Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 26.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 876 описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление № 17-0906-000713 от 26.06.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-746/01.06.2017 год. на Министъра на МВР, на А.И.И. с ЕГН ********** *** са наложени следните наказания: на основание чл.179 ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП – глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.50 ал.1 от ЗДвП; на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП - глоба в размер на 80 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят А.И., който го обжалва в срок като неправилно и незаконосъобразно, в едно с всички законни последици.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и заявява, че поддържа жалбата си, като желае отмяна на НП, тъй като полицаите не се представили, когато отишли при него. Заявява, че са пуснали светлинен сигнал, когато вече бил изравнен с тях и тъй като зад него имало и други автомобили, не спрял, за да не предизвика ПТП.

Ответникът – ПП при ОД на МВР – Ловеч, редовно призован – не изпраща представител, като в придружителното писмо, с което изпраща преписката моли жалбата да бъде оставена без уважение.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Й.К.П. и М.Н.П., както и от становището на жалбоподателя, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 13.06.2017 год. свидетелят Й.К.П., в присъствието на свидетеля М.Н.П., съставил Акт за установяване на административно нарушение с бланков № 870388 против А.И.И. с ЕГН ********** *** за това, че на 13.06.2017г., около 23.30 часа в град Ловеч, кръстовище на бул. „България“ и ул. Княз Имеретински, движейки се посока бул. „Мизия“ управлява лек автомобил „Ауди А4” с рег.№ ОВ 5314 ВС, собственост на Юри Владимиров Йорданов с ЕГН ********** от гр.Ловеч. Не пропуска автомобил, движещ се по път с предимство, не спира на подаден сигнал – светлинен от служебен автомобил на МВР, умишлено увеличава скоростта, не представя СУМПС и КТ към СУМПС, с което виновно е нарушил чл.50 ал.1, чл.100 ал.1 т.1 и чл.103 от ЗДвП. Нарушителят е написал възражения по акта, че не е спрял на сигнала, защото не разбрал, че става въпрос за него. Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното НП.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение  съответстват на действителното положение и от събраните доказателства се установява, че действително И. приближавайки към кръстовището по ул. Княз Имеретиннски е отнел предимството на движещите се по бул. „България“, която е с предимство, МПС-та, между които и автомобилът на МВР. Служителите на полицията обърнали посоката на движение и последвали нарушителя, като му подали светлинен сигнал за спиране. И. обаче, вместо да спре, увеличил скоростта си на движение и се опитал да се скрие на паркинга на магазин „Т Маркет“. При извършената проверка се установило, че същият не носел свидетелство за управление на МПС и контролния талон към него.

Настоящата инстанция дава вяра изцяло на показанията на свидетелите П. и П., които описват ситуацията последователно и непротиворечиво.

Съдът намира, че дори да не са се представили служителите на полицията, това не води до отмяна на НП, тъй като по никакъв начин не нарушава правото на защита на жалбоподателя. Възражението му в АУАН, че не е разбрал, че сигнала за спиране се отнася за него, беше опроверган от самия жалбоподател в съдебно заседание, който заяви, че светлинния сигнал му е бил подаден в момента, в който се е изравнил с патрулния автомобил.

С оглед на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана от легитимен субект и в законния срок, поради което е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Началника на сектор към ОДМВР – Ловеч, сектор ПП - Ловеч, видно от т.2.11 на приложената заповед №8121з-746/01.06.2017 год. на Министъра на МВР.

Наказателното постановление е издадено в шестмесечния давностен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения. Спазени са изисквания на ЗАНН и ЗДвП при съставяне на АУАН и издаване на НП.

Както актосъставителя, така и административнонаказващият орган са квалифицирали правилно допуснатите от И. нарушения.

Правилно и законосъобразно наказващият орган е наложил предвидените в чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП наказания, като е определил лишаването от право да управлява МПС в предвидения минимален размер и глобата почти към минималния размер, както и точно предвидените по вид и размер наказания по чл.179 ал.1 т.5 пр.4 и чл.183 ал.1 т.1 пр.1 и пр.2 от ЗДвП, като е съобразил ниската степен на обществена опасност на нарушителя с оглед липсата на доказателства за извършени предхони нарушения по ЗДвП.

Предвид на изложеното съдът приема, че издаденото наказателно постановление е обосновано и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0906-000713 от 26.06.2017 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-746/01.06.2017 год. на Министъра на МВР, с което на А.И.И. с ЕГН ********** *** са наложени следните наказания: на основание чл.179 ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП – глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.50 ал.1 от ЗДвП; на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП - глоба в размер на 80 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :