Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 09.08.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  гражданска колегия ,четвърти  състав, в публично заседание на единадесети юли, през две хиляди и осемнадесета година, в състав

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕТА МИТОВА

 

 

при секретаря  МАРИЯ КАРАЛАШЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 120 по описа за 2017 г.,и за да се произнесе, съобрази:

 

  

Производство по чл.348 от ГПК :

 

   С решение № 221/04.07.2017г., постановено по настоящото дело е съдът е постановил решение , с което е намалил завещателно разпореждане , възстановил запазените части на съделителите, допуснал е делба и се е произнесъл между кои лица, какъв е обема на делбената маса  и дяловете на страните, което е влязло в законна сила като потвърдено от ЛОС с Решение №183 /12.10.2017 г. по в.гр.д. №440/2017г. и необжалвано в законоустановения срок пред ВКС.

В първото по делото съдебно заседание след допускане на делбата са направени претенции за възлагане: от пълномощника на ищците – адв. д. В. Г. за възлагане в общ дял на двамата ищци; и от пълномощника на ответницата – адв. Г. за възлагане.

Съгласно писмо изх. №1100 – 75 – 1 /13.02.2018г. на Гл. Архитект на ОБЩИНА – ЛОВЕЧ , ПИ  е поделяем, а досежно поделяемостта на сградите е необходим инвестиционен проект

Ищците , редовно призовани , се явява първата от тях и с адв. В . Г. , която заявява от името на доверителите си ,че не желаят изготвяне на инвестиционен проект  и искат да се изнесе имота на публична продан.

Ответницата ,редовно призована, се явява лично и чрез адв. Г. заявява , че не желае изготвяне на инвестиционен проект  и иска да се изнесе имота на публична продан.

Съдът с оглед исканията на страните , предмета на делото и правилното решаване на спора е допуснал съдебно – техническа е-за с вещо лице инж. Ж. Й.  , което е дало становище ,че пазарната стойност на ПИ  и построените в него сгради е 8 000, 00 лева , а стойността на един дял е 2 666,00 лева като всеки от съделителите има по един дял от процесния имот и сгради.

При това положение съдът счита ,че имотите следва да се изнесат на публична продан при пазарни оценки по з-ето на в.л. от 11.05.2018 г.  

По държавните такси:

С оглед разпоредбата на чл.355 от ГПК, горепосоченото заключение на вещото лице , съделителите следва да бъдат осъдени да внесат държавна такса 4% върху пазарната стойност на процесните недвижими имот съобразно дяловете си или всички – по 106,64 лева.

По разноските :

Съгласно практиката на съдилищата , разноските за адвокатска помощ следва да останат в тежест на страната , която се е възползвала от нея.

Разноските за вещо лице са заплатени от страните съгласно дяловете им, т.е не следва да се възлагат разноски в тежест на едната или другата страна.

На основание горното, съдът

 

 

                          Р         Е         Ш         И :

 

 

ИЗНАСЯ НА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на осн. чл.348 от ГПК, допуснатия до делба между : К.И.И. ЕГН-********** , К.К.К. ЕГН - **********, чрез пълномощника - адвокат В. Г. *** със съдебен адрес:***, и Ц.К.Т. с ЕГН- ********** ***,  съсобствен недвижим имот , придобит от първия и втория по наследство от Кирил К. ***.09.2010г., а от третата по саморъчно завещание от 26.08.2010 г. от КИРИЛ К. ***, починал на 07.09.2010 г. обявено с Протокол за обявяване на саморъчно завещание - Акт № 191 том VI, рег.№ 4089 дело № 9/2010 г. зав.рег.№ 10/2010 г. на нотариус с рег.№ 481 на НК и район на действие Районен съд - Ловеч, вписано в регистъра на АВ-СВ-Ловеч с вх. № 5954, том XI № 106 парт. кн. № 2452 на 04.11.2010 г., находящ се в с. Славяни, общ. Ловеч , обл. Ловеч, по влязло в законна сила РЕШЕНИЕ №221/04.07.2017г.  , постановено по гр.д. №120/17 г. на ЛРС, недвижим  имот  , а именно :

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67060.316.287/ шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. С.Л.Л.одобрени със заповед № РД-18-8-/05.12.2007 година на Изп. Директор на АГКК, адрес: с.С.Л.Б." №13, с площ по скица 1210/ хиляда двеста и десет/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, и начин на трайно ползване: ниско   застрояване / до 10м/, при съседи № 67060.316.661, 67060. 316.288, 67060.316.659, 67060.316.286, 67060.316.664, заедно с построените в същия ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 67060.316.287.1  / шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем, точка, едно/ със застроена площ от 52/ петдесет и два/ кв. м. ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идент. 67060.316.287.2 / шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем, точка, две/ със застроена площ от 39/тридесет и девет/ кв.м., ГАРАЖ с идент. 67060.316.287.3 / шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем, точка, три/ със застроена площ от 24/двадесет и четири/ кв.м., ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идент. 67060.316.287.4 /шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем, точка, четири/ със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв.м, ДВУЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идент. 67060.316.287.5 / шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем, точка, пет/ със застроена площ от 66 / шестдесета    и шест/ кв.м, ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идент. 67060.316.287. 6 / шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем, точка, шест/ със застроена площ от 39/тридесет и девет/ кв.м, ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идент. 67060.316.287.7 / шестдесет и седем хиляди, точка, триста и шестнадесет, точка двеста осемдесет и седем, точка, седем/ със застроена площ от 12/ дванадесет/ кв.м.

Пазарната стойност на този имот и сградите е 8 000,00 лева като заключението на в.л. инж. Ж. Й. от 11.05.2018 г. , да се счита за неразделна част от настоящото решение

От така образуваната делбена маса се образуват /3/ три равни дяла , които се разпределят както следва :

- за К.И.И.  – един дял;

- за К.К.К.  – един дял;

- за Ц.К.Т. – един дял;

ОСЪЖДА К.И.И.,с горните данни,  да заплати по сметката на ЛРС сумата 106,64 лева , представляваща държавна такса 4% съобразно притежавания дял в съсобствеността. 

ОСЪЖДА К.К.К. , с горните данни , да заплати по сметката на ЛРС сумата 106,64 лева, представляваща държавна такса 4% съобразно притежавания дял в съсобствеността.

ОСЪЖДА Ц.К.Т. с горните данни , да заплати по сметката на ЛРС сумата 106,64 лева , представляваща държавна такса 4% съобразно притежавания дял в съсобствеността.

СТРАНИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПРИ НАДДАВАНЕТО В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН, на осн. чл.354 и сл. от ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в  двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: