Р Е Ш Е Н И Е                                       

                                

                                        гр. Ловеч, 18.07.2018г.

                                    В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, четвърти състав  в публичното заседание на деветнадесети юни  през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАНЕТА МИТОВА 

при секретар МАРИЯ КАРАЛАШЕВА като разгледа докладваното от съдията   гр. дело №  553 по описа за 2018 год, и за да се произнесе съобрази:  

 

Иск с правно основание чл. 124, ал. 1 във вр. с чл. 415, ал. 1 и чл.422 от ГПК и по чл.237 от ГПК:

        Постъпила е искова молба от   „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, с ЕИК 175133827, представлявано от Кремена Стоянова, ЕГН ********** и Ярослав Бергер, лична карта 205723934, чрез адв. Ренета Даньовска, ЕГН **********, преупълномощена от АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „СТОЯНОВ, ДАНЬОВСКА И ПАРТНЬОРИ" peг. на осн чл. 52 от ЗА с Протокол от 09.06.2009г. БУЛСТАТ 175704592 на основание пълномощно с peг. No 9249/ 21.09. 2017г. на Нотариус Маргарита Иванчева, вписан в РНК под No 260, район на действие - района на PC София и пълномощно за преупълномощаване, със съдебен адрес ***, р-н Красно село, ПК 1612. бул. "Цар БОРИС 111" № 19, вх.В, ет.1, ап.6 : тел. 02/837 2111: срещу: К.П.А., с ЕГН **********, с ИТН 310214077329, с адрес: ***, 

цена на иска: 307.92 (триста и седем лв. и деветдесет и две ст.) лева, от които : 293.51 (двеста деветдесет и три лв. и петдесет и една ст.) лева главница за използвана и незаплатена електрическа енергия за периода от 08.02.2017 г. до 07.06.2017г. , 14.41 (четиринадесет лв. и четиридесет и една ст.) - законна лихва за забава, считано от датата на падежа на всяко периодично вземане до датата на издаване на справката за възникнали задължения - 02.11.2017г. , разноски за образуване на Заповедното производство по чл. 410 ГПК в размер на 83.00 (осемдесет и три) лева, както и разноски за образуване на настоящото производство в размер на 112.00 (сто и дванадесет лв.) и допълнителни предстоящи разноски по настоящото производство

Пълномощникът излага , че доверителят му, се е намирал  в облигационни правоотношения с ответника , които се регулират от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, които са общоизвестни и са публикувани са в редица издания на периодичния печат и съгласно чл.98а от Закона за енергетиката обвързват всички абонати на енергийния снабдител, без да е необходимо изричното им приемане от страна на потребителите. Съгласно тях Доверителят им е изпълнил задължението си за доставка на електрическа енергия за периода 08.02.2017 г. до 07.06.2017г. От своя страна ответникът, не е изпълнил/а задължението си да заплати доставената ел.енергия по издадени от Доверителя ми фактури. Доверителят му „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД е доставчик на електрическа енергия на обособената територия, определена в Приложение I към Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция № Л-409-17/01.07.2013г. Дружеството е доставяло на К.П.А. , с ЕГН ********** . с електроснабден имот находящ се в гр. ЛОВЕЧ. ул. ДОКТОР СЪЙКО СЪЕВ 8, с ИТН 310214077329 ел.енергия за периода от 08.02.2017 г. до 07.06.2017г. , за което е издало отделни фактури. В тях са посочени конкретно дължими суми, а именно:

1.Фактура No 218338221 от 16.03.2017г. на стойност 136.09 (сто тридесет и шест лв. и девет ст.) лева за периода 08.02.2017 - 09.03.2017;

2.Фактура No 220002087 от 13.04.2017г. на стойност 82 (осемдесет и два лв.) лева за периода 10.03.2017-07.04.2017;

3.Фактура No 221534689 от 17.05.2017г. на стойност 62.99 (шестдесет и два лв. и деветдесет и девет ст.) лева за периода 08.04.2017 - 08.05.2017 ;

4.Фактура No 223352052 от 15.06.2017г. на стойност 12.43 (дванадесет лв. и четиридесет и три ст.) лева за периода 09.05.2017 - 07.06.2017;

Така посочените задължения по различните фактури са станали изискуеми, тъй като съгласно Общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, абонатът разполага с десетдневен срок за плащане на задълженията за консумираната електрическа енергия през който период от време вземането е ликвидно и изискуемо, а след изтичането на този срок вземането става годно за принудително изпълнение по съдебен ред. Чл.19, ал.8 от Общите условия изрично постановява, че неполучаването на съобщението не освобождава потребителя от задължението да заплати в срок дължимата сума.На основание чл. 107 от ЗЕ доверителят му е  подал заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК в Районен съд PC Ловеч, по което е образувано ч.гр.дело 2408/2017г. ,но длъжникът е упражнил правото си по чл.414, ал.1 ГПК да подаде Възражение в законоустановения срок срещу така издадената заповед за изпълнение на парично задължение, с което оспорва вземането на кредитора. С подаването на възражение от страна на длъжника издадената заповед за изпълнение не се обезсилва, а присъдените с нея вземания следва да бъдат установени със сила на присъдено нещо в настоящото производство, за да може същата да релевира търсеният правен ефект, а именно да влезе в сила и въз основа на нея да бъде издаден изпълнителен лист за процесиите вземания. Настоящата искова молба се подава в тази връзка и следва да се има предвид, че същата представлява доказателство за предявен иск относно вземането по смисъла на чл.415, ал.1 ГПК и следователно за Доверителя ми е налице задължение само да довнесе дължимата държавна такса и следователно съгласно чл.422, ал.1 от ГПК за момент на предявяване на настоящата следва да бъде приета датата на подаване на Заявлението с произтичащите от това законови последици.

В съответствие със ЗЕ, Доверителят му е издал справка за възникналите задължения, което съдържа всички претендирани и посочени по-горе фактури. По всички тях до момента на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение плащане от страна на длъжника не е постъпило.

Съгласно действащото законодателство Доверителят му има право и е начислил на лихвата за процесния период , както следва:

1.7.64 (седем лв. и шестдесет и четири ст.) лева за периода от 11.04.2017 - 02.11.2017г. за фактура No 218338221.

2.3.94 (три лв. и деветдесет и четири ст.) лева за периода от 10.05.2017 - 02.11.2017г. за фактура No 220002087.

3.2.44 (два лв. и четиридесет и четири ст.) лева за периода от 13.06.2017 - 02.11.2017г. за фактура No 221534689.

4.0.39 (тридесет и девет ст.) лева за периода от 11.07.2017 - 02.11.2017г. за фактура No223352052.

         Твърди ,че общата стойност на непогасения паричен дълг на К.П.А., с ЕГН **********, ВЪЗЛИЗА КЪМ датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - на 293.51 (двеста деветдесет и три лв. и петдесет и една ст.) - главница по неплатени фактури ; 14.41 (четиринадесет лв. и четиридесет и една ст.) лева-  законна лихва за забава, считано от 11.04.2017 г. до 02.11.2017г. Така посочените вземания са присъдени в издадената Заповед за изпълнение, но тъй като същите са оспорени от страна на длъжника, чрез подаването на възражение, моля, същите да бъдат установени със сила на присъдено нещо с настоящото производство. Моли, от страна на съда да бъде взето предвид срещу коя част на издадената Заповед за изпълнение е подадено Възражението - относно вземането за главница, лихва и/или разноски. В случай, че подаденото Възражение не се отнася за издадената Заповед за изпълнение в цялост, а само за част от задълженията, присъдени с нея моли,   да се приемат за безспорни вземанията, срещу които не е възразено, като в този случай, за тях следва да бъде издаден изпълнителен лист на основание чл.416 ГПК. По отношение на оспорените вземания предявява  за установяване на същите.Възражението на ответника е неоснователно и като такова не следва да бъде кредитирано от съда.Моли, да се постанови  решение, с което да се установи със сила на присъдено нещо и да се признае  за установено, че длъжникът К.П.А., с ЕГН ********** ,с електроснабден имот находящ се в гр. ЛОВЕЧ, ул. ДОКТОР СЪЙКО СЪЕВ 8, ИТН 3 10214077329 по издадената Заповед за изпълнение дължи на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД следните суми:Сумата от 293.51 (двеста деветдесет и три лв. и петдесет и една ст.) лева -главница за използвана и незаплатена електрическа енергия за периода от 08.02.2017 г.. до 07.06.2017г..;         Сумата от 14.41 (четиринадесет лв. и четиридесет и една ст.) лева - законна лихва за забава, считано от 11.04.2017 г. до 02.1 1.2017г., съгласно приложената по делото справка за възникнали задължения; Законна лихва за забава върху главницата, считано от момента на подаване на Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение до окончателното заплащане на главницата; с оглед практиката на ВКС при постановяване на решението да се съобразите Тълкувателно решение No 4 от 18.06.20 14г. по тълкувателно дело No 4/20 1 3г. на ОСГТК на ВКС. Според т.12 от горното TP съдът, който разглежда иска по чл.422, респ.чл.415 ал.1 от ГПК, следва да се произнесе изрично за отговорността по отношение на разноските направени в заповедното производство и моля да се осъди  ответника К.П.А., с ЕГН ***** 19264, да заплати на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД разноски за образуване на Заповедното производство по чл. 410 ГПК в размер на 83.00 лв. /осемдесет и три лева/, както и разноски за образуване на настоящото производство, включително и такива за адвокатско възнаграждение в размер на 112.00 /сто и дванадесет лева/, както и допълнителни предстоящи разноски, за чиито конкретен размер и основание в хода на съдебното производство ще бъде представен списък на разноските по чл.80 ГПК.Моли, в случай, че са налице предпоставките по чл.238 ал.1 от ГПК да се постанови  неприсъствено решение срещу ответника.

         В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответника вх.№4738/11.05.2018г. , че не оспорва ,че дължи процесната сума и изразява готовност да я заплати ; че е осъществил връзка с ищеца за постигане договорености и моли да се назначава съд. икон. е-за за да няма допълнителни разходи по делото.

С определение в закрито заседание по реда на чл. 140 от ГПК, съдът е допуснал  като относими представените писмени доказателства към исковата молба , насрочил съдебно заседание.

В съдебно заседание,ищеца ,редовно призован, се явява лично и заявява,че разговарях с адвокатската кантора и стигнали до споразумение да почне да внася  по 150,00 лв. за три месеца, за да не се стига до дело. Носи и бележките. Парите си ги дължим. Признавам сумата. Да се приключи делото. Започнал съм да внасям парите

Ответника, редовно призован, не се представлява,а с Молба вх.№5805/ 05.06. 2018г. моли съда да се произнесе със съдебен акт при признание на иска по чл.237 от ГПК и да им се присъдят разноските по делото съгласно списъка по чл.80 от ГПК.

          Съдът като съобрази  приетите по делото по съответния ред писмени доказателства: Протокол № 9/2009 г. от 09.06.2009 г.; Справка за консумация на клиенти (стр. 9 до стр. 11 вкл. от делото§; Фактура № 0218338221/16.03.2017 г.;Фактура № 0220002087/13.04.2017 г.;Фактура № 0221534689/17.05.2017 г.;Фактура № 0223352052/15.06.2017 г.;Заявление за продажба на ел. енергия № 1201458135/17.042014 г.;Общи условия на договорите за продажба на ел. енергия на „Чез Електро България” АД и Лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г. на ДКЕВР, Списък на разноските, признанието на ответника ,преценени поотделно и в тяхната съвкупност и обусловеност , съдът приема за установено следното:

            Преди да изложи мотивите си съдът сочи , че иска по чл.415 от ГПК се подава във връзка със заповедното производство,което като част от изпълнителното производство се превръща в част от исковия процес .

Нормата на чл.422 е процесуална норма, относима към заповедното производство , установяваща специфичен фактически състав за предявяване на разглеждания иск и той включва : издадена ЗИ на ПЗ , надлежно осъществено възражение на длъжника  в преклузивен срок по чл.415, ал.1 от ГПК , Разпореждане на съда с указание по чл.415, ал.1 от ГПК , предявяване на иск по чл.422 в законоустановения срок.

От приобщеното ч. гр. д. 2408/2017г. се установява , че е издадена заповед за изпълнение на ПЗ по чл.410 от ГПК №1434/16.11.2017г., с която е разпоредено длъжника : К.П.А., ЕГН **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на кредитора „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК:175133827, седалище/адрес на управление: гр.София, район „Младост”, бул. ”Цариградско шосе”№159, бл.Бенч Марк, Бизнес център, представлявано от Ярослав Бергер, гражданин на Република Чехия, и Кремена Стоянова Стоянова, чрез пълномощника: „Адвокатско съдружие ”Стоянов, Даньовска и партньори”, представлявано от адв.Ренета Даньовска, съд.адрес:***, следните суми:  293.51лв /двеста деветдесет и един лева и 51ст/- главница, 14.41 лв. /четиринадесет лева и 41ст/ - лихва за периода от 11.04.2017 г. до 02.11.2017 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 16.11.2017 г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски по делото: 25.00лв./двадесет и пет лева /-внесена държавна такса и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 58.00 лв /петдесет и осем/лева.

Посочено е, че вземането произтича от следните обстоятелства:К.П.  А. с клиентски номер  310214077329, е длъжник на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, което дружество е обществен доставчик на електрическа енергия на обособена територия, определена в приложение 1 към Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л - 135 - 11/29.11.2006 г.

Длъжникът е ползвал доставена от страна на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, електрическа енергия за периода 08.02.2017 г. до 07.06.2017 г, с адрес на електроснабдения имот: гр.Ловеч, ул.”Доктор Съйко Съев”№8.

Претендираната сума  е формирана от сбора на сумите по  издадените за периода 4 бр. фактури, а именно: ф-ра № 218338221/16.03.2017 г.., ф-ра № 220002087/13.04.2017 г., ф-ра 

В подкрепа на активната легитимация на ищеца следва да се съобрази, че          ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД е регистрирано през 2006 г. и се явява универсален правоприемник на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СОФИЯ ОБЛАСТ" АД, peг. по ф.д. № 6315/2000 г. по описа на СГС и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЛИЧНО" АД, peг. по ф.д. № 6358/2000 г. по описа на СГС и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АД peг. по ф.д. № 833/2000 г. по описа на ПОС. Относно дейността по снабдяване с електрическа енергия правоприемството е настъпило по силата на съдебно решение № 2 от 05.01.2007 г. Законът за енергетиката задължи всички електроразпределителни дружества да се преобразуват и съгласно § 17 (5) същите придобиват всички права и поемат всички задължения, включително възникналите преди преобразуването, свързани със снабдяване с електрическа енергия на обособена територия, в това число в гр.Ловеч.

В случая е приложено и Заявление от 17.04.2014 г. за продажба на ел. енергия за битови нужди от ответника с кл.№300229574547 за процесния адрес.

Съдът сочи ,че ищеца не възразява по основанието и размера на претенциите за главница и лихви за забава. Не оспорва издадените фактури и приложената справка за консумация на клиенти , с които съдът изцяло се съобразява и приема отразеното в тях като основание за издаването им : потребление на ел. енергия за процесния период и размера на услугата.

Твърди ,че извършва плащане по задължението, но с оглед искането му да не се оскъпява производството с експертиза , която да установи и какво е платеното до този момент ,съдът приема , че иска следва да се уважи изцяло.

По разноските в настоящото производство:

Разноските на ищеца за настоящото производство в размер на :75,00 лева – д.т., и 87,00 лева – адв. в-е са общо в размер на  162,00 лева и те следва да се присъдят в тежест на ответника с оглед уважаване на иска.

С оглед уважаване на иска следва да се осъди ответника да заплати на ищеца и разноските му в заповедното производство, включващи държавна такса – 25,00 лева и адвокатско възнаграждение – 58,00  лева или сумата 83,00 лв. - разноски по ч.гр.дело №2408/2017 г. Или общо сумата 245,00 лева - разноски за двете производства

           Воден от горните съображения ,съдът                                       

                                         Р   Е   Ш   И   :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на длъжника К.П.А., с ЕГН **********,  с електроснабден имот находящ се в гр. ЛОВЕЧ, ул. ДОКТОР СЪЙКО СЪЕВ 8, ИТН 310214077329 по издадената Заповед за изпълнение на ПЗ по чл.410 от ГПК №1434/16.11.2017г., постановена по ч.гр.д. №2408/2017г., че дължи на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, с ЕИК 175133827, представлявано от Кремена Стоянова, ЕГН ********** и Ярослав Бергер, лична карта 205723934, чрез адв. Ренета Даньовска, ЕГН **********, преупълномощена от АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „СТОЯНОВ, ДАНЬОВСКА И ПАРТНЬОРИ" peг. на осн чл. 52 от ЗА с Протокол от 09.06.2009г. БУЛСТАТ 175704592 на основание пълномощно с peг. No 9249/ 21.09. 2017г. на Нотариус Маргарита Иванчева, вписан в РНК под No 260, район на действие - района на PC София и пълномощно за преупълномощаване, със съдебен адрес ***, р-н Красно село, ПК 1612. бул. "Цар БОРИС 111" № 19, вх.В, ет.1, ап.6 : тел. 02/837 2111, следните суми:

сумата от 293.51 (двеста деветдесет и три лв. и петдесет и една ст.) лева -главница за използвана и незаплатена електрическа енергия за периода от 08.02.2017 г. до 07.06.2017г.;       Сумата от 14.41 (четиринадесет лв. и четиридесет и една ст.) лева - законна лихва за забава, считано от 11.04.2017 г. до 02.11.2017г., съгласно приложената по делото справка за възникнали задължения;       ведно със законна лихва за забава върху главницата, считано от момента на подаване на Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение – 16.11.2017г. до окончателното заплащане на главницата.

    ОСЪЖДА К.П.А., с горните данни  да заплати на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, с горните данни,  сумата общо  245,00 лева , представляващи съдебно – деловодни разноски пред настоящата инстанция и по ч.гр.дело №2408/2017 г. на РС - Ловеч.

 Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи по ч. гр. дело №2408/2017 г. на ЛРС, за съобразяване.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: