Р     Е     Ш     Е    Н    И    Е

                                               

                                               гр.Ловеч, 11.09.2018 год.                  

                       

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

                                      

ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, шести граждански състав, в публично заседание на пети септември, две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА    

 

при участието на секретаря Иванка Вълчева, като разгледа докладваното от съдията гр.дело №982 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази :

 

            Производство с правно основание чл.238-240 от ГПК.

            Постъпила е искова молба от „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски, чрез адв.Н. против К.Й.М. ***, в която изтъква, че  ответникът е абонат на ,,ВиК"АД-гр.Ловеч, регистрирана в недвижим имот, находящ се в с.Скобелево, Община-гр.Ловеч, ул."Осми март" №1, като за доставена питейна вода към същия на негово име е открита партида №918148. Доставката на водата се извърша на база Договор при общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК"АД- Ловеч. Общите условия са одобрени от ДКЕВР /сега КЕВР/, на основание чл.6, ал.1, т.1 от Закона за регулирането на водоснабдителните и канализационните услуги, и са обявени публично на сайтовете на КЕВР и на „ВиК"АД-Ловеч http://wss-lovech.bg/. Общите условия са публикувани в бр.67/2014 г. на вестник „Ловеч прес” и във вестник „Новинар” брой от 21.08.2014 г.

Твърди, че основно задължение на ищеца, съобразно съществуващите договорни отношения между страните, е да доставя питейна вода и да отвежда и пречиства отпадъчната такава, а основно задължение на ответника - потребител е да заплаща консумираната и отчетена вода.

За доставена питейна вода до посочения имот, за периода 01.08.2015 г.-08.01.2018 г., ответникът дължи сумата от 492,78 лв. по издадени 4 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в Извлечението за задължението на абоната, което представя като доказателство по делото.

Върху неизплатените задължения от падежа на всяка от описаните фактури до датата 08.01.2018 г. е начислено обезщетение за забавено изпълнение в размер общо на сумата 21,13 лв., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната, което също представя като доказателство по делото.

Заявява, че въпреки възникналото задължение на ответника, същият не е заплатил посочената сума, поради което подадоли, по реда на чл.410 от ГПК, заявление за издаване на заповед за изпълнение. Въз основа на така подаденото заявление в РС-Ловеч е образувано Ч.гр.д.№127/2018 г. по описа на съда, по което има издадена заповед за изпълнение.

Пояснява, че всички описани фактури са издадени на база извършено измерване с изправен технически водомер. Измерените количества потребена питейна вода са проверени лично и вписани в карнета по партидата на ответника от служител на дружеството, отговарящ за процесния имот. От ответника до момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение няма оспорване на начисленото му потребление вода. Процесните фактури са отразени в счетоводството на „ВиК"АД-Ловеч.

Ето защо за тях се поражда правен интерес от падаване на настоящата искова молба със следното искане : Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът К.Й.М., ЕГН-**********, с адрес ***, дължи на „ВиК"АД-Ловеч, ЕИК : 110549443, сумата от 492,78 лв., представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, за периода 01.08.2015 г.-08.01.2018 г., по издадени 4 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в Извлечението за задължението на абоната, както и законната лихва върху дължимата сума, считано от 10.01.2018 г., до изплащане на цялата сума.

Моли съда да признаете за установено, че ответникът им дължи сумата от 21,13 лева, представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 08.01.2018 г., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната, което прилагаме като доказателство по делото.

Моли също да им бъдат присъдени и заплатените съдебни такси, разноски и адвокатско възнаграждение в настоящето производство, както и разноските по Ч.гр.д. №127/2018 г. по описа на РС-Ловеч.

            В съдебно заседание ищецът чрез пълномощника си адв.Н. поддържа подадената искова молба така, както е предявена. Моли съда да се произнесе с неприсъствено решение, с оглед обстоятелството, че няма отговор на исковата молба, ответника не се явява в насреченото открито съдебно заседание и не е оспорил исковете по основание и размер. Представя списък на разноските по чл.80 от ГПК, който моли съда да съобрази при постановяване на решението си.

            Ответникът К.Й.М., редовно призован, не се явява лично и не изпраща надлежно упълномощен представител, който да изрази становище по предявения срещу него иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК.

            Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на ищеца, както и събраните по делото писмени доказателства, по вътрешно убеждение и съобразно нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, приема за установено, че в конкретният казус действително са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, по смисъла на чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 от ГПК.

            Установява се по безпорен начин, че в законният срок ответникът К.Й.М. не е представил писмен отговор на исковата молба, с която настоящият съдебен състав е сезиран. Освен това в първото по делото заседание не се явява лично или чрез упълномощено от него лице, в съответствие с изискванията на чл.32, т.1, т.2 от ГПК, нито е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие, поради което ищецът, чрез пълномощника си адв.Н. е в правото си да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу него.

            Не без значение е и обстоятелството, че съдът е указал на страните какви ще са последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание още с разпореждане №1551/30.05.2018 год. Ищцовата претенция е вероятно основателна с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, неоспорени от страна на ответника в хода на настоящия исков процес, което дава основание на съда да не излага подробни мотиви по съществото на казуса, а с оглед изцяло дезинтересираното поведение на К.Й.М. да постанови неприсъствено решение, предвид наличие на предпоставките по чл.239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК.

            При този изход на процеса ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в настоящият исков процес съдебно-деловодни разноски в размер на сумата 75 лева, както и сумата 25 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски за заповедното производство, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

            Водим от изложените съображения и на основание чл.239 от ГПК, съдът

 

 

                                                                    Р  Е  Ш  И   :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответникът К.Й.М., ЕГН-********** *** дължи на ищеца „ВиК"АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски, ЕГН-********** сумата от 492,78 /четиристотин деветдесет и два лева седемдесет и осем стотинки/, представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, за периода 01.08.2015 г.-08.01.2018 г., по издадени 4 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в Извлечението за задължението на абоната, както и законната лихва върху дължимата сума, считано от 10.01.2018 г., до изплащане на цялата сума.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответникът К.Й.М., ЕГН-********** *** дължи на ищеца „ВиК"АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски, ЕГН-********** сумата от 21,13 /двадесет и един лева и тринадесет стотинки/, представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 08.01.2018 г., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото.

            ОСЪЖДА К.Й.М., ЕГН-********** *** да заплати на „ВиК"АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски, ЕГН-********** сумата 75 /седемдесет и пет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски за настоящото исково производство, както и сумата 25 /двадесет и пет/ лева – разноски за заповедното производство, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.239, ал.4 от ГПК.

                Препис от него да се връчи на страните и да се приложи по Ч.гр.дело №127/2018 год. по описа на РС-гр.Ловеч за сведение.

 

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :