Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 24.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в открито заседание на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при секретаря: ТАТЯНКА ГАВАЗОВА,

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 858 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази :

 

С наказателно постановление №31-0000106 от 14.08.2017 год. на Йото Пеев Йотов – Главен инспектор ОО „АА”, гр.Ловеч, ул. В. Левски, бл. Вароша, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, на Д.Д.К. с ЕГН ********** *** основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвПр е наложено наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл.18 т.5 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят Д.К., който го обжалва в срок чрез адвокат В.Н. *** като незаконосъобразно и издадено при съществени процесуални нарушения. В жалбата се изтъква, че актът е съставен в присъствието само на един свидетел, в нарушение на изискванията на чл.40 ал.1, чл.40 ал.3 и чл.42 т.7 от ЗАНН, според които свидетелите трябва да са поне двама. Обръща внимание, че АУАН е изписан много нечетливо, поради което не може да разбера дали са налице всички задължителни реквизити съобразно чл.42 от ЗАНН. Твърди, че в АУАН е записано, че отказва да го подпише, а има негов подпис. Счита, че липсва пълно описание на нарушението и то не кореспондира с посочените за нарушени правни норми. Обръща внимание, че в АУАН и НП е записано, че е нарушил: „чл.18, т.5 от Наредба Н-8/27.06.2008 на МТ“. Тази норма изисква да се представи при поискване от контролните органи карта на водача. В същото време в словесното описание на нарушението е записано, че няма такава карта. Счита, че това са две съвсем различни изпълнителни деяния, за които се полагат и различни по тежест административни наказания. Ако актосъставителят е искал да състави АУАН за това, че няма карта на водача е следвало да посочи като нарушени нормите на чл.76, ал.2 вр. ал.5 от ЗАвП вр. с чл.2, ал.1 от Наредба №41/04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация на МТ, като разглежда подробно относимите разпоредби на посочената Наредба. Налице е явно противоречие между фактическото описание на нарушението и правната му квалификация. Нарушено е правото на защита на жалбоподателят, тъй като е санкциониран за деяние, което не е описано с всичките си индивидуализиращи белези в акта и НП. Счита, че допуснатото нарушение не може да бъде санирано и се явява самостоятелно основание за отмяна на НП. Освен това отбелязва, че съгласно разпоредбата на чл.12б ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози, нормите на Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка не се прилагат при превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или с максимално допустима маса до 6 тона. Неизпълнението на цитираната разпоредба очертава състав, чиито признаци от обективна страна включват изискване превозът да се осъществява с ППС или състав от такива с определен минимум на показателите товароносимост и допустима максимална маса. В конкретния случай, по начина, по който е описано нарушението, не може да се извърши преценка за това, дали за наказаното лице като водач на посоченото ППС е съществувало задължение да спазва изискванията на Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, тъй като липсват официални писмени документи, които не биха могли да бъдат заместени от твърде общото посочване на марката на превозното средство. Изтъква и друго процесуално нарушение, а именно, че посоченото нарушение по чл.18, т.5 от Наредба Н-8/27.06.2008 на МТ следва да се санкционира по чл.93 ал.2 от ЗАвП, където предвидената глоба е три пъти по-ниска. По изложените съображения моли НП да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат В.Н. ***, който поддържа подробно изложените в жалбата съображения. В допълнение изтъква, че с НП наказващият орган е наложил глоба в размер на 1 500 лева, а  както към датата на нарушението, така и към датата на съставяне на АУАН и на издаване на НП, няма предвиден такъв размер глоба. С промяна на ДВ, бр.9/2017г. на ЗАвП, глобата, която е предвидена в чл.93 ал.1 е 2 000 лева, която е фиксирана и ако е считал, че има такова извършено нарушение, наказващият орган е следвало да наложи този размер на глобата, а той е наложил глоба, която не съществува и която не е имал право да налага.

Ответникът – Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” – Ловеч, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по жалбата. Единствено в придружителното писмо, с което изпраща преписката, предлага НП да бъде потвърдено.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Д.П.И. и А.А.Д., съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

На 04.08.2017 год. свидетелят Д.П.И., в присъствието на свидетеля А.А.Д. съставил АУАН Серия А-2017 №237998 против Д.Д.К. с ЕГН ********** *** това, че на 04.08.2017 година, около 13.15 часа на ПП-Е772 гр.София – гр.Варна, 65-ти км, до разклона за село Малиново, посока гр.Варна, като водач на товарен автомобил Ивеко 75Е14 с рег.№ ОВ 2195 ВС, собственост на фирма „Д.К. *** извършва превоз на товар за собствена сметка, видно от фактура №0000000084 от 04.08.2017г. и поставена табела „Превоз за собствена сметка” като допуска следното нарушение: 1.Водачът извършва превоза без да притежава карта за квалификация на водача. Направена справка в електронната система на ИА“АА“, с което е нарушил разпоредбите на чл.18 т.5 от Наредба Н-8 на МТ от 27.06.2008г. Като доказателство бил иззет контролен талон №3963889 и трети екземпляр от фактура №0000000084 от 04.08.2017г. Нарушителят е написал като възражения по акта, че не е запознат, че му трябва карта. Въз основа на акта за нарушение е постановено обжалваното наказателно постановление.

В хода на съдебното следствие бяха представени заверени копия на Удостоверение за психологическа годност №437479 на Д.Д.К. от 02.10.2017 година и Карта за квалификация на водача от 13.10.2017 година.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в акта за установяване на административно нарушение  съответстват на установеното от проверяващите в хода на проверката, а именно че жалбоподателят не е притежавал карта за квалификация на водача, поради което правилно е бил съставен АУАН.

Въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Главен инспектор ОО „АА” гр.Ловеч, видно от приложената Заповед №РД-08-249/15.05.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Наказателното постановление е издадено в шестмесечния давностен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

При извършената проверка относно формалните изисквания на ЗАНН, обаче съдът констатира нарушения на процесуалните правила по налагане на административно наказание.

Всички направени от жалбоподателя възражения са основателни.

На първо място е налице несъответствие между словесното описание на нарушението и неговата квалификация, както в АУАН, така и в НП. Описано е, че К. не притежава карта за квалификация на водача, което е било установено и чрез справка в електронна система на ИА“АА“, което е нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба №41/04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация на МТ. Въпреки това нарушението е било квалифицирано по чл.18 т.5 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, съгласно който текст при извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи карта за квалификация на водача. От друга страна за нарушението, посочено в АУАН и НП следва да бъде наложено наказанието, предвидено в чл.93 ал.2 от ЗАвПр, тъй като именно в тази разпоредба е предвидена санкцията за непредставяне на един от задължителните документи. Освен това АНО е наложил предвидената в чл.93 ал.1 от ЗАвПр санкция от 1500 лева, която е била в сила до 29.01.2017 година. След тази дата санкцията е променена на 2000 лева.

С оглед на изброените съществени процесуални нарушения, съдът намира, че атакуваното НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Що се касае до размера на наложената глоба, настоящият състав намира, че не е налице възможността по чл.337 ал.1 т.1  от НПК, приложима по силата на чл.84 от ЗАНН, тъй като не се касае до намаляване на наказанието. Напротив предвидената глоба е в по-голям размер и е недопустимо съдът с решението да увеличи наказанието.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31-0000106 от 14.08.2017 год. на Йото Пеев Йотов – Главен инспектор ОО „АА”, гр.Ловеч, ул. В. Левски, бл. Вароша, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което на Д.Д.К. с ЕГН ********** *** основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвПр е наложено наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл.18 т.5 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :