Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                          гр.Ловеч, 18.05.2017 год.                       

          

                                  В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                                                                                                                                                                     

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори състав в публично заседание на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ Х.

 

при участието на секретаря Н.Б., като разгледа докладваното от съдията НАХ дело № 1350 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

          Производство с правно основание чл.59-63 от ЗАНН.

С наказателно постановление № 31- 0000125 от 27.07.2016 г. на Началника на Областен отдел „АА” гр.Ловеч е наложено на Б.Х.Г. ***, административно наказание на основание чл.93в, ал.17, т.2 от ЗАвП – глоба в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл.34, §.1, изр.1-во, предл.2-ро от Регламент (ЕС) № 165/2014 година.

Недоволен от постановлението останал жалбоподателят, който го е обжалвал, като незаконосъобразно издадено. В жалбата си е посочил, че наказателното постановление е издадено при допуснати съществени нарушения на материалния и процесуален закон и моли да бъде отменено като такова, без обаче да е посочил доводи в подкрепа на тезата си.

В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не изразява становище в допълнение към подадената жалба. 

Въззиваемата страна, редовно призовани, не изпращат представител. Писмено, в съпроводителното писмо предлагат наказателното постановление да бъде потвърдено, като законосъобразно издадено.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите А.А.Д. и Д.П.И., както и от изложеното в жалбата и в съдебно заседание от страните, съдът прие за установена следната фактическа обстановка :

На 19.07.2016 г., жалбоподателят Б.Г. управлявал товарен автомобил марка „Мерцедес Актрос” с рег.№ РВ 46-71 СВ, собственост на „Сюжелиз България” ЕООД, клон Пловдив в гр.Ловеч. С автомобила извършвал обществен превоз на товар, като към този момент бил празен. Около 08.10 часа, на изхода за гр.Троян, срещу бензиностанция „Газпром”, бил спрян за проверка от служители на ОО „АА” – Ловеч – свидетелите А.Д. и Д.И.. В хода на проверката било установено, че водача Г. има пътен лист серия ВА № 230503 от 19.07.2016 г., с маршрут на движение : гр.София – с.Слатина, област Ловеч. Притежавал и копие към лиценз на Общността № 150051369. Свидетелите Минковски и И. установили, че автомобила бил оборудван с дигитален тахограф, но не използвал карта на водача. Свидетелят И. приел, че с тези си действия Г. е нарушил разпоредбата на чл.34, §.1, изр.1-во, предл.2-ро от Регламент (ЕС) № 165/2014 г., поради което му съставил акт за установяване на административно нарушение № 216636/19.07.2016 г. за нарушение на посочената разпоредба, на който като свидетел се подписал А.Д..

По съставения акт жалбоподателят не е вписал възражение.

Няма данни в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН да са били представени писмени възражения по акта.

Въз основа на акта за нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, в което била пресъздадена описаната в АУАН фактическа обстановка и жалбоподателят Г. бил санкциониран на основание чл.93в, ал.17, т.2 от ЗАвП. Наказващият орган приел, че Г. управлявал превозно средство попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 година, което превозно средство било оборудвано с дигитален тахограф, но не използвал карта на водача. Като доказателство за това обстоятелство се е позовал на разпечатка от тахографа от 19.07.2016 година. Наказващият орган също квалифицирал нарушението по чл.34, §.1, изр.1-во, предл.2-ро от Регламент (ЕС) № 165/2014 година.

От тази фактическа обстановка и разглеждайки по същество жалбата съдът прие за установено следното от правна страна :

Жалбата е подадена в законовия 7-дневен срок от връчване на наказателното постановление, поради което е допустима. Подадена е също така и от надлежна страна.  

Обжалваното наказателно постановление е било издадено от компетентно за това лице, съгласно заповед № РД-08-249/15.05.2015 г. на Министъра на транспорта /л.9-10/ и въз основа на АУАН съставен от оправомощено лице – заповед № 960831.07.2015 г. /л.11/.

Безспорно от представените по делото доказателства се установява описана по-горе фактическа обстановка, която на практика не се и оспорва от жалбоподателя Г.. В съставения му АУАН той не вписал възражения относно констатираното от служителите на ОО „АА” гр.Ловеч, а в хода на съдебното следствие не навежда доводи и не е ангажира доказателства, които да опровергават установените по случая обстоятелства. Безспорно също така се установи, че управлявания от жалбоподателя товарен автомобил попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 г., съгласно разпоредбата на чл.2, § 1, б.”а”, във връзка с чл.1 от същия. Автомобилът е бил оборудван с задължителния по закон дигитален тахограф и съгласно разпоредбата на чл.34, § 1, изр.1-во от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. водачът е следвало да използва карта на водача всеки ден, през който управлява превозното средство, както и че картата на водача не може да бъде изваждана преди края на дневното работно време. Видно от приложената по делото разпечатка от дигиталния тахограф от 19.07.2016 г. /л.5/, в деня на проверката, жалбоподателят Г. не е използвал въобще изискуемата по силата на Регламент (ЕС) № 165/2014 г. карта на водач. От своя страна, разпоредбата на чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП задължава лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите, да спазват изискванията на същия този Регламент (ЕС) № 165/2006 г. на Европейският парламент и на Съвета относно тахографите в автомобилния транспорт. В настоящия случай жалбоподателят не е представил карта на водача за деня на проверката – 19.07.2016 година. В тази връзка, следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.90 от ЗАвП, предназначението на данните, регистрирани върху тахографските листи или другите носители на информация (каквито са картите на водача) е да служат като доказателство за скоростта на движението на автомобилите и за времето за управление, прекъсване и почивка на екипажите, т.е. на водачите на тези автомобили, от което пък може да се направи извод, че това задължение важи за всеки конкретен водач на такъв автомобил, извършващ с него превоз на товари, като при поискване от проверяващите органи той следва да представи тези доказателства.

Ето защо, съдът счита, че е било налице нарушение на нормата на чл.34, § 1, изр.1-во, предл.2-ро от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. и наказателното постановление е правилно и законосъобразно издадено и следва да бъде потвърдено. Правилно наказващият орган е приложил материалния закон, като точно е дал правната квалификация на нарушението, както и приложил съответната за това санкционна норма на чл.93в, ал.17, т.2 от ЗАвП.

Липсват данни жалбоподателят Г. до момента да е бил санкциониран за други нарушения по реда на ЗАвП и подзаконовите актове по прилагането му, т.е. съдът приема, че нарушението е първо, което е безспорно смекчаващо отговорността обстоятелство, но липсват възможности глобата да бъде намалена дори и при установени и други смекчаващи отговорността обстоятелства, тъй като е размера й е точно определен от закона – 1 500 лева.

Предвид така изложените съображения, настоящата инстанция намира, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно издадено и следва да бъде потвърдено, а жалбата се остави без уважение.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                  Р   Е   Ш   И   :

    

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000125 от 27.07.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Ловеч, с което е наложено на Б.Х.Г. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.93в, ал.17, т.2 от ЗАвП – глоба в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл.34, §.1, изр.1-во, предл.2-ро от Регламент (ЕС) № 165/2014 година, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч в 14 - дневен срок от съобщението до страните.

 

                

        

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :