П.В. с ЕГН ********** *** за това, че на 09.10.2017 година, около 00:10 часа в гр. Ловеч, ул. Ал. Кусев до Мелта с посока на движение към кв.„Гозница“ управлява лек автомобил „Рено Лагуна” с рег.№ AZ 980 EG, като към момента на проверката няма сключен и действащ договор за ЗЗГО на МПС-то, което управлява, с което виновно е нарушила чл.483 ал.1 т.2 от КЗ. С акта са иззети  като доказателства СУМПС №282147141 и к.талон № 5219622. Нарушителката е написала, че няма възражения по акта. Въз основа на акта за нарушение е постановено обжалваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение съответстват на действителното положение и от събраните доказателства се установява, че на посочената в акта и НП дата жалбоподателката е управлявал МПС с френска регистрация, във връзка с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

С оглед на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Съдът приема, че въззивната жалба е депозирана от легитимен субект. Въпреки, че жалбата е заведена в ОД на МВР – Ловеч на 20.12.2017г., т.е. на следващия ден след изтичане на срока за обжалване, тъй като НП е връчено на 12.12.2017 година, по делото не беше направено възражение за просрочване на жалбата от въззиваемата страна. Освен това липсват доказателства за начина на постъпване на жалбата, а същата е датирана с дата 17.12.2017 година, поради което следва да се приеме за допустима.

АУАН е съставен от свидетеля Й.В.Й., за когото не се спори, че е  мл.автоконтрольор в сектор ПП при ОД на МВР гр.Ловеч, следователно има качеството на длъжностно лице от службите за контрол по ЗДвП. НП също е издадено от компетентно лице, в случая от Николай Васков Недялков - началник  на сектор ПП при ОДМВР Ловеч, който е оправомощен от Директора на ОД на МВР гр. Ловеч с приложената към административнонаказателната преписка Заповед №295з-13/04.01.2016 год.  

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, съдът обаче констатира нарушение на процесуалните правила по налагане на административно наказание.

С посочването в АУАН и НП като нарушена разпоредбата на чл.483 ал.1 т.2 от КЗ е допуснато противоречие между правното и фактическото обвинение. В обстоятелствената част на акта и наказателното постановление като съставомерен факт е вписано управлението на автомобил с френска регистрация, във връзка с чието ползване няма сключен и действащ към момента на проверката договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а нормата на чл.483 ал.1 т.2 от КЗ изисква сключване на задължителна застраховка „ГО” от всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. Съгласно §1 т.7 от Допълнителните разпоредби на КЗ „Трета държава“ е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 6, според която пък „Държава членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, т.е. разпоредбата на чл.483 ал.1 т.2 от КЗ се отнася до МПС, които са регистрирани в трети страни, които не са членове на Европейския съюз или страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Тъй като Франция, където е регистрирано процесното МПС, е член на Европейския съюз, неправилно нарушението е била квалифицирано по този текст от КЗ.

С посочването на разпоредбата на чл.483 ал.1 т.2 от КЗ се създава противоречие между правното и фактическото обвинение, което винаги е основание за отмяна на наказателното постановление, тъй като съществено ограничава възможността на нарушителя да разбере за какво нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Посочването на законните разпоредби, които са нарушени по силата на чл.42 т.5 и чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН, трябва да е конкретно и да не буди съмнение. Нарушената законова разпоредба не може да бъде извличана по пътя на формалната или правната логика. Правоприлагането, особено в частта му на налагане на административни наказания, не може да почива на предположения.  

Предвид на изложеното съдът приема, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0906-001276 от 23.10.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 295з-13/04.01.2016 год. на Директор ОД на МВР - Ловеч, с което на В.П.В. с ЕГН ********** *** на основание чл.638 ал.3 във вр. с чл.461 т.1 от КЗ е наложено наказание глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение по чл.483 ал.1 т.2 от КЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ :